Ornament Ornament

Syn Timotej, mladšie vdovy odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa vydať; a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť. Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. Ak niektorý veriaci alebo niektorá veriaca má vdovy, nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami. Presbyteri, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu.“ Proti presbyterovi neprijímaj žalobu, iba keby ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Pánom Ježišom Kristom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič tak, žeby si niekomu nadŕžal.

Ornament