Ornament Ornament

Bratia, ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať medzi pohanmi Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkých osvietiť, čo je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi aj na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, hĺbka a výška, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila celá Božia plnosť. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

Ornament