Nedeľa 20.11.

Nedeľa Krista Kráľa

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný
otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup