Ornament Ornament **P*ožehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. – Odel si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa zahalil ako do rúcha. – Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty. – Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa prechádzaš. – Vetry sú tvojimi poslami, * ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. – Zem si postavil na jej základoch, * nevychýli sa nikdy, nikdy. – Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali. – Pred tvojou hrozbou odtiekli, * zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým. – Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si im vyhradil. – Položil si hranicu a neprekročia ju * ani viac nepokryjú zem. – Prameňom dávaš stekať do potokov, * čo tečú pomedzi vrchy – a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom hasia smäd. – Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. – Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi svojich diel sýtiš zem. – Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli, aby slúžila človeku. – Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, * čo obveseľuje srdce človeka; – olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu človeka. – Sýtia sa stromy Pánove * aj cédre Libanonu, čo on zasadil. – Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na ich vrcholcoch bývajú bociany. – Vysoké štíty patria kamzíkom, * v skalách sa skrývajú svište. – Na určovanie času si Mesiac utvoril; * Slnko vie, kedy má zapadať. – Prestieraš tmu a nastáva noc, * a povylieza všetka lesná zver. – Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm žiadajú od Boha. – Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v svojich dúpätách. – Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za svojou prácou až do večera. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva. – Tu more veľké, dlhé a široké, * v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. – Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. – Všetko to čaká na teba, * že im dáš pokrm v pravý čas. – Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; * otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. – Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; * odnímaš im dych a hneď hynú, a vracajú sa do prachu. – Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, * a obnovuješ tvárnosť zeme. – Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší Pán. – Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia dym. – Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.– Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem tešiť v Pánovi. – Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. * Dobroreč, duša moja, Pánovi. – Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Počas toho, ako ľud prednáša 103. žalm, kňaz sa modlí nasledujúce, tzv. svitilničné modlitby

Prvá modlitba

Pane, štedrý a milosrdný, plný dobra a trpezlivosti, zhliadni na našu modlitbu a prijmi hlas našich prosieb. Daj nám znamenie lásky, uveď nás na svoju cestu, aby sme kráčali v tvojej pravde. Naplň naše srdcia radosťou, aby sme mali bázeň pred tvojím svätým menom: lebo ty si veľký, ty robíš zázraky. Ty jediný si Boh a niet ti rovného medzi bohmi. Pane, mocný v milosti a dobrotivý v sile, pomáhaš, utešuješ a zachraňuješ všetkých, čo dúfajú v tvoje sväté meno.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Druhá modlitba

Pane, nekarhaj nás vo svojom rozhorčení a netrestaj nás vo svojom hneve, ale zaobchádzaj s nami podľa svojho milosrdenstva, lekár našich duší. Priveď nás do prístavu tvojej vôle, osvieť oči našich sŕdc na poznanie tvojej pravdy a daj nám zvyšok dnešného dňa i celý náš život prežiť bez hriechu a v pokoji pre modlitby Bohorodičky a všetkých svätých.

Lebo tvoja je vláda a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Tretia modlitba

Pane, Bože náš, rozpomeň sa na nás hriešnych a nepotrebných služobníkov, keď vzývame tvoje sväté a poklonyhodné meno. Nezahanbi nás, lebo čakáme od teba milosti, ale daj nám všetko, o čo prosíme, na spásu a dovoľ nám, aby sme ťa milovali celým srdcom, mali bázeň pred tebou a vo všetkom konali tvoju vôľu.

Lebo ty si dobrý a človeka milujúci Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Štvrtá modlitba

Neutíchajúcimi piesňami a ustavičnými chválospevmi ťa ospevujú sväté anjelské mocnosti. Aj naše ústa naplň svojou chválou, aby ju vzdávali veľkoleposti tvojho svätého mena. Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých nám daj nasledovať ťa spolu so všetkými, ktorí žijú v opravdivej bázni pred tebou a zachovávajú tvoje prikázania.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Piata modlitba

Požehnaný si, Pane, Bože vševládny, ty poznáš myšlienky človeka, poznáš aj naše potreby a spĺňaš ich v oveľa väčšej miere, než prosíme alebo by sme sa nazdali. Láskyplný Kráľu, nadovšetko dobrý, dovoľ nám podľa množstva tvojej štedrosti s čistým svedomím vzývať tvoje sväté meno. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, a všetko vykonaj na náš úžitok podľa svojej prozreteľnosti.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Šiesta modlitba

Pane, Pane, svojou prečistou rukou udržiavaš všetko, si voči nám trpezlivý. Ty si sa kajal za našu zlobu. Rozpamätaj sa na svoju štedrosť a milosrdenstvo, navštív nás svojou dobrotou a daj nám aj vo zvyšku tohto dňa uniknúť pred rozmanitými nástrahami zlého. A milosťou svojho Svätého Ducha zachovaj náš život bezúhonný.

Skrze milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Siedma modlitba

Veľký a obdivuhodný Bože, nevýslovnou dobrotou a nesmiernou múdrosťou riadiš všetko a dávaš nám pozemské dobrá ako záruku sľúbeného kráľovstva. Ty si dal, že sme sa v uplynutej časti dňa uchránili od zla. Daj, aby sme aj zostávajúcu zakončili bez poškvrny pred tvojou svätou slávou a ospevovali teba, nášho jediného, dobrého a láskyplného Boha.

Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ôsma modlitba

Veľký, najvyšší Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v neprístupnom svetle. Svojou premúdrosťou si všetko stvoril, oddelil si svetlo od tmy, slnko si ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Nám hriešnym dovoľuješ v túto hodinu stáť pred tvojou tvárou vo vyznávaní a spievať ti večerný chválospev. Ty sám, láskyplný Vládca, učiň našu modlitbu ako kadidlo a prijmi ju ako ľúbeznú vôňu. Daj, aby nastávajúci večer a nasledujúca noc boli pokojné. Zaodej nás zbraňami svetla. Osloboď nás od nočného strachu, od všetkého, čo prichádza s tmou. A daj nám spánok, ktorý si daroval nám na upokojenie našej slabosti, zbavený všetkých nástrah diabla. Ach, Vládca, darca dobra, nech sa kajáme aj na lôžkach, spomínajúc aj počas noci tvoje meno. Nech osvietení tvojimi prikázaniami vstaneme s duchovnou radosťou oslavovať tvoju milosť. Prednášame modlitby a prosby tvojmu milosrdenstvu za naše hriechy a za všetkých ľudí. Navštív ich svojou láskou a na orodovanie Bohorodičky.

Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša veľkú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz: )

Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe)

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.

Za prítomný ľud, ktorý očakáva milosti Svätého Ducha, i za všetkých, ktorí pred Bohom skláňajú svoje srdcia i kolená, modlime sa k Pánovi.

Za posvätenie duší i tiel nás všetkých, čo sme so živou vierou a úprimnou láskou prišli do tohto chrámu, aby sme s pomocou milosti Svätého Ducha obsiahli večné kráľovstvo, modlime sa k Pánovi.

Aby sme si s pomocou milosti Svätého Ducha zachovali čistú vieru a úprimnú lásku a stali sa chrámami presvätého a oživujúceho Ducha, modlime sa k Pánovi.

Aby nás Svätý Duch poučil, ako si môžeme zaistiť jeho priateľstvo a nájsť u neho milosť a milosrdenstvo, modlime sa k Pánovi.

Aby sme získali odpustenie hriechov a poznali vznešenosť duchovných milostí, modlime sa k Pánovi.

Aby nás Svätý Duch hojne obdaril svojimi darmi a zastal sa nás na poslednom Kristovom súde, modlime sa k Pánovi.

Aby nás Svätý Duch zbavil všetkých zlých návykov a zabezpečil spásu nám, ktorí v tento deň Päťdesiatnice skláňame pred ním svoje kolená a ponižujeme svoje srdcia, modlime sa k Pánovi.

Aby Pán Boh vypočul našu nedokonalú modlitbu a posvätil nás svojím Svätým Duchom, modlime sa k Pánovi.

Aby sme ustavične dušou i telom ospevovali svätú, jednopodstatnú a nedeliteľnú Trojicu, modlime sa k Pánovi.

Aby naše modlitby, pokorne na kolenách konané, boli milé Bohu ako ľúbezná duchovná vôňa a zabezpečili nám účasť na Božej sláve životodarnej Trojice, modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Potom: Pane, ja volám k tebe:, 4. hlas:

Žalm 140

Pane, ja volám k tebe, * vyslyš ma: Vyslyš ma, Pane. * Pane, ja volám k tebe, * vypočuj hlas môj. * Keď volám k tebe. * Vyslyš ma, Pane.

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo * a pozdvihnutie mojich rúk * ako obeť večerná. * Vyslyš ma, Pane.

Bože, stráž nad mojimi rečami * a dozeraj na moje slová. – Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, * aby som sa dal na bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hostinách. – Nech ma radšej statočný človek uderí a priateľ pokarhá, * ale nech mi bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie, – lebo tým by som sa stal * účastným na ich zločinoch. – Budú vydaní Božej spravodlivosti * a ľudia uznajú že moje slová boli pravdivé. – Ich kosti budú pohodené na okraji hrobu * ako kusy dreva a úlomky skál roztrúsené po zemi. – Ale moje oči sa obracajú k tebe, Pane a Bože môj, * k tebe sa utiekam, ochraňuj môj život. – Ochráň ma pred osídlom, čo mi nastrojili, * pred nástrahami zlých ľudí. – Nech bezbožní popadajú do vlastných sietí, * zatiaľ čo ja prejdem bezpečne pomimo.

Žalm 141

Zo všetkých síl volám k Bohu o pomoc, * hlasite prosím Boha o zľutovanie. – Predkladám mu svoje ťažkosti, * rozprávam mu o svojich úzkostiach. – Ja klesám na duchu, * ale ty, Bože, vieš, kade mám ísť. – Na chodníku, ktorým sa uberám, * nastavili mi osídlo. – Obzerám sa napravo * a nik sa ku mne nepriznáva, – nemám výhľad na útek, * nikomu nezáleží na mojom živote. – Bože, k tebe úpenlivo volám. * Ty si moje útočisko, ty si všetko, čo mám na tomto svete. – Vypočuj moje volanie o pomoc, * lebo som úplne vyčerpaný. – Zachráň ma pred mojimi prenasledovateľmi, * lebo sú silnejší odo mňa.

Verš 10: Vyveď ma zo žalára, * aby som tvoje meno mohol velebiť.

Verš 9: Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, * keď mi priazeň prejavíš.

Žalm 129

Verš 8: Z hlbín volám k tebe, Pane; * Pane, vypočuj môj hlas.

Verš 7: Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe.

Verš 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, * Pane, kto obstojí? * Ale u teba je odpustenie hriechov.

(4. hlas) Preslávne veci dnes videli * všetky národy v Dávidom meste, * keď Duch Svätý zostúpil v ohnivých jazykoch, * ako zvestuje Boha ohlasujúci Lukáš, * keď píše: „Na mieste, kde sa zišli Kristovi učeníci sa ozval hukot, * ako keď sa ženie búrka a naplnil celý dom, v ktorom boli. * A nadprirodzenými jazykmi začali všetci hlásať nadprirodzené učenie ** a nadprirodzené príkazy Svätej Trojice.

Verš 5: Spolieham sa na teba, Pane. * Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. * Moja duša dúfa v Pána.

Preslávne veci dnes videli * všetky národy v Dávidom meste, * keď Duch Svätý zostúpil v ohnivých jazykoch, * ako zvestuje Boha ohlasujúci Lukáš, * keď píše: „Na mieste, kde sa zišli Kristovi učeníci sa ozval hukot, * ako keď sa ženie búrka a naplnil celý dom, v ktorom boli. * A nadprirodzenými jazykmi začali všetci hlásať nadprirodzené učenie ** a nadprirodzené príkazy Svätej Trojice.

Verš 4: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, * nech dúfa Izrael v Pána.

Duch Svätý je večný, On je a bude, * nemá počiatku ani konca. * On je vo večnom spoločenstve a jednote s Otcom i Synom. * On je Život a životodarný, * Svetlo a Zdroj svetla, * dokonalé Dobro a Prameň dobrodenia. * Skrze neho poznávame Otca * a oslavujeme Syna. * On dáva spoznať pravú silu, * pravé spoločenstvo ** a pravú poklonu Svätej Trojice.

Verš 3: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. * On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Duch Svätý je večný, On je a bude, * nemá počiatku ani konca. * On je vo večnom spoločenstve a jednote s Otcom i Synom. * On je Život a životodarný, * Svetlo a Zdroj svetla, * dokonalé Dobro a Prameň dobrodenia. * Skrze neho poznávame Otca * a oslavujeme Syna. * On dáva spoznať pravú silu, * pravé spoločenstvo ** a pravú poklonu Svätej Trojice.

Žalm 116

Verš 2: Chváľte Pána, všetky národy. * Oslavujte ho, všetci ľudia.

Duch Svätý je Svetlo a Život * i Zdroj duchovného života. * Duch premúdrosti, Duch rozumu, * dobra, pravdy a poznania. * On vládne a očisťuje prehrešenia. * Boh a Stvoriteľ, Plameň ohňa, * ktorý hovorí, koná a rozdeľuje dary, * ktorými sa ozdobili všetci proroci, * Boží apoštoli a mučeníci. * Nadprirodzený hlas, nadprirodzené videnie, ** Oheň, ktorý má účasť na udeľovaní milostí.

Verš 1: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá na veky.

Duch Svätý je Svetlo a Život * i Zdroj duchovného života. * Duch premúdrosti, Duch rozumu, * dobra, pravdy a poznania. * On vládne a očisťuje prehrešenia. * Boh a Stvoriteľ, Plameň ohňa, * ktorý hovorí, koná a rozdeľuje dary, * ktorými sa ozdobili všetci proroci, * Boží apoštoli a mučeníci. * Nadprirodzený hlas, nadprirodzené videnie, ** Oheň, ktorý má účasť na udeľovaní milostí.

Sláva i teraz, 6. hlas

Kráľu nebeský, Utešiteľu, * Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás. * Očisť nás od každej poškvrny ** a spas, Dobrotivý, naše duše.

Diakon: Modlime sa k Pánovi.

Kňaz: Dobrý Kráľu, ty miluješ ľudí a všetko požehnávaš. Vrúcne ťa prosíme so srdcom skrúšeným a duchom pokorným: požehnaj aj naše vchody a východy, Kriste, pravý Bože náš. Lebo tvoj príchod na zem i odchod na nebesia, i tvoje spolužitie s ľuďmi sú požehnané teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Diakon: Požehnaj, vladyka, svätý vchod.

Kňaz: Požehnaný vchod tvojich svätých teraz i vždycky, i na veky vekov.

Diakon: Amen.

Diakon: Premúdrosť, stojme úctivo!

A spievame hymnus Svetlo tiché:

Svetlo tiché svätej slávy * nesmrteľného, Otca nebeského, * svätého, blaženého, * Ježišu Kriste, * keď sme prišli k západu slnka * a videli žiaru večernú, * ospevujeme Otca i Syna, i Svätého Ducha, Boha. * Je dôstojné preľúbeznými hlasmi oslavovať teba, Synu Boží, * ktorý dávaš život celému svetu, * preto ťa celý vesmír velebí.

Diakon: Vnímajme!

Kňaz: Pokoj všetkým.

Diakon: Premúdrosť, vnímajme!

Veľký prokimen, 7.hlas

Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh? * Ty si Boh, ty konáš zázraky!

Verše:

  1. Národom si dal poznať svoju moc.

  2. Vtedy som si povedal: „To je tá bolesť moja, že sa pravica Najvyššieho odvrátila odo mňa.

  3. Pamätám, Pane, na tvoje skutky, pamätám na dávne zázraky.

Diakon: Znova a znova, skloňme kolená a modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x; ľud i kňaz počas modlitby kľačia, kňaz v cárskych dverách otočený k ľudu)

Kňaz: Pane, prečistý, nepoškvrnený, večný, neviditeľný, neobsiahnuteľný, nepreniknuteľný, nemeniteľný, nepremožiteľný, nezmerateľný, jediný nesmrteľný a dobrotivý. Ty žiješ v neprístupnom svetle a stvoril si nebo a zem i more i všetko, čo je v nich. Predchádzaš naše prosby všetkým udeľuješ odpustenie. Vládca, milujúci ľudí, k tebe sa modlíme a teba prosíme, Otče, Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, ktorý pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie, vždy Panny a slávnej Bohorodičky. On to bol, ktorý nás učil najprv slovami a potom skutkami, keď za nás pretrpel spasiteľné umučenie, a ukázal nám, tvojim poníženým, hriešnym a nedôstojným služobníkom spôsob, ako ťa máme na kolenách a sklonení prosiť za naše hriechy a nevedomosti ľudu. Ty sám, nekonečne milosrdný a láskavý, vypočuj nás každý deň, keď k tebe voláme, ale najmä v dnešný deň Päťdesiatnice, v ktorom náš Pán Ježiš Kristus po nanebovstúpení a zasadnutí po pravici teba, Boha, Otca, poslal Svätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, aby spočinul na každom z nich a naplnil ich svojou nevýslovnou milosťou, aby neznámymi jazykmi ohlasovali tvoje veľkolepé diela a prorokovali. Vypočuj teda naše modlitby, rozpomeň sa na nás úbohých a odsúdených, preukáž súcit s našimi prosbami a vysloboď zo zajatia naše duše. Prijmi nás, prichádzajúcich a volajúcich k tebe: „Zhrešili sme.“ Veď ty si náš Boh a tvoji sme už od lona našej matky. Ale keďže naše dni sa míňajú v márnostiach a nedbáme na tvoju pomoc, nezaslúžime si žiadnu odpoveď. Dôverujúc však tvojej štedrosti voláme: nespomínaj na nevedomosti a hriechy našej mladosti, no očisť nás aj od našich skrytých previnení. Neodmietni nás v čase staroby a neopúšťaj nás, keď ochabnú naše sily. Skôr než sa vrátime do zeme, daj nám obrátiť sa k tebe a zhliadni na nás svojou dobroprajnosťou a milosrdenstvom. Prevýš naše neprávosti svojou štedrosťou a množstvo našich hriechov nech pohltí priepasť tvojho odpustenia. Zhliadni, Pane, zo svojej výsosti na prítomný ľud, ktorý od teba očakáva hojnosť milostí. Navštív nás tvojou dobrotou, zbav nás diablovho násilia a upevni náš život tvojimi svätými a večnými príkazmi. Pošli svojmu ľudu anjela, verného ochrancu, a všetkých nás uveď do svojho kráľovstva. Odpusť hriechy nám i tým, čo dúfajú v teba. Očisť nás pôsobením tvojho Svätého Ducha a znič všetky nepriateľské lesti zamýšľané voči nám.

Požehnaný si, Vládca, všemohúci Pane, ktorý si ožiaril deň slnečným svetlom a noc lúčmi ohňa osvietil. Ty si nám dal prežiť deň a očakávať príchod noci. Vypočuj modlitby naše i celého tvojho ľudu a odpusť nám všetky vedomé i nevedomé hriechy. Prijmi naše večerné prosby a zošli hojnosť svojich milostí a štedrôt svojim dedičom. Postav okolo nás hradbu z tvojich svätých anjelov i tvojej pravdy. Upevni nás tvojou silou a zbav nás každého útoku a skrytej zloby nepriateľa. Učiň, aby sme dnešný večer, nadchádzajúcu noc i všetky dni nášho života prežili dokonale, sväto, v pokoji, bez hriechu a pokušenia i bez lživých prízrakov. Skrze modlitby svätej Bohorodičky a všetkých svätých, ktorí ťa zvelebujú po všetky veky.

Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa, pozdvihni a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Diakon: Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si náš Pán a Boh, Boh ktorý miluje a spasí, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

(Ak je prítomný kňaz alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. _(_40x)

Sláva, i teraz:)

Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Pane a Vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Pane, zmiluj sa. (3x)

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Znova a znova, skloňme kolená a modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x; ľud i kňaz počas modlitby kľačia, kňaz v cárskych dverách otočený k ľudu)

Kňaz: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ty si daroval ľuďom svoj pokoj a počas pozemského života si žil medzi nami a dar presvätého Ducha, ako nevyčerpateľné dedičstvo, dávaš tým, čo veria v teba. Túto milosť si dnes ešte zjavnejšie zoslal na svojich učeníkov a apoštolov a ich ústa si naplnil plamenným ohňom, aby celé ľudské pokolenie na vlastné uši, každý vo svojom jazyku, počul Božie náuky. Svetlom Ducha si nás ožiaril, zbavil si nás lži, ktorá je ako tma, a keď si viditeľne rozdelil ohnivé jazyky, nadprirodzeným spôsobom sme boli osvietení a naučili sme sa veriť v teba a požehnávať ťa spolu s Otcom i Svätým Duchom, v jedinom Bohu i sile i moci. Ty si odblesk Otcovho bytia a podstaty, jeho večný a dokonalý obraz, prameň múdrosti a dobroty. Otvor aj moje hriešne pery a nauč ma, ako a za čo dôstojne prosiť. Ty poznáš množstvo mojich hriechov, ale tvoje milosrdenstvo je väčšie ako ich počet. Pre ne v bázni predstupujem pred teba, ponoriac v nádeji svoju dušu do hlbín tvojho milosrdenstva. Ty, tichý prístav búrkami zmietaných, vládni nad mojím životom, usmerňuj mocou slova tvojej nevýslovnej múdrosti každé stvorenie a ukáž mi cestu, kadiaľ mám kráčať. Ducha múdrosti daj mojej mysli, Ducha rozumu daruj mojej nerozumnosti, Duch tvojej bázne nech zostúpi na moje skutky, Ducha pravého obnov v mojom vnútri a Duchom veľkej ochoty pozdvihni moje pozemské zmýšľanie. Nech ma deň, čo deň, tvoj dobrý Duch pobáda k záslužným skutkom, k snahe plniť tvoje príkazy a ustavične pamätať nadeň tvojho slávneho príchodu, kedy budeš skúmať naše činy. Nedovoľ, aby som sa dal oklamať pominuteľnou krásou tohto sveta, ale daj, aby som túžil dosiahnuť budúce, večné dobrá. Veď ty, Vládca, si povedal, že čokoľvek niekto prosí v tvojom mene, dostane to bezvýhradne od tvojho spoluvečného Otca a Boha. Preto aj ja hriešny, pre zostúpenie tvojho Svätého Ducha, prosím: z toho všetkého, daj mi len to, čo mi bude na spásu. Áno, Pane, štedrý rozdávateľ a láskavý darca každej milosti, veď ty dávaš oveľa viac, ako prosíme. Ty si z lásky trpel a bez hriechu si mal účasť na našom tele, stal si sa naším očistením od hriechov a pre svoj súcit i milosrdnú lásku skláňaš sa k tým, čo zohýnajú kolená pred tebou. Pane, obdaruj svoj ľud tvojou štedrosťou, vypočuj nás zo svojho svätého neba, posväť nás silou tvojej spásonosnej pravice, ukry nás v tôni svojich perutí a nezabúdaj na dielo svojich rúk. Proti tebe, jedinému, sa previňujeme, ale tebe, jedinému, aj slúžime. Nebudeme sa, Vládca, klaňať bohu cudziemu, ani ruky k nemu vystierať. Odpusť nám hriechy, vystri ku každému z nás svoju pomocnú ruku a naše modlitby, ktoré ti prednášame na kolenách, prijmi ako ľúbeznú vôňu kadidla, ktorá sa vznáša k tvojej vladárskej velebnosti.

Pane, Pane, ty nás chrániš pred každým šípom letiacim vodne, zachráň nás aj od hrôzy, čo sa zakráda tmou. Prijmi naše pozdvihnuté ruky ako večernú obetu a daj, aby sme aj nočné nebezpečenstvá prežili bez poškvrny a bez pokušenia k zlému. Zbav nás aj všetkého nepokoja a strachu, ktoré nám chce spôsobiť diabol. Daruj našej duši ľútosť a našej mysli, aby bola ustarostená pre vypočúvanie na tvojom poslednom a spravodlivom súde. Ukrižuj naše telá tvojou bázňou a umŕtvi naše telesné pozemské údy, aby sme aj počas tichého spánku boli osvecovaní pri hľadaní tvojich spravodlivých rozhodnutí. Zbav nás všetkej márnivej obrazotvornosti a škodlivých túžob a v čase modlitby nás zdvihni posilnených vo viere a usilovných v plnení tvojich príkazov.

Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa, pozdvihni a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Diakon: Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Blahosklonnosťou a dobrotou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i naveky vekov.

Ľud: Amen.

Potom:

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. – Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, * lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, * nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, * daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, * osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, * nepohŕdaj dielom svojich rúk. * Tebe patrí chvála, * tebe patrí pieseň, * tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, * patrí sláva teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Diakon: Znova a znova, skloňme kolená a modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x; ľud i kňaz počas modlitby kľačia, kňaz v cárskych dverách otočený k ľudu)

Kňaz: Kriste, Bože náš, nevyčerpateľný a životodarný zdroj osvietenia, spoluvečná a spolupôsobiaca Otcova sila. Ty si dokonale naplnil plán spásy ľudstva, lebo si roztrhal pevné putá smrti a zlámal závory podsvetia a pluky démonov si porazil. Sám seba si priniesol ako nepoškvrnenú žertvu a obetoval si svoje prečisté telo, ktoré bolo nedotknuté a neprístupné akémukoľvek hriechu, a touto úžasnou a neopísateľnou kňazskou službou si nám daroval večný život. Zostúpil si do podsvetia, rozbil jeho prastaré veraje a tým, čo sedeli vo tme si ukázal cestu nasvetlo. Pôvodcu zla, hada priepasti, si chytil múdrym, božským úskokom a spútal ho okovami na mieste múk, nehasnúceho ohňa a nepreniknuteľnej tmy, ktoré si ty, Otcova preslávená múdrosť, zapečatil svojou nevýslovnou mocou. Ukázal si sa ako veľký pomocník pre tých, ktorí sú v nebezpečí pokušenia a osvietil si tých, čo sedia vo tme a v temnom kraji smrti. Pán večnej slávy a milovaný Synu nebeského Otca, večné svetlo pochodiace z večného svetla, slnko pravdy, vypočuj nás, keď sa k tebe modlíme a upokoj duše tvojich zosnutých služobníkov, našich otcov, bratov a ostatných príbuzných podľa tela i všetkých tvojich veriacich, na ktorých si teraz spomíname. Lebo ty vládneš nad všetkými a tvoja ruka spravuje všetky končiny zeme. Všemohúci Vládca, Bože otcov, Pane milosti, pôvodca každého smrteľného i nesmrteľného bytia, stvoriteľ ľudskej prirodzenosti. Ty si ju stvoril, potom oslobodil, vymedzil si jej život i smrť a čas pobytu na zemi i odchodu k tebe. Všetkému živému si odmeral roky a určil čas smrti. Ty do podsvetia vovádzaš, ale i vyslobodzuješ z neho, zväzuješ slabosťou a odpúšťaš mocou, v prítomnosti udeľuješ potrebné, v budúcnosti dáš, čo je užitočné a tých, čo sú ranení žiaľom smrti oživuješ nádejou vzkriesenia. Vládca všetkého, Bože Spasiteľu náš, nádej končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori, ty si nám v tento posledný, veľký a spásonosný deň Päťdesiatnice zjavil tajomstvo svätej, jednopodstatnej, spoluvečnej, nedeliteľnej a nezmiešanej Trojice i zostúpenie a príchod svätého a životodarného tvojho Ducha. Jeho si vylial, v podobe ohnivých jazykov, na tvojich svätých apoštolov a učinil z nich ohlasovateľov blahozvesti našej svätej viery i vyznávačov a kazateľov pravej náuky. V dnešný spasiteľný sviatok, ktorý všetko završuje, prijímaš prosebné modlitby za duše v očistci a napĺňaš nás veľkou nádejou, že zosnutým udelíš úľavu v ich utrpení a útechu. Vypočuj nás, pokorných a nedôstojných, ktorí sa k tebe modlíme a upokoj duše svojich zosnutých služobníkov namieste svetla, namieste sviežosti a blaženosti, kde nieto bolesti, zármutku ani stonania a umiestni ich duše v príbytkoch spravodlivých, kde ich zbavíš bremena a obdaruješ pokojom. Veď mŕtvi ťa, Pane, chváliť nebudú, a ani tí z podsvetia sa neodvážia vyznávať ťa. Iba my, živí ťa požehnávame a velebíme a prosebné modlitby a žertvy prinášame za ich duše.

Večný a vznešený Bože, svätý a láskavý k ľuďom, teraz si nám dovolil stáť pred tvojou neprístupnou slávou, aby sme ospevovali a chválili tvoje zázraky. Zmiluj sa nad nami, tvojimi nedôstojnými služobníkmi a daj nám milosť, aby sme ti, so skrúšeným srdcom, bez vyvyšovania seba, prinášali trojsväté slávoslovie a dobrorečili ti za tvoje nesmierne dary, ktorými si nás obdaroval a stále zahŕňaš. Spomeň si, Pane, na našu úbohosť a nezavrhni nás s našimi neprávosťami, ale daj našej poníženosti tvoju veľkú milosť, aby sme, zbavení tmy hriechu, v pravde kráčali našimi dňami, zaodeli sa zbraňami svetla, s istotou odolávali nástrahám zlého a s dôverou oslavovali za všetko teba, jediného, pravého Boha, ktorý nás miluješ. Stvoriteľ a Vládca všetkých, naozaj je veľkým tajomstvom a z tvojej moci pochádza, oslobodiť na čas svoje stvorenia od tela a potom ich opäť zjednotiť a darovať im pokoj. Naveky budeme ohlasovať tvoju dobrotu, či už pri príchode na tento svet alebo odchode z neho, lebo ony nám pripomínajú nádej vzkriesenia a večného života, ktorý, podľa tvojho pravdivého prísľubu, obdržíme pri tvojom budúcom, druhom príchode. Ty si prvotina nášho vzkriesenia, nepodplatiteľný, ale láskavý sudca živých, Vládca a Pán spravodlivej mzdy. Vo svojom zázračnom zostúpení na zem a prijatí tela a krvi si sa dokonale snami spojil a pre bohatstvo svojho milosrdenstva a štedrosti, prijal si aj utrpenie stým spojené. Dobrovoľne si bol pokúšaný a trpel, aby si bol potom pre tých, čo sú pokúšaní, sľúbeným pomocníkom a voviedol nás do tvojej blaženosti. Preto, Vládca, prijmi naše modlitby a prosby a upokoj duše našich otcov, matiek, bratov, sestier, detí a každého z príbuzných i všetkých, čo sú väznení s nimi, ako aj duše, ktoré od nás odišli v nádeji na vzkriesenie a večný život. Zapíš ich duše a mená do Knihy života a daj im odpočívať v lone Abraháma, Izáka a Jakuba, v krajine života, v nebeskom kráľovstve, v rajskej blaženosti a tvoji anjeli svetla nech ich vovedú do tvojich svätých príbytkov. Daj, aby v deň, ktorý si určil svojim svätým a nezmeniteľným prísľubom, vstali aj naše tela. Lebo pre tvojich služobníkov, ktorí odchádzajú z tela k tebe, Pánovi a nášmu Bohu, nejestvuje smrť, ale iba prechod od svetských starostí do obdarovania a blaženosti, do pokoja a radosti. A ak sme zhrešili pred tebou, buď nám aj im milosrdný, pretože nik nie je pred tebou čistý, hoci by žil iba deň, lebo bez hriechu na zemi si bol iba ty, náš Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého všetci dúfame obsiahnuť milosť a odpustenie hriechov. A preto že si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, zotri, prepáč a odpusť naše dobrovoľné i nedobrovoľné, vedomé i nevedomé, zjavné i tajné hriešne poklesky, ktoré sme my aj oni spáchali, či už skutkom, myšlienkou alebo urážlivým slovom a postojom. Zosnutým udeľ slobodu a úľavu a nás tu prítomných požehnaj. Daruj nám i celému svojmu ľudu dobré a pokojné zakončenie života a pri tvojom strašnom a veľkolepom príchode nám daj spoznať tvoje milosrdné a milujúce srdce a učiň nás hodnými tvojho kráľovstva.

Veľký a vznešený Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v neprístupnom svetle, ty si všetko stvoril svojou múdrosťou. Oddelil si svetlo od tmy, slnko si ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Aj dnes si nám, hriešnym, dovolil predstúpiť a vyznávať sa pred tvojou tvárou a prinášať ti večerné modlitby. Láskavý Pane, daj, aby vystúpili až k tebe a prijmi ich ako ľúbeznú vôňu kadidla. Učiň, aby nadchádzajúci večer i dnešná noc boli pokojné, zaodej nás zbraňami svetla, zbav nás nočného strachu i každého nebezpečia prichodiaceho s tmou. Daj, aby spánok, ktorý si nám daroval na posilnenie našich slabých síl, bol zbavený všetkého diabolského pokušenia. Áno, Vládca, rozdávateľ každého dobra, nech sa aj na svojich lôžkach kajáme a počas noci vzývame tvoje sväté meno. Aby sme pravdou tvojich príkazov osvietení, vstali s veselým duchom k oslave tvojej dobroty, a na príhovor presvätej Bohorodičky ti prednášali modlitby a prosby za naše hriechy i za ochranu celého tvojho ľudu.

Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa, pozdvihni a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Diakon: Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si upokojenie našej duše i tela a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i naveky vekov.

Ľud: Amen.

(Ak je prítomný kňaz alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz:)

Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Daruj nám, Pane.

Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána.

Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od Pána.

Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.

Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.

Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.

Ľud: Pred tebou, Pane.

Modlitba sklonenia hláv:

Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského pokolenia sklonil nebo a zostúpil si na zem, preto láskavo zhliadni na svojich služobníkov i na svoje dedičstvo: lebo pred tebou, prísnym ale láskyplným sudcom, sklonili tu v pokore svoje hlavy. Neočakávajú pomoc od ľudí, ale dúfajú v tvoje milosrdenstvo a záchranu. Ochraňuj ich v každom čase, ale najmä v tento večer i v nadchádzajúcu noc, pred všetkými nepriateľmi a pred nástrahami zlého ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí:

Kňaz: Nech je vždy oslavovaná a zvelebovaná vláda kráľovstva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Veršové slohy, 3. hlas

Všetky národy sa odteraz stali znamením, * lebo hoci Kristus pochádza zo Židov, * oni ochoreli na neveru a odpadli od Božej milosti.* A my, čo pochádzame z pohanov, * stali sme sa hodní božského svetla * a utvrdili nás slová učeníkov, * ktorí ohlasovali slávu Boha, Dobrodincu pre všetkých. * Preto spolu s nimi zohnime kolená * a s pokorným srdcom a upevnení Svätým Duchom, * našim Spasiteľom, s vierou sa klaňajme.

Verš: Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Teraz bol vyliaty Duch Utešiteľ na každé telo, * lebo počnúc apoštolským zborom, * dal milosť aj veriacim * a svoje vladárske zostúpenie * potvrdzuje symbolom ohňa, * obdarujúc učeníkov slovami piesní * oslavujúcich Boha. * Preto aj my, osvietení múdrosťou srdca * a Svätým Duchom upevnení vo viere, * prosíme za spásu našich duší.

Verš: Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.

Teraz sa apoštoli zaodeli * Kristovou mocou z výsosti, * lebo Utešiteľ ich obnovil, * keď obnovil svoju prítomnosť v ich tajomne obnovenom poznaní. * A oni neznámymi jazykmi a zvučnými hlasmi * kážu uctievať večné, dokonalé a trojosobné bytie Boha, * Dobrodincu pre všetkých. * Preto aj my, osvietení apoštolským učením, * klaňajme sa Otcu i Synu i Svätému Duchu * a prosme za spásu našich duší.

Sláva i teraz, 8. hlas

Poďte ľudia, pokloňme sa trojosobnému Božstvu, * Synu v Otcovi so Svätým Duchom, * lebo Otec pred vekmi zrodil Syna, * jednopodstatného a spoluvládnuceho, * i Svätý Duch prebýva v Otcovi * a je oslavovaný so Synom, * jediná sila, jediná podstata, jediné božstvo. * Jemu sa všetci klaniame volajúc: * „Svätý Bože, ty si všetko stvoril prostredníctvom Syna, * spolupôsobením Svätého Ducha. * Svätý Silný, ktorým sme spoznali Otca * a ktorým Duch Svätý prišiel na tento svet. * Svätý Nesmrteľný, Duchu Utešiteľu, * vychádzajúci z Otca a v Synovi prebývaš. * Svätá Trojica, sláva tebe.”

Po skončení slôh:

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. A***men.

Tropár, 8. hlas

Požehnaný si, Kriste Bože náš. * Rybárov si urobil nadovšetko múdrymi, * keďže si im zoslal Ducha Svätého, * a cez nich si celý svet ulovil, ** Milujúci človeka, sláva tebe.

Diakon: Premúdrosť!

Ľud: Požehnaj.

Kňaz: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru na veky vekov.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, ktorý je v lone Boha Otca, zostúpil z neba na zem a prijmúc našu prirodzenosť, zbožštil ju a vystúpil na nebesia a zasadol po pravici Boha Otca. On, ktorý zoslal na svojich svätých učeníkov a apoštolov božského, svätého, jednopodstatného a spoluvečného Ducha, rovného v moci i sláve, ktorým ich osvietil a skrze nich celý svet, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej a nepoškvrnenej Matky, svätých slávnych a všechválnych, Boha ohlasujúcich a Ducha prinášajúcich apoštolov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Čestnejšia si: Sláva i teraz: Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. **P*ane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.Ornament