Ornament Ornament

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv. (ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás.) I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 83.

Kóľ vozľúblenna selénija tvojá, Hóspodi síl. * Želájet i skončavájetsja dušá mojá vo dvorý Hóspodni. – Sérdce mojé i plóť mojá * vozrádovastasja o Bózi žívi. – Íbo ptíca obríte sebí chráminu, * i hórlica hňízdo sebí, iďíže položít pténcy svojá. – Oltarí tvojá, Hóspodi síl, * carjú mój i Bóže mój. – Blažéni živúščiji v domú tvojém: * vo víki vikóv voschváľat ťá. – Blažén múž, jemúže jésť zastuplénije jehó u tebé, * voschoždénija v sérdci svojém položí: - vo judóľ plačévnuju, * vo místo jéže položí. – Íbo blahoslovénije dásť zakonopolahájaj, pójdut ot síly v sílu: * javítsja Bóh bohovm v Sijóňi. – Hóspodi, Bóže síl, uslýši molítvu mojú: * vnuší, Bóže Jákovľ. – Zaščítniče náš, vížď, Bóže, * i prízri na licé Christá tvojehó. – Jáko lúčše déň jedín * vo dvorích tvojích, páče týsjašč. – Izvólich primetátisja v domú Bóha mojehó * páče, néže žíti mí v selénijich hríšničich. – Jáko mílosť i ístinnu ľúbit Hóspoď, * Bóh blahodáť i slávu dásť. – Hóspoď ne lišít blahích, choďáščich nezlóbijem: * Hóspodi, Bóže síl, blažén čelovík upovájaj na ťá.

Psalóm 84.

Blahovolíl jesí, Hóspodi zémľu tvojú, * vozvratíl jesí pľín jákovľ. – Ostávil jesí bezzakónija ľudéj tvojích, * pokrýl jesí vsjá hrichí ích. – Ukrotíl jesí vés hňív tvój, * vozvratílsja jesí ot hňíva járosti tvojejá. – Vozvratí nás, Bóže spasénij nášich, * i otvratí járosť tvojú ot nás. – Jedá vo víki prohňívaješisja na ný? * Ilí prostréši hňív tvój ot róda v ród? – Bóže, tý obráščsja oživíši ný, * i ľúdije tvojí vozveseľátsja o tebí. – Javí nám, Hóspodi, mílosť tvojú, * i spasénije tvojé dážď nám. – Uslýšu, čtó rečét o mňí Hóspoď Bóh: * jáko rečét mír na ľúdi svojá. – I na prepodóbnyja svojá, * i na obraščájuščyja serdcá k nemú. – Obáče blíz bojáščichsja jehó spasénije jehó, * vselíti slávu v zémľu nášu. – Mílosť i ístina sritósťisja, * právda i mír oblobyzástasja. – Ístina ot zemlí vozsijá, * i právda snebesé priníče. – Íbo Hóspoď dásť bláhosť, * i zemľá náša dásť plód svój. – Právda pred ním predídet, * i položít v púť stopý svojá.

Psalóm 85.

Príkloní, Hóspodi, úcho tvojé i uslýši mjá, * jáko níšč i ubóh jésm áz. – Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm, * spasí rabá tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na ťá. – Pomíluj mjá, Hóspodi, jáko k tebí vozzovú vés déň, * vozveselí dúšu rabá tvojehó, jáko k tebí vzjách dúšu mojú. – Jáko tý, Hóspodi, bláh i krótok, * í mnohomílostiv vsím prizyvájuščym ťá. – Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i voňmí hlásu molénija mojehó. – V déň skórbi mojejá vozzvách k tebí, * jáko uslýšal mjá jesí. – Ňísť podóben tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm tvojím. – Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, priídut, i poklóňatsja préd tobóju, Hóspodi, * i proslávjat ímja tvojé. – Jáko vélij jesí tý i tvorjáj čudesá, * tý jesí Bóh jedín. – Nastávi mjá, Hóspodi, na púť tvój, i pojdú v ístinňi tvojéj, * da vozveselítsja sérdce mojé, bojátisja ímeni tvojehó. – Ispovímsja tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja tvojé vo vík. – Jáko mílosť tvojá vélíja na mňí, * í ízbávil jesí dúšu mojú ot áda preispódňijšaho. – Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, * i ne predložíša tebé pred sobóju. – I tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj i ístinnyj. – Prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu tvojú ótroku tvojému, i spasí sýna rabý tvojejá. - Sotvorí so mnóju známenije v bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá i postyďátsja, - jáko tý Hóspodi * pomóhl mňí, i uťíšil mjá jesí.

I páki: Sotvorí so mnóju známenije v bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá i postyďátsja, - jáko tý Hóspodi * pomóhl mňí, i uťíšil mjá jesí.

Sláva, i nýňi: Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva, tropár, hlás 4: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

I nýňi: Bohoródičen: Íže nás rádi roždéjsa ot Ďívy, * i raspjátije preterpív, blahíj, * ísprovérhij smértiju smérť, * i voskresénije javléj jáko Bóh, * ne prézri, jáže sozdál jesí rukóju tvojéju: * javí čelovikoľúbije Tvojé, mílostive, * priimí róždšuju Ťá Bohoródicu moľáščujusja za ný, * i spasí, Spáse náš, ľúdi očájannyja.

Ne predážď nás do koncá ímene Tvojehó rádi, i ne razorí zavíta Tvojehó, i ne otstávi mílosti Tvojejá ot nás, Avraáma rádi vozľúblennaho ot Tebé, i za Isaáka rabá Tvojehó, i Isráiľa svjatáho Tvojehó.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.

Kondák, hlás 4. Podóben: Voznesýjsja: Jáko sokróvišče mnohocínnoje Vladýka, i istóčnik istočájušč tóki iscilénij, súščym na zemlí podadé móšči váša, nedúhi úbo otémľuščyja strastéj razlíčnyja, blahodáť že dajúščyja dušám neprestánno. Ťímže sohlásno, ľubóviju, váše, múčenicy Božéstvenniji, soveršájem toržestvó.

Hóspodi, pomíluj. (40x) Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čás, na nebesí i na zemlí poklaňájemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich bláh: sám, Hóspodi, primí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót náš k zápovidem Tvojím, dúšy náša osvjatí i ťilesá očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nás svjatými ánhely Tvojími, jáko da opolčénijem ích sobľudájemi i nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja Tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahosloví ótče.

Jeréj: Bóže, uščédri ný, i blahosloví ný, prosviti licé tvojé na ný, i pomíluj ný.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, hlahólem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás.) L: Amiň.

Posém molítvu sijú, svjatáho Vasílija velíkaho: Vladýko Hóspodi Isúse Christé Bóže, naš dolhoterpívyj o nášich sohrišénijich, i dáže do nýňišnaho časá privedýj nás, v óň že na životvorjáščem drévi vísja, blahorazúmnomu razbójniku, íže v ráj putesotvoríl jesí vchód, i smértiju smérť razrušíl jesí: očísti nás hríšnych, i nedostójnych ráb tvojích: sohrišíchom bo i bezzakónnovachom, í ňísmy dostójni vozvestí očesá náša, i vozzríti na vysotú nebésnuju, zané ostávichom púť právdy tvojejá, i chodíchom v vóľach serdéc nášich, no mólim tvojú bezmírnuju bláhosť: poščadí nás Hóspodi po mnóžestvu mílosti tvojejá, i spasí nás ímeni tvojehó rádi svjatáho, jáko ísčezóša v sujeťí dníje náši, izmí nás iz rukí soprotívnaho, i ostávi nám hrichí náša, i umertví plotskóje náše mudrovánije, da vétchaho otložívše čelovíka, v nóvaho oblecémsja, i tebí poživém nášemu Vladýci i Blahoďíteľu: i táko tvojím posľídujušče poveľínijem, vo víčnyj pokój dostíhnem, iďíže jésť vsích veseľáščichsja žilíšče: Tý bo jesí voístinnu ístinnoje vesélije i rádosť ľúbjaščich ťáa Christé Bóže náš, i tebí slávu vozsylájem, so beznačáľnym tvojím Otcém, i presvjatým, i blahím, i životvorjáščim tvojím Dúchom, nýňi prísno, í vo víki vikóv, amíň.

Jeréj: Sláva Tebí, Christé Bóže upovánije náše, sláva Tebí.

Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví.

Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich, i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

(ášče molítsja mírjan molítvu, netvorít otpúst sícevyj, no hlahólet tókmo: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň. Ornament