Ornament

Tropár, 4. hlas Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radostnom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoštolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“

Tropár, 4. hlas Už v detstve si si za svoju sestru múdrosť vyvolil. – Videl si ju vo sne ako čistú pannu. – Ju si si vybral a priviedol do domu. – Ňou si ozdobil sťa drahokamami svoju dušu i telo. – Múdrosťou i menom si sa stal druhým Cyrilom, – blažený ohlasovateľ Slova Božieho.

Kondák, 2. hlas Pevným a Bohom vnuknutým učením – osvietil si, blažený Cyril, sťa blesk jasnými lúčmi celú zem. – Jasné Božie slovo si rozsieval – a svet si ožiaril zázrakmi na západe, severe i juhu.

Kondák, 6. hlas Vodca k múdrosti a Darca rozumnosti, – Vychovávateľ nerozumných a Ochranca chudobných, – upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. – Otcovo Slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, – veď, už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: – „Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým“.

Prokimen, 8. hlas

Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.

Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Prokimen, 7. hlas

V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať tvoje meno, Najvyšší.

Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament