Ornament

27. novembra

On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca (Lk 1, 32-33).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Bernarda, opáta (Sermo III, 12): Počúvajme, čo hovorí anjel o tom, ktorému, hoci sa ešte nepočal, pridelil toto meno: Bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Určite je veľkým, kto si zaslúži volať sa Synom Najvyššieho. Veď ako by nemal byť veľký ten, ktorého veľkosť nemožno preskúmať? (Ž 144, 3). A ďalej Písmo hovorí: Kto je ako Pán, náš Boh? (Ž 112, 5). Právom je veľký ten, čo sa rovná Najvyššiemu, lebo on sám je Najvyšší. To, že Syn Najvyššieho je rovný s Najvyšším, nie je žiaden podvod. No celkom určite treba považovať za podvod skutočnosť, že ten, ktorý bol stvorený z ničoho ako anjel, chcel sa rovnať Najvyššiemu a pokúsil sa privlastniť si to, čo patrí Synovi Najvyššieho, ktorý ako Boh z Boha nebol stvorený, ale splodený. Najvyšší Boh Otec totiž, hoci je všemohúci, nemohol stvoriť bytie, ktoré by mu bolo rovné, ani nemohol splodiť Syna, čo by mu nebol rovný. Preto stvoril anjela nepochybne vznešeného, avšak nie takého, ako je On sám, takže nie Najvyššieho. Jedine svojho Jednorodeného, ktorého nestvoril, Všemohúci splodil Všemohúceho, Najvyšší splodil Najvyššieho, Večný zrodil Spoluvečného. Jedine jeho môže vo všetkom a pre všetko prirovnať sebe bez klamu a nespravodlivosti. A práve preto bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.

Stichiry, 1. hlas: V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela * k tebe, presvätá Panna, * aby ti oznámil slovo spásy. * On ťa pozdravil: „Raduj sa, Mária! * Pán je s tebou a porodíš Syna večného Otca. * On vykúpi svoj ľud z hriechov.“

Verš: Deň čo deň zvestujte spásu nášho Boha. V šiestom mesiaci z neba Boh poslal archanjela Gabriela * do galilejského mesta Nazaret, * aby priniesol radostnú zvesť služobnici Pánovej. * I pristúpil k nej a povedal: * „Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou! * Raduj sa, príbytok nekonečného Boha! * Nebesia nebies ho pojať nemôžu. * No ty ho prijmeš, Požehnaná. * Raduj sa, vykúpenie Evy a túžba Adamova, * radosť sveta a požehnanie ľudstva.

Sláva: I teraz: Boh poslal z nebies archanjela Gabriela * k nepoškvrnenej Panne do mesta Nazaret, * aby jej načrtol obraz zázračného počatia. * Duchovný služobník bol poslaný do duchovného mesta * k nebeskej Bráne, Márii, * aby jej zvestoval príchod Vládcu. * Poslal nebeského dôstojníka do paláca svätej slávy, * aby zaistil Stvoriteľovi trvalý príbytok. * Keď prišiel k Panne, pozdravil ju: * „Raduj sa, Trón ohnivý, * slávnejší nad cherubínsky trón. * Buď pozdravený Palác nebeského Kráľa, * najvznešenejší príbytok. * V tebe chce prebývať plnosť božstva v podobe človeka * s požehnaním večného Otca * za spoluúčasti Svätého Ducha. * Raduj sa, Požehnaná, Pán je s tebou.

Ornament