Ornament Ornament

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv. (ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 83

Kóľ vozľúblenna selénija Tvojá, * Hóspodi síl! Želájet i skončavájetsja dušá mojá vo dvorý Hospódni, * sérdce mojé i plóť mojá vozrádovastasja o Bózi žívi. Íbo ptíca obríte sebí chráminu, i hórlica hňizdó sebí, iďíže položít ptencý svojá; * oltarí Tvojá, Hóspodi Síl, Carjú mój i Bóže mój. Blažéni živúščiji v domú Tvojém, * vo víki vikóv voschváľat Ťá. Blažén múž, jemúže jésť zastuplénije jehó u Tebé; * voschoždénija v sérdci svojém položí, vo judóľ plačévnuju, v místo jéže položí, * íbo blahoslovénije dást Zakonopolahájaj. Pójdut ot síly v sílu: * javítsja Bóh bohóv v Sióňi. Hóspodi Bóže Síl, uslýši molítvu mojú, * vnúši, Bóže Iákovľ. Zaščítniče náš, vížď, Bóže, * i prízri na licé christá Tvojehó. Jáko lúčše déň jedín vo dvórich Tvojích páče týsjašč: * izvólich primetátisja v domú Bóha mojehó páče, nežé žíti mí v selénijich hríšničich. Jáko mílosť i ístinu ľúbit Hospóď, Bóh blahodáť i slávu dást, * Hospóď ne lišít blahích choďáščich nezlóbijem. Hóspodi Bóže síl, * Blažén čelovík upovajáj na Ťá.

Psalóm 84

Blahovolíl jesí, Hóspodi, zémľu Tvojú, * vozvratíl jesí pľin Jákovľ: ostávil jesí bezzakónija ľudéj Tvojích, * pokrýl jesí vsjá hrichí ích. Ukrotíl jesí vés hňív Tvój, * vozvratílsja jesí ot hňíva járosti Tvojejá. Vozvratí nás, Bóže spasénij nášich, * i otvratí járosť Tvojú ot nás. Jedá vo víki prohňívaješisja na ný? * ilí prostréši hňív Tvój ot róda v ród? Bóže, Tý obráščsja oživíši ný, * i ľúdije Tvoí vozveseľátsja o Tebí. Javí nám, Hóspodi, mílosť Tvojú, * i spasénije Tvojé dážď nám. Uslýšu, čtó rečét o mňí Hospóď Bóh: jáko rečét mír na ľúdi Svojá, i na prepodóbnyja Svojá, * i na obraščájuščyja serdcá k Nemú. Obáče blíz bojáščichsja Jehó spasénije Jehó, * vselíti slávu v zémľu nášu. Mílosť i ístina sritósťisja, * právda i mír oblobyzástasja. Ístina ot zemlí vozsijá, * i právda s nebesé priníče, íbo Hospóď dást bláhosť, * i zemľá náša dást plód svój. Právda pred Ním predídet, * i položít v púť stopý svojá.

Psalóm 85

Prikloní, Hóspodi, úcho Tvojé, * i uslýši mjá, jáko níšč i ubóh jésm áz. Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm: * spasí rabá Tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na Ťá. Pomíluj má, Hóspodi, * jáko k Tebí vozzovú vés déň. Vozveselí dúšu rabá Tvojehó, * jáko k Tebí vzjách dúšu mojú. Jáko Tý, Hóspodi, bláh i krótok, i mnohomílostiv * vsím prizyvájuščym Ťá. Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i vonmí hlásu molénija mojehó. V déň skórbi mojejá vozzvách k Tebí, * jáko uslýšal mjá jesí. Ňísť podóben Tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm Tvojím. Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, * priídut i poklóňatsja pred Tobóju, Hóspodi, i proslávjat ímja Tvojé, jáko vélij jesí Tý, * i tvorjáj čudesá, Tý jesí Bóh Jedín. Nastávi mjá, Hóspodi, na púť Tvój, i pojdú vo ístiňi Tvojéj; * da vozveselítsja sérdce mojé bojátisja ímene Tvojehó. Ispovímsja Tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja Tvojé v vík: jáko mílosť Tvojá vélija na mňí, * i izbávil jesí dúšu mojú ot áda preispodňíjšaho. Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá, * i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, i ne predložíša Tebé pred sobóju. I Tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj, i mnohomílostivyj i ístinnyj, prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu Tvojú ótroku Tvojemú, i spasí sýna rabý Tvojejá. Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá, i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí. I páki: Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá, i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

Sláva, i nýňi: Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva, tropár, 2. hlas: Proróka tvojehó, Amósa, pámjať, Hóspodi, prázdnujušče, ťím ťá mólim: spasí dúšy náša.

I nýňi, Bohoródičen:

Íže nás rádi roždéjsa ot Ďívy, * i raspjátije preterpív, blahíj, * ísprovérhij smértiju smérť, * i voskresénije javléj jáko Bóh, * ne prézri, jáže sozdál jesí rukóju tvojéju: * javí čelovikoľúbije Tvojé, mílostive, * priimí róždšuju Ťá Bohoródicu moľáščujusja za ný, * i spasí, Spáse náš, ľúdi očájannyja.

Ne predážď nás do koncá ímene Tvojehó rádi, i ne razorí zavíta Tvojehó, i ne otstávi mílosti Tvojejá ot nás, Avraáma rádi vozľúblennaho ot Tebé, i za Isaáka rabá Tvojehó, i Isráiľa svjatáho Tvojehó.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Kondák, hlás 4. Podóben: javílsja jesí dnés: Očístiv Dúchom, proróče, tvojé svitozárnoje sérdce, slávnyj Amóse, proróčestvija dár svýše prijém, vozopíl jesí velehlásno vo stranách: sé Bóh náš, i ne priložítsja ín k nemú.

Hóspodi, pomíluj. (40x)

Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čás, na nebesí i na zemlí poklaňájemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich bláh: sám, Hóspodi, primí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót náš k zápovidem Tvojím, dúšy náša osvjatí i ťilesá očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nás svjatými ánhely Tvojími, jáko da opolčénijem ích sobľudájemi i nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja Tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahosloví ótče.

Jeréj: Bóže, uščédri ný, i blahosloví ny, prosviti licé tvojé na ný, i pomíluj ný.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, hlahólem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. ) Lík: Amiň.

Posém molítvu sijú, svjatáho Vasílija velíkaho:

Vladýko Hóspodi Isúse Christé Bóže, naš dolhoterpívyj o nášich sohrišénijich, i dáže do nýňišnaho časá privedýj nás, v óň že na životvorjáščem drévi vísja, blahorazúmnomu razbójniku, íže v ráj putesotvoríl jesí vchód, i smértiju smérť razrušíl jesí: očísti nás hríšnych, i nedostójnych ráb tvojích: sohrišíchom bo i bezzakónnovachom, í ňísmy dostójni vozvestí očesá náša, i vozzríti na vysotú nebésnuju, zané ostávichom púť právdy tvojejá, i chodíchom v vóľach serdéc nášich, no mólim tvojú bezmírnuju bláhosť: poščadí nás Hóspodi po mnóžestvu mílosti tvojejá, i spasí nás ímeni tvojehó rádi svjatáho, jáko ísčezóša v sujeťí dníje náši, izmí nás iz rukí soprotívnaho, i ostávi nám hrichí náša, i umertví plotskóje náše mudrovánije, da vétchaho otložívše čelovíka, v nóvaho oblecémsja, i tebí poživém nášemu Vladýci i Blahoďíteľu: i táko tvojím posľídujušče poveľínijem, vo víčnyj pokój dostíhnem, iďíže jésť vsích veseľáščichsja žilíšče: Tý bo jesí voístinnu ístinnoje vesélije i rádosť ľúbjaščich ťáa Christé Bóže náš, i tebí slávu vozsylájem, so beznačáľnym tvojím Otcém, i presvjatým, i blahím, i životvorjáščim tvojím Dúchom, nýňi prísno, í vo víki vikóv, amíň.

Jeréj: Sláva tebi, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Lík: Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví.

Jeréj: Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

Ášče mírjan molítsja, hlahólet tókmo: Čestňíjšuju Cheruvím: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj (3x) Hóspodi, blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň.

Ornament