Ornament

Tropár, 3. hlas Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.

Kondák, 3. hlas Pane, svojím božským zásahom – pozdvihni moju dušu hriechmi doráňanú – a postihnutú rôznymi neprávosťami, – ako si kedysi uzdravil porazeného, – aby som volal očistený: – „Sláva tvojej moci, Kriste!“

Prokimen, 1. hlas

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba.

Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Aleluja, 5. hlas

Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

Namiesto Dôstojné

Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos

Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten

Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament