Ornament

Vchod

Ktorý si vstal z mŕtvych....

Tropár, 7. hlas Svojím Krížom smrť si premohol – a lotrovi si daroval raj. – Plač žien si premenil na radosť, Kriste Bože, – a oznámil si apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. – Svetu si preukázal – veľké milosrdenstvo.

Tropár, 1. hlas Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Kondák, 7. hlas Smrť už nebude viac vládnuť človeku. – Lebo zostúpil Kristus a navždy zničil jej moc. – Spútal aj vládcu pekla. – Všetci proroci radostne volajú: – „Už prišiel Spasiteľ – a vyzval zosnulých vo viere: – Vstúpte do nového života!“

Kondák, 4. hlas Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

Namiesto Svätý Bože

Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Prokimen, 7. hlas

Pán dá silu svojmu ľudu, – Pán požehná svoj ľud pokojom.

Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.

Prokimen, 7. hlas

Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Aleluja, 7. hlas

Verš: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať tvoje meno, Najvyšší.

Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.

Irmos, 8. hlas

Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

Ornament