Ornament

10.decembra

Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života (Lk 1, 72-75).

Čítanie z komentára nášho otca, svätého Augustína, na 35. žalm. (Exp. in psalmos, XXX5, 8):

Pane, tvoje milosrdenstvo je na nebesiach a tvoja vernosť siaha až k oblakom (Ž 35, 5). Je to milosrdenstvo, ktoré daruješ svojim svätým. Je nebeské, nie pozemské; je večné, nie dočasné. A akým spôsobom si ho mohol zvestovať ľuďom? Tak, že tvoja vernosť siaha až k oblakom. Veď kto by mohol poznať nebeské milosrdenstvo Boha, keby ho sám Boh nebol ohlásil ľuďom? A ako ho ohlásil? Tým, že svoju pravdu vyslal až k oblakom. Čo sú to za oblaky? Sú to ohlasovatelia Božieho slova. Kvôli tomu sa na istom mieste v Písme Boh rozhneval na jednu vinicu. Chápete, verím, že mám na mysli miesto z proroka Izaiáša, kde hovorí o istej vinici toto: Čakal som, že urodí hrozno, ale rodila len tŕnie. A aby si nik nemyslel, že ide doslovne o nejakú vinicu, zakončuje týmito slovami: Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, obyvatelia Júdu sú jeho vybraný sad (Iz 5, 7). Robil výčitky vinici, očakával, že zarodí hrozno, kým ona zarodila tŕnie. Preto jej hovorí: Prikážem oblakom, aby na ňu nepršali dážď (Iz 5, 6). A tak sa aj stalo. Bratia, tými oblakmi sú ohlasovatelia slova pravdy. Dúfajme teda v milosrdenstvo, avšak v také, ktoré je na nebesiach.

Stichiry, 2. hlas:

Oslavujme Proroka, syna prorokovho, * zrodeného z neplodnej matky, * najväčšieho zo synov žien, * slávneho Jána, obyvateľa púšte. * Spievajme mu žalmy a duchovné piesne * a v modlitbách k nemu volajme: * Krstiteľ a Predchodca nášho Spasiteľa, * pre tvoje sväté narodenie a veľké zásluhy pros Krista, * aby svet obdaril pokojom * a našim dušiam dal veľké milosti.

Verš: Požehnaný je Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.

Prišiel Hlas milostivého Slova, * hlásateľ príchodu Slnka spravodlivosti, syn neplodnej matky, predchodca Ján. * Plesajte ľudia, lebo nám prišiel pripraviť cestu spásy. * Ešte v lone matky zaplesal a klaňal sa Baránkovi, * ktorý sníma hriechy sveta * a preukázal nám veľkú milosť.

Verš: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.

Už v lone matky posvätený * plnosťou daru proroctva naplnený * narodil sa dnes Ján Krstiteľ. * Svojím príchodom jasne zvestuje príchod Pána slovami: * „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo.“ Ornament