Ornament

Tropár, 4. hlas Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu – a je predzvesťou spásy ľudstva. – Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. – Všetkým zvestuje príchod Krista. – Aj my k nej radostne volajme: – „Raduj sa, Mária, – skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány.“

Kondák, 4. hlas Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská sieň, – svätosvätá archa Božej slávy, – dnes prichádza do Pánovho domu. – Prináša milosť Svätého Ducha. – Anjeli Boží ju takto ospevujú: – „Ona je príbytkom nebeského vládcu.“

Prokimen, 3. hlas Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch. Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Namiesto Dôstojné Anjeli užasli, keď videli vchádzanie Najčistejšej, – ako Panna vstupuje do svätyne svätých.

Irmos, 4. hlas Ako duchovného Božieho stánku, – nech sa ťa nikdy nedotkne poškvrnená ruka. – Ale ústa veriacich – nech hlas**no a s radosťou spievajú Bohorodička slová anjela: – „Čistá Panna, naozaj prevyšuješ všetkých!“

Pričasten Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Ornament