Ornament

Tropár, 2. hlas Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

Tropár, 3. hlas Tvoja apoštolská horlivosť udivovala Samáriu. – Slovám lásky a pokoja porozumel i etiópsky komorník. – Vierou dokázal pochopiť Nepochopiteľného, – svojím krstom oslávil Boha. – Pros aj za nás, apoštol Filip, – aby sme žili život milostí a dosiahli Božie milosrdenstvo.

Kondák, 3. hlas Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

Kondák, 4. hlas Udivoval svojím apoštolátom medzi pohanmi, – preto ho apoštoli zvolili za svojho spolupracovníka. – Aj dnes uzdravuje svet – a varuje pred nešťastím tých, ktorí sa ním nechali zlákať. – Všetci ho svorne vzývajme: – „Zachráň nás svojimi modlitbami, diakon Filip.“

Bohorodičník, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 7. hlas Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho. Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 4. hlas Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament