Ornament

Tropáre, 2. hlas Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“

Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. – Ovinul ho čistým plátnom, – natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu, – ale na tretí deň vstal si, Pane, – a daroval si svetu veľké milosrdenstvo.

Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, – ktoré prišli s voňavkami: – „Vonné masti patria zosnulým, – ale Kristus je nesmrteľný.“ – Preto volajte: „Pán vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Kondák, 2. hlas Kriste Bože, prikázal si ženám, – čo prišli s myrhou, aby sa radovali. – Svojím vzkriesením si utíšil plač pramatky Evy, – apoštolom si rozkázal, aby hlásali: – „Spasiteľ skutočne vstal z hrobu.“

Prokimen, 6. hlas

Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.

Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby.

Verš: Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Namiesto Dôstojné

Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos

Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten

Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Ornament