Ornament

Tropár, 5. hlas Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

Tropár, 4. hlas Nastal deň slávnosti, mesto Bari sa raduje – a s ním celý svet plesá piesňami a duchovnými spevmi. – Dnešný sviatok je veľkou slávnosťou, – lebo sa prenášajú čestné a drahocenné pozostatky otca Mikuláša. – Ako nezapadajúce slnko všetko osvetľuje – svojimi žiarivými lúčmi, – tak zaháňa tmu pokušenia a útrap od tých, ktorí k nemu volajú: – „Ochraňuj nás, ako náš zástanca, svätý Mikuláš.“

Kondák, 3. hlas Tvoje pozostatky, svätý Mikuláš, – zažiarili ako hviezda od Východu na Západ, – more sa posvätilo tvojím putovaním – a mesto Bari skrze teba milosť prijalo. – Pre nás si sa ukázal ako vynikajúci, predivný a milostivý divotvorca.

Kondák, 4. hlas Temné sú oči mojej duše, Kriste, – preto k tebe prichádzam ako slepý od narodenia – a kajúcne volám: – „Ty jediný si svetlo všetkých, – čo prebývajú v temnotách.“

Prokimen, 8. hlas Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu. Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Prokimen, 8. hlas Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach. Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Aleluja, 8. hlas Verš: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Verš: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku.

Aleluja, 2. hlas Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Namiesto Dôstojné Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja. Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament