Ornament Ornament Kňaz: Požehnaný Boh náš [v každom čase,] teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov, zmiluj sa nad nami.)

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 83; v UTOROK A PIATOK ŽALM 84; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 85.

Žalm 83

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; * túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i moje telo * vznášajú sa k Bohu živému.

Veď aj vrabec si nájde príbytok * a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:

tvoje oltáre, Pane zástupov, * môj kráľ a môj Boh.

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome * a bez prestania ťa velebia.

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, * keď sa chystá na svätú púť.

Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, * lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

Stúpajú a síl im stále pribúda, * až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, * vypočuj ma, Bože Jakubov.

Bože, náš ochranca, pohliadni * a pozri na tvár svojho pomazaného.

Jeden deň v tvojich nádvoriach * je lepší než iných tisíce.

Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha * ako prebývať v stanoch hriešnikov.

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; * neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.

Pane zástupov, * blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Žalm 84

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, * Jakuba si zbavil poroby.

Svojmu ľudu si odpustil vinu * a zakryl si všetky jeho hriechy.

Všetok hnev si v sebe potlačil * a zmiernil svoje rozhorčenie.

Obnov nás, Bože, naša spása, * a odvráť od nás svoj hnev.

Vari sa chceš hnevať na nás naveky * a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, * aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo * a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu

a svojim svätým * a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba.

Veď Pán dá požehnanie * a svoje plody vydá naša zem.

Pred ním bude kráčať spravodlivosť * a po stopách jeho krokov spása.

Žalm 85

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, * lebo som biedny a chudobný.

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; * zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, * veď k tebe volám deň čo deň.

Obveseľ, Pane, svojho sluhu, * veď k tebe dvíham svoju dušu.

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý * a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

Pane, počuj moju modlitbu, * všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

V deň svojho súženia volám k tebe, * lebo ty ma vyslyšíš.

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, * a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe * a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.

Lebo si veľký a robíš zázraky, * iba ty si Boh.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu * a budem kráčať v tvojej pravde.

Daj, aby moje srdce bolo prosté * a malo bázeň pred tvojím menom.

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, * a tvoje meno oslavovať naveky;

Veď si bol ku mne veľmi milostivý * a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; * nechceli ťa mať pred očami.

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, * zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; * daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice.

Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

A znova:

Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 32

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; * statočným sluší spievať pieseň chvály.

Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

Spievajte mu novú pieseň, * nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

Lebo Pánovo slovo je pravdivé * a verné všetko jeho konanie.

Miluje spravodlivosť a právo; * milosti Pánovej plná je zem.

Pánovým slovom povstali nebesia * a dychom jeho úst všetky ich voje.

Ako do vreca hromadí morské vody, * ako do nádrží zlieva oceány.

Celá zem nech má bázeň pred Pánom, * pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.

Lebo on riekol a stalo sa, * on rozkázal a všetko bolo stvorené.

Pán marí úmysly pohanov, * navnivoč privádza myšlienky národov.

Ale Pánov úmysel trvá naveky, * myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

Pán hľadí z neba * a vidí všetkých ľudí.

Pozerá z miesta, kde prebýva, * na všetkých obyvateľov zeme,

on, čo každému osve utvoril srdce * a chápe všetky ich skutky.

Neochráni kráľa vojsko početné * ani obra jeho sila mohutná.

Kôň nepomôže k víťazstvu, * nezachráni, aj keď silou oplýva.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

aby ich zachránil pred smrťou * a v čase hladu nakŕmil.

Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.

V ňom sa naše srdce raduje * a v jeho sväté meno máme dôveru.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba.

Ornament Žalm 33

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * veď bohabojní núdzu nemajú.

Boháči sa nabiedia a nahladujú, * ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

Poďte, deti, čujte ma, * naučím vás bázni Pánovej.

Miluje niekto život * a chce požívať dobro v šťastných dňoch?

Zdržuj svoj jazyk od zlého * a svoje pery od reči úlisnej.

Unikaj pred zlom a dobre rob, * hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

Pánove oči hľadia na spravodlivých * a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje zlomených na duchu.

Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Všetky kosti im ochraňuje, * ani jedna sa im nezlomí.

Hriešnika zloba zahubí * a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.

Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 34

Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, * napadni tých, čo mňa napádajú.

Vezmi zbroj a štít * a vstaň mi na pomoc.

Zažeň sa kopijou a sekerou * proti tým, čo ma prenasledujú.

Povedz mojej duši: * “Ja som tvoja spása.”

Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život;

nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle.

Nech sú ako prach pred vetrom * a nech ich ženie Pánov anjel;

nech je ich cesta tmavá a klzká * a Pánov anjel nech ich prenasleduje.

Lebo bez príčiny mi nastavili sieť, * bez dôvodu mi vykopali jamu.

Nech ho znenazdania stihne pohroma a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil, * nech sám padne do tej istej pohromy.

Lež moja duša bude plesať v Pánovi * a bude sa tešiť z jeho pomoci.

Všetko vo mne bude hovoriť: * “Pane, kto sa ti vyrovná?

Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho * chudáka a bedára pred lúpežníkmi.”

Vystúpili kriví svedkovia * a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia.

Za dobré sa mi odplácali zlým; * som celkom opustený.

Keď oni boli chorí, * ja som nosil rúcho kajúcne.

Umŕtvoval som sa pôstom * a v srdci som sa stále modlil.

Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim; * zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať.

Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli; * zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal.

Bez prestania ma trhali, dráždili ma, posmievali sa mi * a zubami škrípali proti mne.

Pane, ako dlho sa budeš na to dívať? * Zachráň ma pred ich zlobou a pred levmi život môj.

Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení * a chváliť uprostred zástupov.

Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia, * čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami.

Lebo nehovoria, čo je na pokoj, * ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme.

Naširoko rozďavujú ústa proti mne, * hovoria: “Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.”

Pane, ty to vidíš, nuž nemlč; * Pane, nevzďaľuj sa odo mňa.

Prebuď sa, vstaň a zachráň ma, * Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.

Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti, * nech sa netešia nado mnou.

Nech si v srdci nehovoria: * “Dobre, ako sme si želali.”

A nech nehovoria: * “Zhltli sme ho.”

Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna, * čo sa tešia z môjho nešťastia,

nech hanba a potupa zaodeje tých, * čo sa povyšujú nado mňa.

Nech sa tešia a radujú tí, * čo aj mne žičia spravodlivosť,

a nech stále hovoria: “Nech je zvelebený Pán, * čo svojho sluhu obdarúva pokojom.”

Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti * a bude ťa oslavovať deň čo deň.

Ornament Žalm 35

Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; * pred jeho očami nieto bázne Božej.

Sám sebe lichotí do vlastných očí, * aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.

Slová jeho úst sú neprávosť a klam; * prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.

Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, * dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti.

Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia * a tvoja vernosť až k oblakom.

Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: * ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.

Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! * Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

Opájajú sa blahobytom tvojho domu * a pijú z potoka tvojich rozkoší.

Veď u teba je zdroj života * a v tvojom svetle uvidíme svetlo.

Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, * a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.

Nech ma nezasiahne noha pyšného, * nech mnou nepohne ruka hriešnika.

Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, * zrútili sa a viac nevstanú.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 36

Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi * a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.

Veď oni uschnú rýchlo ako tráva * a zvädnú ako zelená bylina.

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob * a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Hľadaj radosť v Pánovi * a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, * on sa už postará.

Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo * a tvoje právo ako poludňajší jas.

Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; * nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady.

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, * nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.

Všetci ničomníci budú zničení, * lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.

Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; * budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.

Tichí však zdedia zem * a budú žiť v šťastí a pokoji.

Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému * a škrípe proti nemu zubami.

Ale Pán sa mu smeje, * lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.

Hriešnici tasia meč * a napínajú luk,

chcú zraziť bedára i chudáka * a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.

Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca * a ten luk sa im doláme.

Lepšie to málo, čo má spravodlivý, * než veľké bohatstvá hriešnikov.

Veď ramená hriešnikov budú polámané, * no spravodlivých posilňuje Pán.

O život bezúhonných sa stará Pán * a ich dedičstvo trvá naveky.

V nešťastí zahanbení nebudú * a v čase hladu budú nasýtení.

Ale hriešnici, tí zahynú, nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk * a stratia sa ako dym.

Hriešnik si požičiava, a nevracia, * lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme * a tí, ktorým zlorečí, zahynú.

Pán upevňuje kroky človeka * a sprevádza ho na ceste.

Ak padne, neostane ležať, * veď Pán ho drží za ruku.

Bol som mladík, teraz som starec, * a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb.

Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, * na jeho potomstve požehnanie spočinie.

Vyhýbaj zlu a dobre rob * a budeš mať domov naveky.

Lebo Pán miluje spravodlivosť * a neopúšťa svojich svätých.

Nespravodlivci navždy vyhynú * a pokolenie bezbožných bude zničené.

Lež spravodliví zdedia zem * budú ju obývať na veky vekov.

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť * a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

V jeho srdci je zákon Boží * a jeho kroky nezakolíšu.

Hriešnik striehne na spravodlivého * a usiluje sa ho usmrtiť;

lenže Pán mu ho v rukách nenechá, * nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.

Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj; * on ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov.

Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval * a vypínal sťa céder košatý;

no sotva som prešiel, už ho tam nebolo, * aj som ho hľadal, ale nenašiel.

Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, * lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.

Ale nespravodlivci všetci vyhynú * a potomstvo bezbožných bude vyhubené.

Spása spravodlivých prichádza od Pána, * on je ich ochrancom v čase súženia.

Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, * lebo sa spoliehajú na neho.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Verš: K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; * podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Verš: Nech dôjde k tebe moja žiadosť; * vysloboď ma, ako si prisľúbil.

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Sláva, i teraz, bohorodičník:

Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z Panny a pretrpel si ukrižovanie, * smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. * Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. * Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, * prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, * zachráň, Záchranca náš, skormútený ľud.

Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť, * a nezrušuj svoju zmluvu! * A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo * pre Abraháma, svojho miláčika, * pre Izáka, svojho sluhu, * a pre Izraela, svojho svätca.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropáre, 8. hlas

Keď zločinec videl visieť na kríži pôvodcu života, hovoril: * Keby ten, ktorý je ukrižovaný s nami, nebol Boh vtelený, * Slnko by svoje lúče neukrylo * ani zem by sa s chvením netriasla. * Ty však, Pane, ktorý všetko znášaš, * spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Sláva:

Medzi dvoma zločincami * objavil sa tvoj kríž ako váhy spravodlivosti: * Prvého pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia, * druhého odľahčili od prehrešení * a priviedli k poznaniu náuky o Bohu. * Kriste Bože, sláva tebe.

I teraz:

Keď teba, Baránka, Pastiera a Spasiteľa sveta, * videla na kríži tvoja Rodička, v slzách volala: * Svet sa raduje, lebo prijíma vyslobodenie, * ale moje vnútro horí, lebo vidí tvoje ukrižovanie, * ktoré znášaš za všetkých, môj Syn a môj Boh.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (40x)

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen. )

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

A znovu celú modlitbu svätého Efréma s jednou veľkou poklonou na jej konci:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Potom nasleduje táto modlitba svätého Bazila Veľkého:

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou si zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle svojich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste, Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom, ktorý nemá počiatku, a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ornament