Ornament

1. antifóna

Milujem Pána, – lebo vypočul môj prosebný hlas. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Lebo svoj sluch naklonil ku mne – kedykoľvek som ho vzýval. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Keď ma omotali povrazy smrti – a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Keď som sa ocitol v súžení a trápení, – vzýval som meno Pánovo. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna

Dôveroval som, aj keď som povedal: – „Som veľmi pokorený.“ Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.

Čím sa odvďačím Pánovi – za všetko, čo mi dal? Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.

Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.

Pánovi splním svoje sľuby – pred všetkým jeho ľudom. Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, – lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:

Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, – že jeho milosrdenstvo trvá naveky. Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:

Teraz nech hovorí dom Áronov: – jeho milosrdenstvo trvá naveky. Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:

Teraz nech hovoria všetci bohabojní: – jeho milosrdenstvo trvá naveky. Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:

Vchod

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Požehnávame vás z domu Pánovho. Boh je Pán a zjavil sa nám.

Tropár, 1. hlas Už pred svojím utrpením, Kriste Bože, – dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, – lebo si vzkriesil Lazára. – Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi – nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva – a k tebe, Víťazovi nad smrťou, voláme: – „Hosana na výsostiach. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“

Tropár, 4. hlas Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, – stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. – Ospevujeme ťa a voláme: – Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Kondák, 6. hlas Na nebesiach na tróne, – na zemi sediac na žriebäti, – prijal si, Kriste Bože, chvály anjelov – i spevy dietok volajúcich: – „Velebíme ťa, Pane, – lebo prichádzaš vzkriesiť Adama.“

Prokimen, 4. hlas

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Boh je Pán a zjavil sa nám.

Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.

Verš: Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Pána, ktorý sedí na žriebäti.

Irmos, 4. hlas

Boh je Pán, a zjavil sa nám. – Poďte, všetci, radostne ho spolu oslavujme. – Vyzdobme sa kvetmi s ratolesťami. – Spievajme piesne Kristovi: – Požehnaný je náš Záchranca, – ktorý prichádza v mene Pánovom.

Pričasten

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Boh je Pán a zjavil sa nám. Aleluja.

Ornament