Ornament Ornament

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv. (ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás.) I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 83.

Kóľ vozľúblenna selénija tvojá, Hóspodi síl. * Želájet i skončavájetsja dušá mojá vo dvorý Hóspodni. – Sérdce mojé i plóť mojá * vozrádovastasja o Bózi žívi. – Íbo ptíca obríte sebí chráminu, * i hórlica hňízdo sebí, iďíže položít pténcy svojá. – Oltarí tvojá, Hóspodi síl, * carjú mój i Bóže mój. – Blažéni živúščiji v domú tvojém: * vo víki vikóv voschváľat ťá. – Blažén múž, jemúže jésť zastuplénije jehó u tebé, * voschoždénija v sérdci svojém položí: - vo judóľ plačévnuju, * vo místo jéže položí. – Íbo blahoslovénije dásť zakonopolahájaj, pójdut ot síly v sílu: * javítsja Bóh bohovm v Sijóňi. – Hóspodi, Bóže síl, uslýši molítvu mojú: * vnuší, Bóže Jákovľ. – Zaščítniče náš, vížď, Bóže, * i prízri na licé Christá tvojehó. – Jáko lúčše déň jedín * vo dvorích tvojích, páče týsjašč. – Izvólich primetátisja v domú Bóha mojehó * páče, néže žíti mí v selénijich hríšničich. – Jáko mílosť i ístinnu ľúbit Hóspoď, * Bóh blahodáť i slávu dásť. – Hóspoď ne lišít blahích, choďáščich nezlóbijem: * Hóspodi, Bóže síl, blažén čelovík upovájaj na ťá.

Psalóm 84.

Blahovolíl jesí, Hóspodi zémľu tvojú, * vozvratíl jesí pľín jákovľ. – Ostávil jesí bezzakónija ľudéj tvojích, * pokrýl jesí vsjá hrichí ích. – Ukrotíl jesí vés hňív tvój, * vozvratílsja jesí ot hňíva járosti tvojejá. – Vozvratí nás, Bóže spasénij nášich, * i otvratí járosť tvojú ot nás. – Jedá vo víki prohňívaješisja na ný? * Ilí prostréši hňív tvój ot róda v ród? – Bóže, tý obráščsja oživíši ný, * i ľúdije tvojí vozveseľátsja o tebí. – Javí nám, Hóspodi, mílosť tvojú, * i spasénije tvojé dážď nám. – Uslýšu, čtó rečét o mňí Hóspoď Bóh: * jáko rečét mír na ľúdi svojá. – I na prepodóbnyja svojá, * i na obraščájuščyja serdcá k nemú. – Obáče blíz bojáščichsja jehó spasénije jehó, * vselíti slávu v zémľu nášu. – Mílosť i ístina sritósťisja, * právda i mír oblobyzástasja. – Ístina ot zemlí vozsijá, * i právda snebesé priníče. – Íbo Hóspoď dásť bláhosť, * i zemľá náša dásť plód svój. – Právda pred ním predídet, * i položít v púť stopý svojá.

Psalóm 85.

Príkloní, Hóspodi, úcho tvojé i uslýši mjá, * jáko níšč i ubóh jésm áz. – Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm, * spasí rabá tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na ťá. – Pomíluj mjá, Hóspodi, jáko k tebí vozzovú vés déň, * vozveselí dúšu rabá tvojehó, jáko k tebí vzjách dúšu mojú. – Jáko tý, Hóspodi, bláh i krótok, * í mnohomílostiv vsím prizyvájuščym ťá. – Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i voňmí hlásu molénija mojehó. – V déň skórbi mojejá vozzvách k tebí, * jáko uslýšal mjá jesí. – Ňísť podóben tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm tvojím. – Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, priídut, i poklóňatsja préd tobóju, Hóspodi, * i proslávjat ímja tvojé. – Jáko vélij jesí tý i tvorjáj čudesá, * tý jesí Bóh jedín. – Nastávi mjá, Hóspodi, na púť tvój, i pojdú v ístinňi tvojéj, * da vozveselítsja sérdce mojé, bojátisja ímeni tvojehó. – Ispovímsja tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja tvojé vo vík. – Jáko mílosť tvojá vélíja na mňí, * í ízbávil jesí dúšu mojú ot áda preispódňijšaho. – Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, * i ne predložíša tebé pred sobóju. – I tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj i ístinnyj. – Prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu tvojú ótroku tvojému, i spasí sýna rabý tvojejá. - Sotvorí so mnóju známenije v bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá i postyďátsja, - jáko tý Hóspodi * pomóhl mňí, i uťíšil mjá jesí.

I páki: Sotvorí so mnóju známenije v bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá i postyďátsja, - jáko tý Hóspodi * pomóhl mňí, i uťíšil mjá jesí.

Sláva, i nýňi: Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva, tropár, hlás 4: Bóže otéc nášich, tvorjáj prísno s námi po tvojéj krótosti, ne otstávi mílosť tvojú ot nás: po molítvami ích v míri uprávi živót náš.

I nýňi: Bohoródičen: Íže nás rádi roždéjsa ot Ďívy, * i raspjátije preterpív, blahíj, * ísprovérhij smértiju smérť, * i voskresénije javléj jáko Bóh, * ne prézri, jáže sozdál jesí rukóju tvojéju: * javí čelovikoľúbije Tvojé, mílostive, * priimí róždšuju Ťá Bohoródicu moľáščujusja za ný, * i spasí, Spáse náš, ľúdi očájannyja.

Ne predážď nás do koncá ímene Tvojehó rádi, i ne razorí zavíta Tvojehó, i ne otstávi mílosti Tvojejá ot nás, Avraáma rádi vozľúblennaho ot Tebé, i za Isaáka rabá Tvojehó, i Isráiľa svjatáho Tvojehó.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.

Kondák, Ilarióna, hlás 2. Podóben: Tvérdyja: Ohrády živonósnyja tvojejá pážiti pástyrski nevredímo stádo sobľúl jesí, i javílsja jesí vysotóju ďíl velík, nóvyj Ilarijóne, po blahočéstiji mnóhi múki i skórbi prijém: ťím vo vserádostnyj živót vselílsja jesí hórňaho Sióna, molí za ný, prepodóbne.

Hóspodi, pomíluj. (40x) Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čás, na nebesí i na zemlí poklaňájemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich bláh: sám, Hóspodi, primí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót náš k zápovidem Tvojím, dúšy náša osvjatí i ťilesá očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nás svjatými ánhely Tvojími, jáko da opolčénijem ích sobľudájemi i nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja Tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahosloví ótče.

Jeréj: Bóže, uščédri ný, i blahosloví ný, prosviti licé tvojé na ný, i pomíluj ný.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, hlahólem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás.) L: Amiň.

Posém molítvu sijú, svjatáho Vasílija velíkaho: Vladýko Hóspodi Isúse Christé Bóže, naš dolhoterpívyj o nášich sohrišénijich, i dáže do nýňišnaho časá privedýj nás, v óň že na životvorjáščem drévi vísja, blahorazúmnomu razbójniku, íže v ráj putesotvoríl jesí vchód, i smértiju smérť razrušíl jesí: očísti nás hríšnych, i nedostójnych ráb tvojích: sohrišíchom bo i bezzakónnovachom, í ňísmy dostójni vozvestí očesá náša, i vozzríti na vysotú nebésnuju, zané ostávichom púť právdy tvojejá, i chodíchom v vóľach serdéc nášich, no mólim tvojú bezmírnuju bláhosť: poščadí nás Hóspodi po mnóžestvu mílosti tvojejá, i spasí nás ímeni tvojehó rádi svjatáho, jáko ísčezóša v sujeťí dníje náši, izmí nás iz rukí soprotívnaho, i ostávi nám hrichí náša, i umertví plotskóje náše mudrovánije, da vétchaho otložívše čelovíka, v nóvaho oblecémsja, i tebí poživém nášemu Vladýci i Blahoďíteľu: i táko tvojím posľídujušče poveľínijem, vo víčnyj pokój dostíhnem, iďíže jésť vsích veseľáščichsja žilíšče: Tý bo jesí voístinnu ístinnoje vesélije i rádosť ľúbjaščich ťáa Christé Bóže náš, i tebí slávu vozsylájem, so beznačáľnym tvojím Otcém, i presvjatým, i blahím, i životvorjáščim tvojím Dúchom, nýňi prísno, í vo víki vikóv, amíň.

Jeréj: Sláva Tebí, Christé Bóže upovánije náše, sláva Tebí.

Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví.

Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich, i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

(ášče molítsja mírjan molítvu, netvorít otpúst sícevyj, no hlahólet tókmo: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň. Ornament