Ornament

Tropár, 2. hlas Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“

Tropár, 2. hlas Vierou si ospravedlnil praotcov, – ich prostredníctvom si utvoril Cirkev z pohanov. – Teraz sa v nebi chvália, – že z ich pokolenia vzišiel požehnaný Plod, – Panna, čo ťa bez muža porodila. – Na ich príhovor, Kriste Bože, – zmiluj sa nad nami.

Kondák, 6. hlas Traja mládenci sa v ohni preslávili, – lebo nevzdali božskú úctu soche rukou urobenej. – Uprostred neznesiteľných plameňov vrúcne Boha vzývali: – „Ponáhľaj sa nám na pomoc, Milosrdný a Dobrý. – Ty môžeš všetko, ty si Všemohúci.“

Prokimen, 4. hlas Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky. Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.

Aleluja, 1. hlas Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena. Verš: Vzývali Pána a on ich vypočul.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament