Ornament Ornament Kňaz: Požehnaný Boh náš [v každom čase,] teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov, zmiluj sa nad nami.)

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 83; v UTOROK A PIATOK ŽALM 84; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 85.

Žalm 83

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; * túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i moje telo * vznášajú sa k Bohu živému.

Veď aj vrabec si nájde príbytok * a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:

tvoje oltáre, Pane zástupov, * môj kráľ a môj Boh.

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome * a bez prestania ťa velebia.

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, * keď sa chystá na svätú púť.

Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, * lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

Stúpajú a síl im stále pribúda, * až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, * vypočuj ma, Bože Jakubov.

Bože, náš ochranca, pohliadni * a pozri na tvár svojho pomazaného.

Jeden deň v tvojich nádvoriach * je lepší než iných tisíce.

Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha * ako prebývať v stanoch hriešnikov.

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; * neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.

Pane zástupov, * blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Žalm 84

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, * Jakuba si zbavil poroby.

Svojmu ľudu si odpustil vinu * a zakryl si všetky jeho hriechy.

Všetok hnev si v sebe potlačil * a zmiernil svoje rozhorčenie.

Obnov nás, Bože, naša spása, * a odvráť od nás svoj hnev.

Vari sa chceš hnevať na nás naveky * a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, * aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo * a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu

a svojim svätým * a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba.

Veď Pán dá požehnanie * a svoje plody vydá naša zem.

Pred ním bude kráčať spravodlivosť * a po stopách jeho krokov spása.

Žalm 85

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, * lebo som biedny a chudobný.

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; * zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, * veď k tebe volám deň čo deň.

Obveseľ, Pane, svojho sluhu, * veď k tebe dvíham svoju dušu.

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý * a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

Pane, počuj moju modlitbu, * všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

V deň svojho súženia volám k tebe, * lebo ty ma vyslyšíš.

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, * a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe * a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.

Lebo si veľký a robíš zázraky, * iba ty si Boh.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu * a budem kráčať v tvojej pravde.

Daj, aby moje srdce bolo prosté * a malo bázeň pred tvojím menom.

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, * a tvoje meno oslavovať naveky;

Veď si bol ku mne veľmi milostivý * a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; * nechceli ťa mať pred očami.

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, * zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; * daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice.

Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

A znova:

Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 64

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; * tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

Ty vypočúvaš modlitby, * k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, * ty nám ich odpúšťaš.

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, * prebývať bude v tvojich sieňach.

Naplní nás blahobyt tvojho domu * a svätosť tvojho chrámu.

Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása, * nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

Vrchy upevňuješ svojou mocou, * opásaný silou.

Tíšiš hukot mora, hukot jeho vĺn * aj nepokoje národov.

Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, * radosťou napĺňaš končiny východu i západu.

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, * zveľaďuješ jej bohatstvo.

Božia rieka je plná vody; * ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem:

zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, * skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

Rok korunuješ svojou dobrotou, * kade prejdeš, všade je hojnosť.

Pašienky púšte vlaha zarosí * a pahorky sa opášu plesaním.

Čriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny; * ozývať sa budú jasotom a spevom.

Ornament Žalm 65

Jasaj Bohu, celá zem; * hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

Hovorte Bohu: “Aké úžasné sú tvoje diela. * Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, * nech ospevuje tvoje meno.”

Poďte a pozrite na Božie diela; * úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

More premieňa na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou; * preto sa tešíme z neho.

Svojou mocou panuje naveky, očami pozoruje národy; * aby sa buriči nevypínali.

Velebte, národy, nášho Boha * a rozhlasujte jeho chválu;

on dal život našej duši * a chráni naše nohy pred pádom.

Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, * pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

Voviedol si nás do osídla, * na plecia si nám naložil súženia.

Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách; prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami, * splním ti sľuby,

ktoré ti zložili moje pery * a moje ústa vyriekli, keď som bol v súžení.

Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance, * obetujem ti býčky a kozliatka.

Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, * vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.

Moje ústa ho vzývali * a môj jazyk velebil.

Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, * Pán by ma nevyslyšal.

Ale Boh ma vyslyšal, * všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.

Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu * a neodňal mi svoje milosrdenstvo.

Ornament Žalm 66

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; * a tvoja tvár nech žiari nad nami,

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi * a tvoja spása medzi všetkými národmi.

Bože, nech ťa velebia národy, * nech ťa velebia všetky národy.

Nech sa tešia a jasajú národy, * že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.

Bože, nech ťa velebia národy, * nech ťa velebia všetky národy.

Zem vydala svoj plod; * nech nás požehná Boh, náš Boh;

nech nás Boh požehná * a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 67

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; * ako sa vosk roztápa ohňom,

tak spred Božej tváre miznú hriešnici. * Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť.

Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. * Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán.

Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, * on je Boh vo svojom svätom príbytku.

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, * väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu * a prechádzal púšťou, zem sa zatriasla.

Pred tvárou Boha zo Sinaja sa rozpršala aj obloha, * pred tvárou Boha Izraela.

Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď * a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu.

Prebývajú v nej tvoje tvory, * pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože.

Pán vyslovuje slovo; * nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť:

“Utekajú králi, utekajú s vojskami * a korisť delí krásavica domu.

Kým ste vy spali uprostred košiara, * striebrom sa zaskveli krídla holubice a jej pierka žltým zlatom.

Keď tam Všemohúci rozháňal kráľov, * snehom sa zabelel Selmon.”

Vrch bášanský je vrch Boží, * pohorie Bášanu má veľa štítov.

Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať? * Veď Boh tam bude bývať naveky.

Božích vozov sú desaťtisíce tisícov: * Pán tiahne zo Sinaja do svätyne.

Do výšav si vystúpil, * so sebou si vzal zajatcov,

ľudí si prijal do daru, * aby u Pána Boha mohli bývať aj buriči.

Nech je velebený Pán deň

čo deň; * nesie nás Boh, naša spása.

Náš Boh je Boh spásy, * on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť.

Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom * aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v hriechoch.

I povedal Pán: “Z vrchov Bášanu ich privediem, * vyvediem ich z morských hlbín,

aby sa tvoja noha zmáčala v krvi * a jazyky tvojich psov aby dostali podiel z nepriateľov.”

Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ, * ako ty môj Boh a kráľ vstupuješ do svätyne.

Na čele idú speváci, na konci zasa harfisti * a uprostred dievčatá bijúce na bubny.

Na zhromaždeniach Boha velebte, * velebte Pána, potomci Izraela.”

Vpredu ich vedie mladučký Benjamín, * kniežatá Júdove v šíku bojovom, kniežatá Zabulonove, kniežatá Neftaliho.

Prejav, Bože, svoju moc, * upevni, Bože, čo si v nás vykonal.

Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme * králi prinášajú dary.

Zažeň obludu, čo sa skrýva v tŕstí, * čriedu býkov s teľcami národov;

nech sa ti s prútmi striebra pokoria. * Rozplaš národy, čo bažia za vojnou.

Z Egypta prídu veľmoži, * Etiópia vystrie svoje ruky k Bohu.

Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, * na harfách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu,

čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu; * hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas.

Uznajte Božiu moc. * Nad Izraelom jeho veleba a jeho moc až nad oblaky.

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni. * Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď, Bože.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 68

Zachráň ma, Bože, * lebo voda mi vystúpila až po krk.

V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami, * dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.

Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo. * Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.

Viac než mám vlasov na hlave, * je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.

Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, * sú to nepriatelia klamárski;

musel som vrátiť, * čo som neulúpil.

Bože, ty poznáš moju pochabosť * a moje poklesky nie sú ti skryté.

Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, * Pane, Bože zástupov.

Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, * čo ťa hľadajú, Bože Izraela.

Pre teba znášam potupu * a hanba mi pokrýva tvár.

Svojim bratom som sa stal cudzincom * a synom svojej matky neznámym.

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, * padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

V pôstoch som si dušu vyplakal, * no aj to mi bolo na potupu.

I vrecovinu som si obliekol * a príslovečným som sa stal.

Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne, * a pri víne pospevujú o mne pijani.

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe * v tomto čase milosti.

Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, * pre svoju vernosť mi pomôž.

Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, * a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd.

Nech ma nezatopí príval vôd, * nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.

Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; * pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

Neodvracaj tvár od svojho služobníka, * veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.

Príď ku mne a zachráň ma, * so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.

Ty poznáš moju potupu, * moju hanbu i moje zneuctenie.

Ty vidíš všetkých, * čo ma sužujú.

Potupa mi zlomila srdce * a ochabol som.

Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, * no takého som nestretol;

čakal som, že dakto ma poteší, * ale taký sa nenašiel.

Do jedla mi dali žlče, * a keď som bol smädný, napojili ma octom.

Nech sa im ich stôl stane nástrahou, * odplatou a pohoršením.

Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, * a nech v bedrách oslabnú navždy.

Vylej na nich svoje rozhorčenie, * nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.

Nech spustne ich táborisko * a v ich stanoch nech nemá kto bývať.

Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, * a množia bolesti tomu, koho si zranil.

K ich neprávosti pridaj neprávosť, * nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.

Nech sú vytretí z knihy žijúcich * a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.

Som úbožiak, plný bolesti; * tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.

Piesňou chcem Božie meno osláviť * a velebiť ho chválospevmi.

A Pánovi to bude milšie, * ako keby som obetoval býka,

ako keby som obetoval junca, * ktorému rastú rožky a ratice.

Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; * hľadajte Boha a srdce vám oživne.

Lebo Pán vypočuje chudobných * a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.

Nech ho chvália nebesia i zem, * moria a všetko, čo sa hýbe v nich.

Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mestá Júdove; * usadia sa tam a budú ich majetkom.

A zdedia ho potomci jeho služobníkov * a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

Ornament Žalm 69

Bože, príď mi na pomoc; * Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle.

Nech ustúpia a zapýria sa tí, * čo mi hovoria: “Tak mu treba.”

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú, * a nech ustavične volajú: “Nech je zvelebený Boh” tí, čo tvoju spásu milujú.

No ja som úbožiak a bedár; * Bože, ponáhľaj sa ku mne.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, * Pane, nemeškaj.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Verš: K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; * podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Verš: Nech dôjde k tebe moja žiadosť; * vysloboď ma, ako si prisľúbil.

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Sláva, i teraz, bohorodičník:

Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z Panny a pretrpel si ukrižovanie, * smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. * Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. * Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, * prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, * zachráň, Záchranca náš, skormútený ľud.

Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť, * a nezrušuj svoju zmluvu! * A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo * pre Abraháma, svojho miláčika, * pre Izáka, svojho sluhu, * a pre Izraela, svojho svätca.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropáre, 8. hlas

Keď zločinec videl visieť na kríži pôvodcu života, hovoril: * Keby ten, ktorý je ukrižovaný s nami, nebol Boh vtelený, * Slnko by svoje lúče neukrylo * ani zem by sa s chvením netriasla. * Ty však, Pane, ktorý všetko znášaš, * spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Sláva:

Medzi dvoma zločincami * objavil sa tvoj kríž ako váhy spravodlivosti: * Prvého pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia, * druhého odľahčili od prehrešení * a priviedli k poznaniu náuky o Bohu. * Kriste Bože, sláva tebe.

I teraz:

Keď teba, Baránka, Pastiera a Spasiteľa sveta, * videla na kríži tvoja Rodička, v slzách volala: * Svet sa raduje, lebo prijíma vyslobodenie, * ale moje vnútro horí, lebo vidí tvoje ukrižovanie, * ktoré znášaš za všetkých, môj Syn a môj Boh.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (40x)

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen. )

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

A znovu celú modlitbu svätého Efréma s jednou veľkou poklonou na jej konci:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Potom nasleduje táto modlitba svätého Bazila Veľkého:

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou si zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle svojich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste, Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom, ktorý nemá počiatku, a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ornament