Ornament

Ľud na začiatku liturgie stojí.

Kňaz: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svä­tého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Veľká ekténia

Kňaz: Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud opakuje po každej prosbe: Pane, zmiluj sa.

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlime sa k Pánovi.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno, bohumilého otca biskupa povie meno, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlime sa k Pánovi.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklo­na, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Nasledujú antifóny.

Prvá antifóna

Každodenná:

1. Dobré je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. Za rána zvestovať tvoju dobrotu – a tvoju vernosť celú noc. – Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

3. Lebo Pán, Boh náš, je spravodlivý – a neprávosti v ňom niet. – Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Sláva: I teraz: Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Predobrazujúca:

1. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro Jeho menu svätému. Požehnaný si, Pane.

2. Ako je vzdialený východ od západu, – tak vzďaľuje od nás – našu neprávosť. – Požehnaný si, Pane.

3. Dobrorečte Pánovi, – všetky jeho diela, – všade, kde on panuje. – Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Malá ekténia

Kňaz: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pá­novi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky
i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Druhá antifóna

Každodenná:

1. Pán kraľuje, velebou sa zaodel, zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. Na príhovor tvojich svätých, Spasiteľu, spas nás.

2. Tak upevnil zemekruh, – že sa nezachveje. – Na príhovor tvojich svätých, – Spasiteľu, spas nás.

3. Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; – tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy. – Na príhovor tvojich svätých, – Spasiteľu, spas nás.

Predobrazujúca:

1. Chváľ duša moja Pána , celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať kým len budem žiť.

2. Nespoliehajte sa na kniežatá, – ani na ľudí vôbec, – oni pomôcť nemôžu.

3. Pán bude kraľovať na veky, – tvoj Boh, Sion, – z pokolenia na pokolenie.

Ľud sa postaví.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Jednorodený Synu i Božie Slovo, – nesmrteľný, a predsa si pre našu spásu prijal telo – zo svätej Bohorodičky a vždy Panny Márie, – a bez zmeny svojho božstva stal si sa človekom. – Kríž si pretrpel, Kriste Bože, – smrť si smrťou premo­hol. – Ako jeden vo svätej Trojici, – v sláve rovný s Otcom i so Svätým Duchom, spas nás.

Ľud si sadne.

Malá ekténia

Kňaz: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pá­novi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Du­chu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud sa postaví.

Tretia antifóna

Každodenná:

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich svätých, tebe spievame: Aleluja.

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich svätých, tebe spievame: Aleluja.

Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký Kráľ. Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich svätých, tebe spievame: Aleluja.

Predobrazujúca, teda blaženstvá:

Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blažení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blažení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Malý vchod

Kňaz: Premúdrosť. Stojme úctivo!

Ľud: Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. Spas nás, Synu Boží,

(cez týždeň) obdivuhodný vo svojich svätých, tebe spievame: Aleluja.

(v nedeľu) ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

Ľud si sadne.

Tropáre

Kňaz: Lebo ty si svätý, Bože náš, a my ti vzdá­vame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud sa postaví.

Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 3x.

Apoštol

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľud spieva prokimen s veršom.

Kňaz: Premúdrosť!

Čitateľ hovorí nadpis apoštola.

Kňaz: Vnímajme!

Ľud si sadne.

Po prečítaní apoštola kňaz povie:

Pokoj s tebou! Premúdrosť, vnímajme!

evanjelium

Ľud sa postaví a spieva: Aleluja s veršami:

Aleluja 3x.

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa povie meno.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Po prečítaní evanjelia ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne. Nasleduje homília alebo príhovor.

Úpenlivá ekténia

Kňaz: Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Pane a Vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milo­srdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane zmiluj sa (3x).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a met­ropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a poslu­hu­júcich v tomto svätom chráme, za našich duchov­ných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Na tomto mieste sa do ekténie môžu pridať osobitné prosby.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba oča­káva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Veľký vchod

Kňaz: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pá­novi.

Ľud: Pane zmiluj sa

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Aby sme pod ustavičnou ochranou tvojej moci vzdávali slávu tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud sa postaví a spieva Cherubínsku pieseň:

My cherubínov tajomne predstavujeme a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame. Odložme teraz všetky svetské starosti.

Ak je diakon, tak hovorí: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom krá­ľovstve na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky i na veky vekov.

Kňaz: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom krá­ľovstve na nášho Svätého Otca, veľkňaza vše­obec­nej Cirkvi povie meno, rímskeho pápeža, na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a met­ro­politu povie meno a na nášho bohumilého otca biskupa povie meno, na všetkých kňazov, diakonov, rehoľníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne a spieva:

Veď máme prijať Kráľa všetkých, ktorého anjelské zbory neviditeľne nesú v sláve. Aleluja, aleluja, aleluja.

Prosebná ekténia

Kňaz: Vykonajme našu modlitbu k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za predložené vzácne dary modlime sa k Pá­novi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Štedrosťou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud sa postaví.

Vyznanie viery

Kňaz: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Milujme sa navzájom, aby sme jednomy­seľne vyznávali.

Ľud: Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú.

Kňaz: Dvere, dvere, premúdrosť vnímajme.

Ľud recituje alebo spieva Vyznanie viery:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, – Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. – I v jedného Pána Ježiša Krista, – jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. – Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pra­vého, – splodeného, nie stvoreného, jednej pod­staty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. – On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z ne­bies. – A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. – Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, – bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. – A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. – A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. – I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. – Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. – V jednu, svätú, vše­obec­nú, apoštolskú Cirkev. – Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov – a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Kňaz: Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vní­majme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky­vzdávanie.

Ľud: Milosť pokoja, žertvu chvály.

ANAFORA

Kňaz: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

Ľud: I s tvojím duchom.

Kňaz: Hore srdcia.

Ľud: Máme ich u Pána.

Kňaz: Vzdávajme vďaky Pánovi.

Ľud: Je dôstojné a správne, klaňať sa Otcu i Synu i Svätému Duchu. Trojici jednopodstatnej a nedeliteľnej.

Kňaz: Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú.

Ľud si kľakne a spieva:

Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach!

Kňaz: Vezmite a jedzte, toto je moje Telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Pite z nej všetci, toto je moja Krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko.

Ľud: Ospevujeme ťa, zvelebujeme ťa, ďakujeme ti, Pane a prosíme ťa, Bože náš, prosíme ťa, prosíme ťa, prosíme ťa, Bože náš.

Kňaz: Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.

Ľud sa postaví a spieva:

Dôstojne je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme Ťa.

Kňaz: Predovšetkým sa, Pane, rozpomeň na nášho Svätého Otca, veľkňaza všeobecnej Cirkvi povie meno, rímskeho pápeža, na nášho najosvie­tenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno i na nášho bohumilého otca biskupa povie meno a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví, statočných, nech po mnohé dni života správne ohlasujú slovo tvojej pravdy.

Ľud: I na všetkých i na všetko. I na všetkých i na všetko.

Kňaz: A dožič nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

Ľud: I s tvojím duchom.

Ľud si sadne.

Prosebná ekténia

Kňaz: Pri spomienke na všetkých svätých, znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud opakuje po každej prosbe: Pane, zmiluj sa.

Za predložené a posvätené vzácne dary modli­me sa k Pánovi.

Nech ich náš milujúci Boh prijme na svoj svätý, nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú du­chov­nú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Celý deň prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána.

Ľud opakuje po každej prosbe: Daruj nám, Pane.

Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána.

Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a pre­vi­není prosme si od Pána.

Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.

Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.

Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.

Vyprosiac si jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: A dovoľ nám, Vládca, s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať teba, nebeského Boha Otca a povedať:

Ľud sa postaví a spieva: Otče náš.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Skloňte si hlavy pred Pánom.

Ľud si skloní hlavu a spieva: Pred Tebou, Pane.

Kňaz: Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jedno­rodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvo­jím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si kľakne.

Prijímanie

Kňaz: Vnímajme! Sväté svätým!

Ľud: Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca. Amen.

Verím, Pane, a vyznávam, – že ty si Kristus, Syn živého Boha, – ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, – a ja som prvý z nich. Prijmi ma dnes, Boží Synu, – za spoločníka na svo­jej tajomnej večeri, – veď ja nezradím tajom­stvo tvojim nepriateľom, – ani ti nedám bozk ako Judáš, – ale ako zločinec sa ti vyznávam:

Pane, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.

Vládca, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svoj­ho kráľovstva.

Svätý, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.

Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, – nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, – ale na uzdra­venie duše i tela.

Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Ľud spieva pričasten.

Kňaz: S Božou bázňou a s vierou pristúpte!

Ľud: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh je Pán a zjavil sa nám.

Ľud si sadne.

Predstúpia tí, ktorí chcú ísť na prijímanie. Po modlitbe Verím, Pane pristupujú veriaci po jednom, klaňajú sa s poko­rou a bázňou, pričom ruky majú zložené na prsiach; takto prijímajú božské tajomstvá všetci prijímajúci.

Po prijímaní si ľud kľakne a Kňaz:**** Spas, Bože, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo.

Ľud: Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského Ducha, našli sme pravú vieru, klaniame sa nedeliteľnej Trojici, lebo ona nás spasila.

Kňaz: Teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne a spieva: Nech sa naplnia ústa naše tvojou chválou, Pane, aby sme ospevovali Tvoju slávu, lebo si nás uznal za hodných prijať tvoje sväté, božské, nesmrteľné a životodarné tajomstvá. Zachovaj nás, Bože, vo svojej svätosti, aby sme sa po všetky dni učili tvojej pravde. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ďakovná ekténia

Kňaz: Keď sme prijali Božie, sväté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodarné a úžasné Kris­tove tajomstvá, dôstojne a vďačne vzývajme Pána.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Vyprosiac si celý deň prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Veď ty si naše posvätenie a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždyc­ky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud sa postaví.

Zaambónna modlitba

Kňaz: V pokoji sa rozíďme.

Ľud: V mene Pánovom.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Pane, ty žehnáš tým, čo ti dobrorečia, a posväcuješ tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje dedičstvo, ochraňuj plnosť tvojej cirkvi, posväcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen. Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až na veky. 3x

Požehnanie a prepustenie

Kňaz: Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, (v nedeľu: ktorý vstal z mŕtvych,) náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky (a nasledujúce), svätých slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa i svätého povie meno (ktorého je chrám a ktorého je deň) a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.