Ornament

Tropár, 4. hlas Pre svoj anjelský život – patrí svätý Eliáš medzi popredných prorokov. – Je ako druhý predchodca Kristovho príchodu. – Zhora poslal Elizeovi milosť, aby zaháňal neduhy – a očisťoval malomocných. – Preto svojim ctiteľom poskytuje uzdravenie.

Kondák, 2. hlas Znamenitý prorok Eliáš, – poznal si budúce veľké diela nášho Boha. – Na tvoje slová sa zastavili vody nad oblakmi. – Prihováraj sa za nás u jediného Milujúceho.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas „Ty si kňaz naveky – podľa radu Melchizedekovho.“ Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”

Aleluja, 5. hlas Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul. Verš: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament