Ornament

2. decembra

Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blažená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán” (Lk 1, 42- 45)

Čítanie z rečí Petra de Blois (Sermo 27): Alžbeta zvolala: „Odkiaľ mám to šťastie, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Kto ti oznámil, ó, svätá žena, že prišla k tebe matka tvojho Pána? Ona povedala: „Len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ Ján horel, lebo od Najvyššieho bol zoslaný oheň do lona Panny ústami Gabriela, aby prostredníctvom slov Panny Svätý Duch roznietil oheň v chlapcovi a urobil z neho lampu, ktorá má horieť pred Pánom. Takže keď Mária prehovorila, Jánova duša sa rozviazala. Svätý Duch, čo v plnosti prebýval v Panne, prešiel z Panny na Jána a z Jána na Alžbetu a Zachariáša. Preto duch Márie zaplesal v Bohu, jej Spasiteľovi, a hneď pri jeho príchode zaplesal aj Ján v lone svojej matky, pričom zaplesala aj matka. Otec i matka prorokovali, všetci boli naplnení Svätým Duchom. Z Máriinho vnútra tečú prúdy riek, lebo ona je prameň živej vody, ktorá dáva večný život (Jn 4, 14). Oheň Svätého Ducha prudko rozpálil všetkých, čo boli v dome, lebo tam nebol nik, kto by sa mohol ukryť pred jeho žiarou (porov. Ž 18, 7). Všetci horia, všetci žiaria.

Kondák: Moc Najvyššieho rozviazala v príhodnom čase neplodnosť stareny, spravodlivej Alžbety. Teba, slávny Predchodca Pánov, počala a ukrývala sa päť mesiacov, hovoriac: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“ A keď prijala tú, čo vo svojom lone nosila Krista, naplnená Svätým Duchom veľkým hlasom zvolala: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Preto radujúc sa spolu s ňou volala: Aleluja.

Ikos: Keďže si mal kráčať pred Pánom s duchom a mocou Eliáša, už v lone tvojej matky si bol naplnený Svätým Duchom. Tam si sa prejavil ako obdivuhodný prorok, keď si ešte pod srdcom matky radostne zaplesal pri príchode matky Pána. Spoznal si Boha,ktorého nosila Milostiplná a ústami matky si o ňom vydal svedectvo. Patrilo sa, aby sväté udalosti mali takýto slávny začiatok. I my nad tým žasneme a s radosťou ti voláme:

Raduj sa, lebo si už v matkinom lone podivnou radosťou poukázal na Pána, ktorý ťa poslal pred sebou! Raduj sa, lebo skrze teba bolo tvojej matke Alžbete zjavené vtelenie Krista! Raduj sa, lebo aj ona bola naplnená Svätým Duchom! Raduj sa, lebo aj ona sa prejavila ako predivná prorokyňa!

Raduj sa, lebo ona nazvala blaženou presvätú Pannu Máriu! Raduj sa, lebo ju pomenovala matkou Pána! Raduj sa, lebo i plod jej lona bez účasti muža je nazvaný požehnaným! Raduj sa, ohlásenie Božej Premúdrosti!

Raduj sa, svätého manželstva požehnanie! Raduj sa, prečudný výhonok z neplodného lona! Raduj sa, lebo si svojím narodením ľudí prekvapil! Raduj sa, jasný Slova Hlas!

Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ!

Ornament