Hlavicka

Žalm 113

Keď Izrael vyšiel z Egypta, * dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

Judea sa stala jeho svätyňou, * Izrael jeho kráľovstvom.

More to videlo a zutekalo, * Jordán sa naspäť obrátil;

vrchy poskakovali ako barance * pahorky ako jahňatá.

Čo ti je, more, že utekáš, * a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

Vrchy, prečo poskakujete ako barance * a vy, pahorky, ako jahňatá?

Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, * pred tvárou Boha Jakubovho,

čo skalu mení na jazerá vôd * a kameň na pramene vôd.

Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv * pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

Prečo majú hovoriť pohania: * “Kdeže je ten ich Boh?”

Veď náš Boh je v nebi * a stvoril všetko, čo chcel.

Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk.

Majú ústa, ale nehovoria, * majú oči, a nevidia.

Majú uši, ale nepočujú, * majú nozdry, a nečuchajú.

Majú ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a nechodia, * z hrdla nevydajú hlas.

Im budú podobní ich tvorcovia * a všetci, čo v ne veria.

Dom Izraelov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita.

Dom Áronov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita.

Všetci bohabojní dúfajú v Pána, * on je ich pomoc a záštita.

Pán na nás pamätá * a žehná nás.

Požehnáva dom Izraelov, * požehnáva dom Áronov.

Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, * malých i veľkých.

Nech Pán aj vás zveľadí, * vás i vaše deti.

Nech vás požehnáva Pán, * ktorý stvoril nebo i zem.

Nebesia si Pán vyhradil pre seba, * ale zem dal synom človeka.

Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, * ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania.

Lež my, živí, velebíme Pána * odteraz až naveky.

Ornament Žalm 114

Milujem Pána, lebo vypočul * môj prosebný hlas,

lebo svoj sluch naklonil ku mne, * kedykoľvek som ho vzýval.

Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, * keď som sa ocitol v súžení a trápení,

vzýval som meno Pánovo: * “Pane, zachráň môj život!”

Milostivý a spravodlivý je Pán, * náš Boh sa zľutúva.

Pán ochraňuje maličkých; * pomohol mi, keď som bol v biede.

Znova sa, duša moja, upokoj, * lebo Pán ti dobre urobil,

lebo môj život zachránil od smrti, * moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom.

Pred tvárou Pána budem kráčať * v krajine žijúcich.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 115

Dôveroval som, aj keď som povedal: * “Som veľmi pokorený.”

V rozrušení som vyriekol: * “Všetci ľudia klamú.”

Čím sa odvďačím Pánovi * za všetko, čo mi dal?

Vezmem kalich spásy * a budem vzývať meno Pánovo.

Pánovi splním svoje sľuby * pred všetkým jeho ľudom.

V Pánových očiach má veľkú cenu * smrť jeho svätých.

Pane, som tvoj sluha, * som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.

Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály tí prinesiem * a budem vzývať meno Pánovo.

Splním svoje sľuby Pánovi * pred všetkým jeho ľudom

v nádvoriach domu Pánovho, * uprostred teba, Jeruzalem.

Ornament Žalm 116

Chváľte Pána, všetky národy, * oslavujte ho, všetci ľudia;

lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá naveky.

Ornament Žalm 117

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovorí dom Áronov: * jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovoria všetci bohabojní: * jeho milosrdenstvo trvá naveky.

V súžení som vzýval Pána * a Pán ma vypočul a vyslobodil.

Pán je so mnou, * nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?

Pán je so mnou a pomáha mi; * nemusím si všímať svojich nepriateľov.

Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na človeka.

Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na mocnárov.

Obkľúčili ma všetci pohania, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Obkľúčili ma zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, * no Pán mi pomohol.

Moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom.

Hlas plesania nad záchranou * znie v stánkoch spravodlivých:

“Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.”

Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove.

Prísne ma Pán potrestal, * no nevydal ma smrti napospas.

Otvorte mi brány spravodlivosti, * vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú.

Ďakujem ti, že si ma vyslyšal * a že si ma zachránil.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným.

To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná.

Toto je deň, ktorý učinil Pán, * plesajme a radujme sa z neho.

Pane, spas ma; * Pane, daj mi úspech.

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. * Požehnávame vás z domu Pánovho.

Boh, Pán, je naším svetlom. * Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára.

Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; * ty si môj Boh, velebím ťa.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Sláva: I teraz: