Ornament

Tropár, 4. hlas Dnešný deň, Bohorodička, – radostne oslavujeme pamiatku tvojho zjavenia. – Pozeráme na tvoj svätý obraz a pokorne voláme: – „Vezmi nás pod svoj ochranný plášť. – Zbav nás všetkého zlého. – Pros nášho Boha, svojho Syna, Krista, – aby spasil naše duše.“

Kondák, 3. hlas Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen, 3. hlas Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch. Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, drahocennú ochranu panenskej Bohorodičky.

Irmos, 6. hlas Jasajte na zemi, všetci ľudia, – Svätým Duchom osvietení. – Plesajte, zbory nebešťanov, – a oslavujte sviatok Matky Božej. – Všetci radostne spievajte: – Raduj sa, Bohorodička, blahoslavená prečistá Panna.

Pričasten Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Ornament