Ornament Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 4. hlas: Hieromučeník Jozafát, – zjavil si sa ako jasný svietnik, – veď ako dobrý pastier – položil si svoj život za ovce. – Zabili ťa svárliví nepriatelia – a vošiel si do svätyne svätých, – kde prebývaš s beztelesnými silami, – preto ťa prosí­me, ťažko skúšaný mučeník: – Pros Vodcu pastie­rov, Krista, – aby nás pripojil k ovciam stojacim po pravici – a spasil naše duše.

Sláva: kondák, 4. hlas: V mladosti ťa osvietila ohnivá žiara, – ktorá vyšla od ukrižovaného Krista. – V mníšskom živote si sa podobal anjelom –
a v kňazstve si žil nábožne. – Zreteľne si ohlasoval jednotu – a svojou mučeníckou krvou – uhasil si vzdorom blčiace srdcia svárlivých ľudí. – Od Krista si prijal veniec, – preto pamätaj na nás, ktorí k tebe voláme: – Raduj sa, neochvejný pilier jednoty.

I teraz: bohorodičník, 6.hlas: Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostred­níčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitba­mi hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na po­moc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni proseb­níkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Velebenie: Velebíme ťa, – Kristov hieromučeník Jozafát, – a uctievame tvoje úctyhodné muky, – ktoré si pretrpel za jednotu (opakuje sa po každom Verš:i).

Verše:

  1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

  2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

  3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.

  4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nádvo­riach nášho Boha budú prekvitať.

  5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 7. hlas: V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš:: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 10, 9-16).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

Kňaz: Svätý Jozafát, Boží dar pre svätú Cirkev, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Ľud opakuje po každom Verši:*

Náš otec svätý Jozafát, pros Boha za nás.

Svätý Jozafát, teba iskra, ktorá vyšla z boku Ukrižovaného, naplnila darmi Svätého Ducha, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, pravý a blízky nasledovník Bazila Veľkého, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa vele­bíme.

Svätý Jozafát, teba chudoba ducha urobila boha­tým, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, horlivosťou rovný apoštolom, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, múdry kazateľ, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, ty si obrátil srdcia svárlivých ľudí k jednote a súladu, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, dal si nám vzor evanjeliovej jednoduchosti, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, veľmi miluješ duše, ktoré boli vykúpené drahocennou Ježišovou krvou, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, žertva prinesená za jednotu Cirkvi, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, tvoju svätú dušu slávnostne prijal Kristus, darca vencov, do nebeských príbytkov, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, ty sa neúnavne prihováraš za tých, ktorí hľadajú tvoje prostredníctvo, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Poďte dôstojne chváľme Jozafáta, – prvomučeníka jednoty, – popredného mnícha, – vodcu v Kristovej vinici, – ktorý prinášal nekrvavé obety – a aj seba priniesol ako živú obetu, – preto k nemu volajme: – Raduj sa, obdivuhodný Kristov mučeník.

Verš:: Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.

Od detstva si mal srdce otvorené pre Boha, – preto si prehliadol svetské rozkoše – a zamiloval si si mníšsky príbytok, – žiaril si poslušnosťou, pokorou a čistotou, – preto k tebe voláme: – Raduj sa, vzor každej čnosti.

Verš:: Úctyhodná je pred Pánom – smrť jeho prepodobných.

Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, vopred vyvolený veľkňaz, – raduj sa, prameň vôd zbožnosti, – raduj sa, lebo si uhasil oheň vzdoro­vitosti, – raduj sa, lebo si mnohých pripojil ku katolíckej viere, – raduj sa, lebo v nej pevne stojí­me, – a jednomyseľne ti spievame: – Raduj sa, slávny apoštol jednoty.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, lebo si znášal Ježišove rany, – raduj sa, lebo za hlavu Cirkvi – vlastnú hlavu si položil pod sekeru, – raduj sa, lebo ako predtým vo svete – aj dnes ohlasuješ jednotu, – raduj sa, lebo s Kristom Ježišom – kraľuješ v nebeských príbytkoch. – Raduj sa a modli sa za našu spásu.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Veľmi dobrý a milosrdný Pane, Bože náš, podstata nedeliteľne zjednotená v troch osobách, ty si pre spásu sveta zjednotil našu prirodzenosť s prirodzenosťou Božou. Hľa, my deti svätej katolíckej Cirkvi, ovce tvojho jediného stáda, podriadené hlavnému pastierovi, Kristovmu námestníkovi, ktorému si odovzdal kľúče od tvojho kráľovstva, ponížene ťa teraz prosíme: Nech sa na príhovor tvojho služobníka, hieromučeníka Jozafáta, ktorého si ustanovil za šíriteľa a horli­vého zástancu jednoty, naplní proroctvo, ktoré si predpovedal: „A bude jedno stádo a jeden pastier“. Áno, Pane a Kráľu, ty poznáš zlo, ktoré prináša rana rozdelenia, veď narúša putá lásky, na ktorej spočíva celý tvoj zákon. Preto ukonči spory medzi bratmi a ty sám ako trojžiarivý Pán, ráč spôsobiť, Vládca, aby sa ľudia rozdelení podľa rozličných náuk, jednotne zišli v jedinej Cirkvi, aby boli jedno ako vy, a aby sa klaňali tebe, jedinému Bohu v troch Osobách na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za utíšenie všetkých cirkevných rozbrojov, sporov a roztržiek, za tých, ktorí odpad­li od katolíckej viery, aby sa obrátili k poznaniu pravdy, za upevnenie a posilnenie verných v pra­vo­­vernosti a za zachovanie neochvejných, Pane, vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťa­nov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému

Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov, svätého hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa, i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ornament