Ornament Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 5. hlas Veriaci, vyznávača pravej viery oslávme, – piesňami uctime veľkňaza a dobrého pastiera. – Nebál sa zloby mocných tohto sveta, – nesklonil hlavu pred svojimi nepriateľmi. – Preto dnes jasajme a spievajme: – Raduj sa, biskup a mučeník Vasiľ, – žiariace svetlo našej Cirkvi.

Sláva, i teraz: Kondák, 6. hlas

Verný následovník biskupa a mučeníka Pavla, – muž čistého a jednoduchého srdca, – v celom svojom živote pokorný Boží služobník, – vzor modlitby a ochranca pravej náuky, – naplnený láskou ku Kristovi v Eucharistii, – položil si život za jednotu Cirkvi. – Prihováraj sa, blažený Vasiľ – za tých, ktorí sa k tebe s vierou utiekajú.

Velebenie: Velebíme ťa, – biskup a mučeník Vasiľ, – a uctievame tvoju svätú pamiatku, – lebo si položil život za jednotu Cirkvi (Opakuje sa po každom verši).

Verše:

 1. Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, – lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
 2. Keď som sa ocitol v súžení a trápení, – vzýval som meno Pánovo: „Pane, zachráň môj život!“
 3. Dôveroval som, aj keď som povedal: – „Som veľmi pokorený.“
 4. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? – Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
 5. Ty si mi putá rozviazal, – obetu chvály ti prinesiem.
 6. Splním svoje sľuby Pánovi – pred všetkým jeho ľudom.
 7. V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
 8. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (3x).

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme! Prokimen 5. hlas: Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky. Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi. Ľud: Pane, zmiluj sa. Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána (aj po veršoch). Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni. Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme. Ľud: Pane, zmiluj sa (3x). Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým! Ľud: I tvojmu duchu. Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 12, 32 – 40 alebo Jn 17, 14 – 26 alebo Mt 10, 17 – 22)

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Kňaz: Vnímajme! Pán povedal: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blažení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blažení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“. Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne. Kňaz:

 1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu, ...
 2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova, ... ...raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši: Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás.

 1. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi, ...
 2. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť, ...
 3. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov, ...
 4. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty, ...
 5. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolesti, ...
 6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom, ...
 7. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca, ...
 8. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti, ...
 9. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu, ...
 10. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema, ...

Stichiry, 2. hlas V tvojom živote, Vasiľ, snúbila sa pokora so svätosťou, – utrpenie s odpúšťaním. – Hľadal si len Božiu slávu, – zabudol si na všetky príkoria. – Spravodlivosť si vložil do rúk Božích. – Povzbudzuješ nás svojím životom: – milujte svojich nepriateľov.

Verš: Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Prísny k sebe nedbal si na bolesti, – ani na mnohé a ťažké choroby. – Vo svojom utrpení si sa modlil. Nauč aj nás slúžiť a mlčať, – dobre robiť a nič za to nečakať. – Ako pastier veď nás po cestách spravodlivosti.

Verš: Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Obdivuhodná bola tvoja oddanosť Svätému Otcovi, – byzantskému obradu i svojmu ľudu. – Bol si človekom modlitby. – Dobrý boj si ojoval, vieru si zachoval. – Na tvoj príhovor naša cirkev rozkvitla.

Sláva, i teraz: 5. hlas Poďte blaženého Vasiľa oslávme – on je vzorom dobročinnosti, obetavosti a trpezlivosti, – vyprosuje nám odpustenie hriechov, – za nás dvíha svoje ruky k Najvyššiemu, – aby sme milovali aj nepriateľov – a všetci jedno boli.

Ľud si kľakne. Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme. Ľud: Pane, zmiluj sa (3x). Kňaz: Blažený Vasiľ, svoje kňazstvo si zveril pod ochranu presvätej Bohorodičky, aby všetci jedno boli. Ani v prenasledovaniach si sa neodplácal zlým za zlé. Nauč nás milovať a neodsudzovať, žehnať a nezlorečiť, modliť sa a odpúšťať. Ty si tíšil srdcia rozvášnené spormi. Miloval si Krista, svoj ľud i byzantskú liturgiu. Vypros nám u Boha pokoj, vieru a odpustenie hriechov. Zapáľ v našich dušiach lásku ku Kristovi. Aby sme jednými ústami a jedným srdcom oslavovali a ospevovali vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen.

Ľud si sadne. Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca meno, rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno i za nášho bohumilého otca biskupa meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Presvätý Kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylial svoju krv, zmiluj sa nad nami a udeľ pokoj svojej svätej Cirkvi. Zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blaženého hieromučeníka Vasiľa, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen.

PREPUSTENIE Ľud sa postaví. Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľud: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj. Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, blaženého hieromučeníka Vasiľa, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Ľud: Amen.