Ornament

20. novembra

Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.” Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase” (Lk 1, 18- 20).

Čítanie z komentára nášho otca, svätého Ambróza, na evanjelium podľa Lukáša (Exp. I, 40): Mlčí kňaz, mlčí prorok. Ak sa nemýlim, v ňom jedinom zamĺkol hlas celého ľudu, lebo v jednej osobe všetok ľud sa zhováral s Pánom prostredníctvom Mojžiša. Koniec prinášania obetí zodpovedá mlčaniu prorokov a keď mlčí prorok, mlčí aj kňaz. Veď je napísané: „Vezmem (Jeruzalemu) všetku silu, proroka i radcu“ (Iz 3, 1). Skutočne zanechal prorokov, keď im vzal slovo, ktorým hovoril skrze nich. A naozaj im odobral aj silu, lebo sa od nich vzdialila Božia moc. Odňal im radcu, lebo Anjel veľkej rady ich opustil. Odňal aj hlas, lebo hlas bol kvôli Slovu, nie Slovo kvôli hlasu. Veď ak Slovo v nás neúčinkuje, náš hlas nevydá zvuk. Ján je hlas. On je totiž hlasom volajúceho na púšti a Kristus je Slovo. Toto Slovo účinkuje a len čo prestane účinkovať, jazyk duše takpovediac ihneď zamĺkne a ostáva nemý, pozbavený dychu. Ale Božie Slovo prišlo k nám a nemlčí v nás. Žid určite nemôže povedať to, čo môže povedať kresťan: „Žiadate dôkazy, že vo mne hovorí Kristus“ (2 Kor 13, 3).

Stichiry, 1. hlas: podoben: Nebésnych činov: Prorok a predchodca, Krstiteľ Ján, * tvorstvo sa veselí, lebo tvoje nábožné narodenie * predznamenáva nám narodenie Vládcu. * A preto my na zemi ťa oprávnene jednomyseľne oslavujeme.

Verš: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Keď v počatí neplodnej anjel uvidel výborné svedectvo, * doniesol ho Márii a ponúkol ako potvrdenie. * Preto oslavujme dovtedy neplodnú Alžbetu, * aj Zachariáša, jej manžela, aj Jána.

Sláva: I teraz, 6. hlas: Dnes z neplodného lona, * vypučal plod modlitby, Ján Predchodca. * Raduj sa, púšť, a jasaj, ľudstvo, * lebo hľa, prichádza hlásateľ pokánia, * prijíma telo v lone svojej matky. * Príďte a radujte sa z jeho slávneho počatia. * Milovníci sviatku, jasajme a volajme: * Najväčší zo žien zrodený, * neprestaň prosiť za tých, čo s vierou slávia * Bohom dané tvoje počatie, * aby sme našli očistenie hriechov * a veľkú milosť. Ornament