Ornament

Ornament

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv. (ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 83

Kóľ vozľúblenna selénija Tvojá, * Hóspodi síl!

Želájet i skončavájetsja dušá mojá vo dvorý Hospódni, * sérdce mojé i plóť mojá vozrádovastasja o Bózi žívi.

Íbo ptíca obríte sebí chráminu, i hórlica hňizdó sebí, iďíže položít ptencý svojá; * oltarí Tvojá, Hóspodi Síl, Carjú mój i Bóže mój.

Blažéni živúščiji v domú Tvojém, * vo víki vikóv voschváľat Ťá.

Blažén múž, jemúže jésť zastuplénije jehó u Tebé; * voschoždénija v sérdci svojém položí,

vo judóľ plačévnuju, v místo jéže položí, * íbo blahoslovénije dást Zakonopolahájaj.

Pójdut ot síly v sílu: * javítsja Bóh bohóv v Sióňi.

Hóspodi Bóže Síl, uslýši molítvu mojú, * vnúši, Bóže Iákovľ.

Zaščítniče náš, vížď, Bóže, * i prízri na licé christá Tvojehó.

Jáko lúčše déň jedín vo dvórich Tvojích páče týsjašč: * izvólich primetátisja v domú Bóha mojehó páče, nežé žíti mí v selénijich hríšničich.

Jáko mílosť i ístinu ľúbit Hospóď, Bóh blahodáť i slávu dást, * Hospóď ne lišít blahích choďáščich nezlóbijem.

Hóspodi Bóže síl, * Blažén čelovík upovajáj na Ťá.

Psalóm 84

Blahovolíl jesí, Hóspodi, zémľu Tvojú, * vozvratíl jesí pľin Jákovľ:

ostávil jesí bezzakónija ľudéj Tvojích, * pokrýl jesí vsjá hrichí ích.

Ukrotíl jesí vés hňív Tvój, * vozvratílsja jesí ot hňíva járosti Tvojejá.

Vozvratí nás, Bóže spasénij nášich, * i otvratí járosť Tvojú ot nás.

Jedá vo víki prohňívaješisja na ný? * ilí prostréši hňív Tvój ot róda v ród?

Bóže, Tý obráščsja oživíši ný, * i ľúdije Tvoí vozveseľátsja o Tebí.

Javí nám, Hóspodi, mílosť Tvojú, * i spasénije Tvojé dážď nám.

Uslýšu, čtó rečét o mňí Hospóď Bóh: jáko rečét mír na ľúdi Svojá, i na prepodóbnyja Svojá, * i na obraščájuščyja serdcá k Nemú.

Obáče blíz bojáščichsja Jehó spasénije Jehó, * vselíti slávu v zémľu nášu.

Mílosť i ístina sritósťisja, * právda i mír oblobyzástasja.

Ístina ot zemlí vozsijá, * i právda s nebesé priníče,

íbo Hospóď dást bláhosť, * i zemľá náša dást plód svój.

Právda pred Ním predídet, * i položít v púť stopý svojá.

Psalóm 85

Prikloní, Hóspodi, úcho Tvojé, * i uslýši mjá, jáko níšč i ubóh jésm áz.

Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm: * spasí rabá Tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na Ťá.

Pomíluj má, Hóspodi, * jáko k Tebí vozzovú vés déň.

Vozveselí dúšu rabá Tvojehó, * jáko k Tebí vzjách dúšu mojú.

Jáko Tý, Hóspodi, bláh i krótok, i mnohomílostiv * vsím prizyvájuščym Ťá.

Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i vonmí hlásu molénija mojehó.

V déň skórbi mojejá vozzvách k Tebí, * jáko uslýšal mjá jesí.

Ňísť podóben Tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm Tvojím.

Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, * priídut i poklóňatsja pred Tobóju, Hóspodi,

i proslávjat ímja Tvojé, jáko vélij jesí Tý, * i tvorjáj čudesá, Tý jesí Bóh Jedín.

Nastávi mjá, Hóspodi, na púť Tvój, i pojdú vo ístiňi Tvojéj; * da vozveselítsja sérdce mojé bojátisja ímene Tvojehó.

Ispovímsja Tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja Tvojé v vík:

jáko mílosť Tvojá vélija na mňí, * i izbávil jesí dúšu mojú ot áda preispodňíjšaho.

Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá, * i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, i ne predložíša Tebé pred sobóju.

I Tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj, i mnohomílostivyj i ístinnyj,

prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu Tvojú ótroku Tvojemú, i spasí sýna rabý Tvojejá.

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

I páki:

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva, i nýňi:

Ornament

Písň stepénej, 119

Ko Hóspodu, vnehdá skorbíti mí, vozzvách, * i uslýša mjá.

Hóspodi, izbávi dúšu mojú * ot ustén neprávednych i ot jazýka ľstíva.

Čtó dástsja tebí, * ilí čtó priložítsja tebí k jazýku ľstívú?

Stríly síľnaho izoščrény, * so úhľmi pustýnnymi.

Uvý mňí, jáko prišéľstvije mojé prodólžisja, * vselíchsja so seléniji Kidárskimi.

Mnóho prišéľstvova dušá mojá, * s nenavíďaščimi míra bích míren:

Jehdá hlahólach ím, * borjáchu mjá túne.

Ornament

Písň stepénej, 120

Vozvedóch óči mojí v hóry, * otňúduže priídet pómošč mojá.

Pómošč mojá ot Hóspoda, * sotvóršaho nébo i zémľu.

Ne dážď vo smjaténije nohí tvojejá, * nižé vozdrémlet chraňáj ťá,

sé ne vozdrémlet, * nižé úsnet chraňáj Izráiľa.

Hospóď sochranít ťá, * Hospóď pokróv tvój na rúku desnúju tvojú.

Vo dní sólnce ne ožžét tebé, * nižé luná nóščiju.

Hospóď sochranít ťá ot vsjákaho zlá, * sochranít dúšu tvojú Hospóď.

Hospóď sochranít vchoždénije tvojé * i ischoždénije tvojé, ot nýňi i do víka.

Ornament

Písň stepénej, 121

Vozveselíchsja o rékšich mňí: * v dóm Hospódeň pójdem.

Stojášče bjáchu nóhi náša * vo dvórich tvojích, Jerusalíme.

Jerusalím zíždemyj jáko hrád, * jemúže pričástije jehó vkúpi.

Támo bo vzydóša koľína, koľína Hospódňa, * sviďínije Izráilevo, ispovídatisja ímeni Hospódňu.

Jáko támo sidóša prestóli na súd, * prestóli v domú Davídovi.

Voprosíte že jáže o míri Jerusálima: * i obílije ľúbjaščym ťá.

Búdi že mír v síľi tvojéj * i obílije v stolposťinách tvojích.

Rádi brátij mojích i blížnich mojích * hlahólach úbo mír o tebí.

Dómu rádi Hóspoda Bóha nášeho * vzyskách blahája tebí.

Ornament

Písň stepénej, 122

K Tebí vozvedóch óči mojí, * živúščemu na nebesí.

Sé jáko óči ráb v rukú hospódij svojích, * jáko óči rabýni v rukú hospoží svojejá,

táko óči náši ko Hóspodu Bóhu nášemu, * dóndeže uščédrit ný.

Pomíluj nás, Hóspodi, pomíluj nás, * jáko po mnóhu ispólnichomsja uničižénija:

Najpáče napólnisja dušá náša ponošénija hobzújuščich * i uničižénija hórdych.

Ornament

Písň stepenej, 123

Jáko ášče ne Hospóď by býl v nás, * da rečét úbo Izráiľ:

Jáko ášče ne Hospóď by býl v nás, vnehdá vostáti čelovíkom na ný, * úbo živých požérli býša nás:

Vnehdá prohňívatisja járosti ích na ný, * úbo vodá potopíla by nás.

Potók préjde dušá náša, * úbo préjde dušá náša vódu nepostojánnuju.

Blahoslovén Hospóď, * Íže ne dadé nás v lovítvu zubóm ích.

Dušá náša, jáko ptíca izbávisja ot síti lovjáščich: * síť sokrušísja, i mý izbávleni býchom.

Pómošč náša vo ímja Hóspoda, * sotvóršaho nébo i zémľu.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Písň stepénej, 124

Naďíjuščijisja na Hóspoda, jáko horá Sijón: * ne podvížitsja vo vík živýj vo Jerusalími.

Hóry ókrest jehó, * i Hospóď ókrest ľudéj Svojích ot nýňi i do víka.

Jáko ne ostávit Hospóď žezlá hríšnych na žrébij právednych, * jáko da ne prostrút právedniji v bezzakónija rúk svojích.

Ublaží, Hóspodi, blahíja * i právyja sérdcem.

Ukloňájuščyjasja že v razvraščénija otvedét Hospóď * s ďílajuščimi bezzakónije: mír na Izráiľa.

Ornament

Písň stepénej, 125

Vnehdá vozvratíti Hóspodu pľín Sióň, * býchom jáko uťíšeni.

Tohdá ispólnišasja rádosti ustá náša i jazýk náš vesélija, tohdá rekút vo jazýcich: * vozvelíčil jésť Hospóď sotvoríti s ními.

Vozvelíčil jésť Hospóď sotvoríti s námi: * býchom veseľáščesja.

Vozvratí, Hóspodi, pľinénije náše, * jáko potóki júhom.

Síjuščiji slezámi, * rádostiju póžnut.

Choďáščiji choždáchu i plákachusja, metájušče símena svojá, * hrjadúšče že priídut rádostiju, vzémľuše rukojáti svojá.

Ornament

Písň stepénej, 126

Ášče ne Hospóď sozíždet dóm, * vsúje trudíšasja zížduščiji.

Ášče ne Hospóď sochranít hrád, * vsúje bďí strehíj.

Vsúje vám jésť útrenevati, vostánete po siďíniji, * jadúščiji chľíb boľízni, jehdá dást vozľúblennym svojím són.

Sé dostojánije Hospódne sýnove, * mzdá plóda črévňaho.

Jáko stríly v rucí síľnaho, * táko sýnove ottrjasénnych.

Blažén, íže ispólnit želánije svojé ot ních. * Ne postyďátsja, jehdá hlahóľut vrahóm svojím vo vraťích.

Ornament

Písň stepénej, 127

Blažéni vsí bojáščijisja Hóspoda, * choďáščiji v putéch Jehó.

Trudý plodóv rúk Tvojích sňísi: * blažén jesí, i dobró tebí búdet.

Žená tvojá, jáko lozá, * plodovíta v stranách dómu tvojehó:

Sýnove tvojí, jáko novosaždénija másličnaja, * ókrest trapézy tvojejá.

Sé táko blahoslovítsja čelovík * bojájsja Hóspoda.

Blahoslovít ťá Hospóď ot Sijóna, * i úzriši blahája Jerusalíma vsjá dní životá tvojehó.

I úzriši sýny synóv tvojích: * mír na Izráiľa.

Ornament

Písň stepénej, 128

Mnóžiceju brášasja so mnóju ot júnosti mojejá, * da rečét úbo Izráiľ:

mnóžiceju brášasja so mnóju ot júnosti mojejá, * íbo ne premohóša mjá.

Na chrebťí mojém ďílaša hríšnicy, * prodolžíša bezzakónije svojé.

Hospóď práveden * ssičé výja hríšnikov.

Da postyďátsja i vozvraťátsja vspjáť * vsí nenavíďaščiji Sijóna.

Da búdut, jáko travá na zďích na króvlech, * jáže préžde vostoržénija ízsše,

jéjuže ne ispólni rukí svojejá žňáj, * i ňídra svojehó rukojáti sobirájaj,

i ne ríša mimochoďáščiji: blahoslovénije Hospódne na vý, * blahoslovíchom vý vo ímja Hospódne.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Písň stepénej, 129

Iz hlubiný vozzvách k Tebí, Hóspodi, * Hóspodi, uslýši hlás mój.

Da búdut úši Tvojí vnémľušči * hlásu molénija mojehó.

Ášče bezzakónija názriši, Hóspodi, Hóspodi, któ postojít? * Jáko u Tebé očiščénije jésť.

Ímene rádi Tvojehó poterpích Ťá, Hóspodi, * poterpí dušá mojá vo slóvo Tvojé, upová dušá mojá na Hóspoda.

Ot stráži útrennija do nóšči, ot stráži útrennija * da upovájet Izráiľ na Hóspoda.

Jáko u Hóspoda mílosť, i mnóhoje u Nehó izbavlénije, * i Tój izbávit Izráiľa ot vsích bezzakónij jehó.

Ornament

Písň stepénej, 130

Hóspodi, ne voznesésja sérdce mojé, nižé voznesósťisja óči mojí, * nižé chodích vo velíkich, nižé v dívnych páče mené.

Ášče ne smirenomúdrstvovach, no voznesóch dúšu mojú, * jáko otdojénoje na máter svojú, táko vozdási na dúšu mojú.

Da upovájet Izráiľ na Hóspoda, * ot nýňi i do víka.

Ornament

Písň stepénej, 131

Pomjaní, Hóspodi, Davída * i vsjú krótosť jehó:

jáko kľátsja Hóspodevi, * obiščásja Bóhu Jákovľu:

ášče vnídu v selénije dómu mojehó, * ilí vzýdu na ódr postéli mojejá,

ášče dám són očíma mojíma i víždoma mojíma dremánije, * i pokój skranijáma mojíma,

dóndeže obrjášču místo Hóspodevi, * selénije Bóhu Jákovľu.

Sé slýšachom já vo Jevfráthi, * obritóchom já v poľách dubrávy.

Vnídem v selénija Jehó, * poklonímsja na místo, iďíže stojásťi nózi Jehó.

Voskresní, Hóspodi, v pokój Tvój, * Tý i kivót svjatýni Tvojejá.

Svjaščénnicy Tvojí oblekútsja právdoju, * i prepodóbniji Tvojí vozrádujutsja.

Davída rádi rabá Tvojehó * ne otvratí licé pomázannaho Tvojehó.

Kľátsja Hospóď Davídu ístinoju i ne otvéržetsja jejá: * ot plodá čréva tvojehó posaždú na prestóľi tvojém.

Ášče sochraňát sýnove tvojí zavít mój, * i sviďínija Mojá sijá, ímže naučú já,

i sýnove ích do víka sjádut * na prestóľi tvojém.

Jáko izbrá Hospóď Sijóna, * izvóli i v žilíšče sebí.

Séj pokój mój vo vík víka, * zďí vseľúsja, jáko izvólich í.

Lovítvu jehó blahoslovľájaj blahoslovľú, * níščyja jehó nasýšču chľíby,

svjaščénniki jehó oblekú vo spasénije, * i prepodóbniji jehó rádostiju vozrádujutsja.

Támo vozraščú róh Davídovi, * uhotóvach svitíľnik pomázannomu mojemú.

Vrahí jehó oblekú studóm, * na némže procvitét svjatýňa mojá.

Ornament

Písň stepénej, 132

Sé čtó dobró, ilí čtó krasnó, * no jéže žíti brátiji vkúpi?

Jáko míro na hlaví, schoďáščeje na bradú, bradú Aaróňu, * schoďáščeje na ométy odéždy jehó,

jáko rosá Ajermónskaja schoďáščaja na hóry Sijónskija, * jáko támo zapovída Hospóď blahoslovénije i živót do víka.

Ornament

Písň stepénej, 133

Sé nýňi blahoslovíte Hóspoda vsí rabí Hospódni, * stojáščiji v chrámi Hospódni, vo dvórich dómu Bóha nášeho.

V nóščech vozďižíte rúki váša vo svjatája, * i blahoslovíte Hóspoda.

Blahoslovít ťá Hospóď ot Sijóna, * sotvorívyj nébo i zémľu.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Ornament

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Tropár, hlás 8.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 1: Da priblížitsja molítv mojá pred Ťá, Hóspodi, po slovesí tvojemú vrazumí mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 2: Da vnídet prošénije mojé pred Ťá, Hóspodi, po slovesí Tvojemú izbávi mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen:

Íže nás rádi roždéjsa ot Ďívy, * i raspjátije preterpív, blahíj, * ísprovérhij smértiju smérť, * i voskresénije javléj jáko Bóh, * ne prézri, jáže sozdál jesí rukóju tvojéju: * javí čelovikoľúbije Tvojé, mílostive, * priimí róždšuju Ťá Bohoródicu moľáščujusja za ný, * i spasí, Spáse náš, ľúdi očájannyja.

Ne predážď nás do koncá ímene Tvojehó rádi, i ne razorí zavíta Tvojehó, i ne otstávi mílosti Tvojejá ot nás, Avraáma rádi vozľúblennaho ot Tebé, i za Isaáka rabá Tvojehó, i Isráiľa svjatáho Tvojehó.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Troparí, hlás 8.

Víďa razbójnik načáľnika žízni, na kresťí vísjašča, * hlahólaše: ášče ne bý Bóh býl voplóščsja, * íže s námi raspnýjsja, * ne bý sólnce lučý svojá potaílo, * nižé bý zemľá trepéščušči trjaslásja: ** no vsjá terpjáj, pomjaní mjá Hópspodi, vo cárstviji tvojém.

Sláva:

Posreďí dvojú razbójniku mírilo právednoje obritésja krést Tvój: * óvomu úbo nizvodímu vo ád ťahotóju chulénija: * druhómu že lehčáščusja ot prehrišénij, ko poznániju bohoslóvija: ** Christé Bóže, sláva tebí.

I nýňi:

Áhnca i pástyrja i spása míra, * na kresťí zrjášči róždšaja ťá, hlahólaše slezjášči: * mír úbo rádujetsja, prijémľa izbavlénije, * utróba že mojá horít, zrjášči tvojé raspjátije, ** jéže za vsích terpíši, sýne i Bóže mój.

Hóspodi, pomíluj. (40x)

Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čás, na nebesí i na zemlí poklaňájemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich bláh: sám, Hóspodi, primí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót náš k zápovidem Tvojím, dúšy náša osvjatí i ťilesá očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nás svjatými ánhely Tvojími, jáko da opolčénijem ích sobľudájemi i nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja Tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahosloví ótče.

Jeréj: Bóže, uščédri ný, i blahosloví ny, prosviti licé tvojé na ný, i pomíluj ný.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, hlahólem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

Lík: Amiň.

Molitva sv. Jefrema:

Jerej: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Poklon dozemnyj.

Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Poklon dozemnyj.

Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

12 malych poklónov, hlahóľušče na kíjždo poklón:

Bóže, mílostiv búdi mňi hríšnomu.

Bóže, očísti hrichí moja i pomíluj mjá.

Bez čislá sohriších, Hóspodi, prostí mjá.

i páki: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

Táže:

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hospodi pomíluj. (12x)

Posém molítvu sijú, svjatáho Vasílija velíkaho:

Vladýko Hóspodi Isúse Christé Bóže, naš dolhoterpívyj o nášich sohrišénijich, i dáže do nýňišnaho časá privedýj nás, v óň že na životvorjáščem drévi vísja, blahorazúmnomu razbójniku, íže v ráj putesotvoríl jesí vchód, i smértiju smérť razrušíl jesí: očísti nás hríšnych, i nedostójnych ráb tvojích: sohrišíchom bo i bezzakónnovachom, í ňísmy dostójni vozvestí očesá náša, i vozzríti na vysotú nebésnuju, zané ostávichom púť právdy tvojejá, i chodíchom v vóľach serdéc nášich, no mólim tvojú bezmírnuju bláhosť: poščadí nás Hóspodi po mnóžestvu mílosti tvojejá, i spasí nás ímeni tvojehó rádi svjatáho, jáko ísčezóša v sujeťí dníje náši, izmí nás iz rukí soprotívnaho, i ostávi nám hrichí náša, i umertví plotskóje náše mudrovánije, da vétchaho otložívše čelovíka, v nóvaho oblecémsja, i tebí poživém nášemu Vladýci i Blahoďíteľu: i táko tvojím posľídujušče poveľínijem, vo víčnyj pokój dostíhnem, iďíže jésť vsích veseľáščichsja žilíšče: Tý bo jesí voístinnu ístinnoje vesélije i rádosť ľúbjaščich ťáa Christé Bóže náš, i tebí slávu vozsylájem, so beznačáľnym tvojím Otcém, i presvjatým, i blahím, i životvorjáščim tvojím Dúchom, nýňi prísno, í vo víki vikóv, amíň.

Jeréj: Sláva tebi, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Lík: Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví.

Jeréj: Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

Ášče mírjan molítsja, hlahólet tókmo: Čestňíjšuju Cheruvím: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj (3x) Hóspodi, blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň.

Ornament