Ornament

Tropár, 1. hlas Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“

Tropár, 8. hlas Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, – keď si zemi daroval otcov ako svetlá. – Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. – Sláva tebe, náš veľký Dobrodinec.

Tropár, 3. hlas Svätý apoštol Jakub, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.

Kondák, 1. hlas Slávne ako Boh si vstal z hrobu – a svet si prebudil k novému životu. – Ľudstvo ťa velebí ako svojho Pána. – Smrť si premohol, Vládca. – Adam radostne jasá. – Aj Eva teraz pút zbavená, v ústrety ti volá: – „Kriste, ty si nám všetkým daroval vzkriesenie.“

Kondák, 2. hlas Oslávme, zvelebme hlásateľa blahozvesti, Jakuba. – Neochvejne, ale múdro vkladal pravdy viery do sŕdc dobrých a čestných ľudí. – Teraz stojí v spoločenstve anjelov pred prestolom Vládcu – a ustavične prosí za nás všetkých.

Kondák, 2. hlas Syn, ktorý z Otca tajuplne zažiaril, – v ľudskej prirodzenosti zo ženy sa narodil. – Keď naň pozeráme, jeho obrazy nezavrhujeme, – ale dôstojne ich maľujeme a vrúcne uctievame. – Preto svätá Cirkev bozkáva obraz Kristovho vtelenia.

Prokimen, 1. hlas Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba. Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Prokimen, 4. hlas Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, – a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky. Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.

Aleluja, 1. hlas Verš: Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy. Verš: Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

Aleluja, 1. hlas Verš: Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. Verš: Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.  

Ornament