Ornament Ornament Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 5; v UTOROK A PIATOK ŽALM 89; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 100.

Žalm 5

Pane, počuj moje slová, * všimni si moje vzdychanie.

Pozoruj moju hlasitú prosbu, * môj kráľ a môj Boh.

Veď ku tebe, Pane, sa modlím, * za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.

Ty nie si Boh, * ktorému by sa páčila neprávosť,

zlý človek nepobudne pri tebe, * ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, * ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.

Od vraha a podvodníka * sa odvracia Pán s odporom.

No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu * a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, * urovnaj svoju cestu predo mnou.

Lebo v ich ústach úprimnosti niet, * ich srdcia sú plné zrady;

ich hrtan je ako otvorený hrob, * na jazyku samé úlisnosti.

Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; * vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.

Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, * a naveky nech jasajú.

Chráň ich a nech sa radujú v tebe, * čo tvoje meno milujú.

Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, * ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

Žalm 89

Pane, stal si sa nám útočišťom * z pokolenia na pokolenie.

Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, * ty, Bože, si od vekov až naveky.

Človeka vraciaš do prachu * a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“

Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, * a ako jedna nočná stráž.

Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; * sú ako bylina v rozpuku:

ráno kvitne a rastie, * večer vädne a usychá.

Hynieme vskutku pre tvoj hnev * a desí nás tvoje rozhorčenie.

Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak * a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni * a naše roky plynú ako vzdych.

Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov * a ak sme pri sile, osemdesiat.

No zväčša sú len trápením a trýzňou, * ubiehajú rýchlo a my odlietame.

Kto pozná silu tvojho hnevu * a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

A tak nás nauč rátať naše dni, * aby sme našli múdrosť srdca.

Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? * Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Hneď zrána nás naplň svojou milosťou * a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, * za roky, keď sme okusovali nešťastie.

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom * a ich deťom tvoja nádhera.

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; * upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

Žalm 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe.

Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne?

Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade.

Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.

Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať.

Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.

Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami.

Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 64

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; * tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

Ty vypočúvaš modlitby, * k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, * ty nám ich odpúšťaš.

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, * prebývať bude v tvojich sieňach.

Naplní nás blahobyt tvojho domu * a svätosť tvojho chrámu.

Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása, * nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

Vrchy upevňuješ svojou mocou, * opásaný silou.

Tíšiš hukot mora, hukot jeho vĺn * aj nepokoje národov.

Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, * radosťou napĺňaš končiny východu i západu.

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, * zveľaďuješ jej bohatstvo.

Božia rieka je plná vody; * ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem:

zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, * skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

Rok korunuješ svojou dobrotou, * kade prejdeš, všade je hojnosť.

Pašienky púšte vlaha zarosí * a pahorky sa opášu plesaním.

Čriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny; * ozývať sa budú jasotom a spevom.

Ornament Žalm 65

Jasaj Bohu, celá zem; * hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

Hovorte Bohu: “Aké úžasné sú tvoje diela. * Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, * nech ospevuje tvoje meno.”

Poďte a pozrite na Božie diela; * úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

More premieňa na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou; * preto sa tešíme z neho.

Svojou mocou panuje naveky, očami pozoruje národy; * aby sa buriči nevypínali.

Velebte, národy, nášho Boha * a rozhlasujte jeho chválu;

on dal život našej duši * a chráni naše nohy pred pádom.

Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, * pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

Voviedol si nás do osídla, * na plecia si nám naložil súženia.

Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách; prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami, * splním ti sľuby,

ktoré ti zložili moje pery * a moje ústa vyriekli, keď som bol v súžení.

Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance, * obetujem ti býčky a kozliatka.

Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, * vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.

Moje ústa ho vzývali * a môj jazyk velebil.

Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, * Pán by ma nevyslyšal.

Ale Boh ma vyslyšal, * všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.

Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu * a neodňal mi svoje milosrdenstvo.

Ornament Žalm 66

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; * a tvoja tvár nech žiari nad nami,

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi * a tvoja spása medzi všetkými národmi.

Bože, nech ťa velebia národy, * nech ťa velebia všetky národy.

Nech sa tešia a jasajú národy, * že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.

Bože, nech ťa velebia národy, * nech ťa velebia všetky národy.

Zem vydala svoj plod; * nech nás požehná Boh, náš Boh;

nech nás Boh požehná * a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 67

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; * ako sa vosk roztápa ohňom,

tak spred Božej tváre miznú hriešnici. * Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť.

Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. * Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán.

Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, * on je Boh vo svojom svätom príbytku.

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, * väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu * a prechádzal púšťou, zem sa zatriasla.

Pred tvárou Boha zo Sinaja sa rozpršala aj obloha, * pred tvárou Boha Izraela.

Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď * a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu.

Prebývajú v nej tvoje tvory, * pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože.

Pán vyslovuje slovo; * nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť:

“Utekajú králi, utekajú s vojskami * a korisť delí krásavica domu.

Kým ste vy spali uprostred košiara, * striebrom sa zaskveli krídla holubice a jej pierka žltým zlatom.

Keď tam Všemohúci rozháňal kráľov, * snehom sa zabelel Selmon.”

Vrch bášanský je vrch Boží, * pohorie Bášanu má veľa štítov.

Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať? * Veď Boh tam bude bývať naveky.

Božích vozov sú desaťtisíce tisícov: * Pán tiahne zo Sinaja do svätyne.

Do výšav si vystúpil, * so sebou si vzal zajatcov,

ľudí si prijal do daru, * aby u Pána Boha mohli bývať aj buriči.

Nech je velebený Pán deň

čo deň; * nesie nás Boh, naša spása.

Náš Boh je Boh spásy, * on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť.

Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom * aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v hriechoch.

I povedal Pán: “Z vrchov Bášanu ich privediem, * vyvediem ich z morských hlbín,

aby sa tvoja noha zmáčala v krvi * a jazyky tvojich psov aby dostali podiel z nepriateľov.”

Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ, * ako ty môj Boh a kráľ vstupuješ do svätyne.

Na čele idú speváci, na konci zasa harfisti * a uprostred dievčatá bijúce na bubny.

Na zhromaždeniach Boha velebte, * velebte Pána, potomci Izraela.”

Vpredu ich vedie mladučký Benjamín, * kniežatá Júdove v šíku bojovom, kniežatá Zabulonove, kniežatá Neftaliho.

Prejav, Bože, svoju moc, * upevni, Bože, čo si v nás vykonal.

Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme * králi prinášajú dary.

Zažeň obludu, čo sa skrýva v tŕstí, * čriedu býkov s teľcami národov;

nech sa ti s prútmi striebra pokoria. * Rozplaš národy, čo bažia za vojnou.

Z Egypta prídu veľmoži, * Etiópia vystrie svoje ruky k Bohu.

Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, * na harfách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu,

čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu; * hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas.

Uznajte Božiu moc. * Nad Izraelom jeho veleba a jeho moc až nad oblaky.

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni. * Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď, Bože.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 68

Zachráň ma, Bože, * lebo voda mi vystúpila až po krk.

V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami, * dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.

Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo. * Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.

Viac než mám vlasov na hlave, * je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.

Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, * sú to nepriatelia klamárski;

musel som vrátiť, * čo som neulúpil.

Bože, ty poznáš moju pochabosť * a moje poklesky nie sú ti skryté.

Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, * Pane, Bože zástupov.

Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, * čo ťa hľadajú, Bože Izraela.

Pre teba znášam potupu * a hanba mi pokrýva tvár.

Svojim bratom som sa stal cudzincom * a synom svojej matky neznámym.

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, * padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

V pôstoch som si dušu vyplakal, * no aj to mi bolo na potupu.

I vrecovinu som si obliekol * a príslovečným som sa stal.

Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne, * a pri víne pospevujú o mne pijani.

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe * v tomto čase milosti.

Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, * pre svoju vernosť mi pomôž.

Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, * a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd.

Nech ma nezatopí príval vôd, * nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.

Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; * pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

Neodvracaj tvár od svojho služobníka, * veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.

Príď ku mne a zachráň ma, * so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.

Ty poznáš moju potupu, * moju hanbu i moje zneuctenie.

Ty vidíš všetkých, * čo ma sužujú.

Potupa mi zlomila srdce * a ochabol som.

Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, * no takého som nestretol;

čakal som, že dakto ma poteší, * ale taký sa nenašiel.

Do jedla mi dali žlče, * a keď som bol smädný, napojili ma octom.

Nech sa im ich stôl stane nástrahou, * odplatou a pohoršením.

Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, * a nech v bedrách oslabnú navždy.

Vylej na nich svoje rozhorčenie, * nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.

Nech spustne ich táborisko * a v ich stanoch nech nemá kto bývať.

Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, * a množia bolesti tomu, koho si zranil.

K ich neprávosti pridaj neprávosť, * nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.

Nech sú vytretí z knihy žijúcich * a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.

Som úbožiak, plný bolesti; * tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.

Piesňou chcem Božie meno osláviť * a velebiť ho chválospevmi.

A Pánovi to bude milšie, * ako keby som obetoval býka,

ako keby som obetoval junca, * ktorému rastú rožky a ratice.

Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; * hľadajte Boha a srdce vám oživne.

Lebo Pán vypočuje chudobných * a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.

Nech ho chvália nebesia i zem, * moria a všetko, čo sa hýbe v nich.

Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mestá Júdove; * usadia sa tam a budú ich majetkom.

A zdedia ho potomci jeho služobníkov * a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

Ornament Žalm 69

Bože, príď mi na pomoc; * Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle.

Nech ustúpia a zapýria sa tí, * čo mi hovoria: “Tak mu treba.”

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú, * a nech ustavične volajú: “Nech je zvelebený Boh” tí, čo tvoju spásu milujú.

No ja som úbožiak a bedár; * Bože, ponáhľaj sa ku mne.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, * Pane, nemeškaj.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh.

Verš: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.

Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh.

Verš: Veď, k tebe, Pane, sa modlím.

Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen, bohorodičník:

Ako ťa nazveme, Milostiplná? * Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. * Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. * Pannou, lebo si zostala neporušená. * Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. * Jeho pros za spásu našich duší.

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; * nech ma neovláda nijaká neprávosť. * Chráň ma pred ohováračmi * a budem zachovávať tvoje príkazy. (dvakrát) Vyjasni tvár nad svojím služobníkom * a nauč ma svojim ustanoveniam. (dvakrát) Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou * a nech ťa velebím deň čo deň. (trikrát)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropáre, 4. hlas

Rýchlo ma predíď, Kriste, Bože náš, * kým sa nestaneme služobníkmi nepriateľov, * ktorí sa ti rúhajú a trápia nás. * Svojím krížom vyhub tých, čo povstávajú proti nám, * nech pochopia, čo dokáže viera pravoverných; * na príhovor Bohorodičky, * jediný milujúci človeka.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Vodca k múdrosti a darca rozumnosti, * vychovávateľ nerozumných a ochranca chudobných; * upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. * Otcovo slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, * veď už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: * „Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým.“

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Hlasne ospevujme preslávnu Božiu Matku, * svätejšiu ako svätí anjeli. * Srdcom i ústami vyznávajme, že je Bohorodička, * lebo skutočne porodila vteleného Boha, * a neprestajne sa modlí za naše duše.

Pane, zmiluj sa. (40x)

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami.**

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.)

Amen.

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

A modlitba:

Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých. A**men.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.**

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Malé prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.**

Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva, i teraz. Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj.**

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. A**men.

Ornament