Ornament

Tropár, 4. hlas Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radostnom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoštolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“

Tropár, 1. hlas Keď videl nepriateľ všetkých spravodlivých Jóbove duchovné bohatstvo, – rozhodol sa, že mu ho odcudzí. – Rozbil síce jeho telesnú schránku, – ale duchovný poklad mu vziať nemohol. – Presvedčil sa, že duša spravodlivého bola dobre opevnená. – Ale mňa okradol a rúcha nevinnosti zbavil. – Pane, prispej mi na pomoc, skôr než bude koniec. – Zbav ma úkladov pekla, Spasiteľu, a spas ma.

Kondák, 8. hlas Bol si čestný, spravodlivý, bohabojný – a svätý priateľ Boží, Jób. – Celý svet ťa obdivuje – pre tvoju statočnú trpezlivosť.

Kondák, 8. hlas S vierou prišla Samaritánka k prameňu – a uzrela teba, Vodu múdrosti. – Keď sa z nej hojne napila, – získala nebeské kráľovstvo – a stala sa slávnou naveky.

Prokimen, 3. hlas Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte. Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Prokimen, 7. hlas V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých. Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 4. hlas Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.

Aleluja, 6. hlas Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Namiesto Dôstojné Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja. Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament