Ornament

Tropár, 2. hlas Obľúbený apoštol Krista Pána, – pomôž bezradnému ľudu, – lebo tvoje modlitby ochotne vypočuje ten, – ktorý ti dovolil spočinúť na svojich prsiach. – Svätý Ján, pros Krista, aby rozptýlil temnoty pohanstva, – daroval nám pokoj a potrebné milosti.

Kondák, 2. hlas Kto pochopí tvoju veľkosť, svätý Ján apoštol, – svojím príhovorom zázračne zasahuješ a uzdravuješ chorých. – Ako evanjelista a priateľ Kristov – prihováraj sa stále za spásu našich duší.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament