Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 1. hlas

Na prvom cirkevnom sneme * ukázal si sa obrancom viery a divotvorcom. * Bohom osvietený Spiridon, otec náš, * z hrobu si pozdvihol hlas, * na zlato si hada premenil. * Veď mal si za služobníkov anjelov, * spievali ti modlitby a slúžili ti, ó, svätý. * Sláva tomu, čo ti dal silu, * sláva tomu, čo ťa korunoval, * sláva tomu, čo skrze teba všetkých uzdravoval.

Sláva: Kondák, 2. hlas

Bol si zranený Kristovou láskou, posvätený, * svoj rozum si okrídlil žiarou Ducha. * Svojím činným poznaním si nadobudol aj skutky, * ty ktorý si prijal Boha. * Stal si sa božským žertveníkom, ** ktorý všetkým vyprosuje Božské osvietenie.

I teraz: bohorodičník, 2. hlas

Bohorodička, ty si prameň milosrdenstva, * urob nás hodnými tvojho súcitu, * pozri na hriešny ľud * a tak ako vždy, * prejav svoju silu, * veď v teba dúfame. * Raduj sa, spievame, ako kedysi Gabriel, ** veľvojvodca beztelesných síl.

Velebenie

Velebíme ťa, – svätiteľ a otec Spiridon – a uctievame tvoju svätú pamiatku, – lebo sa za nás prihováraš u Krista, nášho Boha. (Opakuje sa po každom verši).

1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

2. Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti – a tvoji svätí nech plesajú.

3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.

4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nádvo­riach nášho Boha budú prekvitať.

5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 1. hlas: Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (zač. 36: 10, 1-9).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.” Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, Bohom povolaný od stáda tak, ako Dávid, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, hostiteľ cestujúcich podobný Abrahámovi, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si prekročil rieku ako Jozue, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si ako Eliáš nasýtil hladných a smädných skrze modlitbu k Bohu, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, podobný Mojžišovi, ktorý palicu premenil na hada, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.*

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, zázrakom utrvdrzujúci dogmu Presvätej Trojice, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, v mene Pánovom si mŕtvu z hrobu povolal, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, telesným udravením liečiš aj duše, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si chlapca vzkriesil ako Elizeus, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si počas života spoluslúžil s anjelmi, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, počúvajúci archanjelské chóry na nebesiach, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, neustále za nás prosiaci u Pána, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

Kňaz: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Kňaz: Ó, veľký a obdivuhodný svätiteľ Kristov, divotvorca Spiridon, chvála ostrova Korfu, presvetlý svietnik celého sveta, vrúcny príhovorca pred Bohom a zástanca rýchlo prichádzajúci na pomoc všetkým, čo sa k tebe utiekajú a s vierou ťa prosia. Ty si na nicejskom sneme uprostred otcov ortodoxnú vierou preslávne vyjasňoval. Trojjedinosť svätej Trojice si zázračnou mocou zjavil a celkom si zahanbil heretikov. Vypočuj nás, hriešnych, Kristov svätiteľ, keď sa k tebe modlíme a svojím mocným príhovorom u Pána nás vysloboď z každého nešťastia: z hladu, záplav, ohňa a smrtonosných rán. Veď ty si počas svojho časného života od všetkých týchto bied zachraňoval svoj ľud: od vpádu Agarénov i od hladu si uchránil svoju krajinu; cisára si zbavil nevyliečiteľnej choroby a mnohých hriešnikov si priviedol k pokániu; mŕtvych si preslávne kriesil; pre svätosť tvojho života boli s tebou v chráme svätí anjeli, ktorí spievali a spoluslúžili s tebou. Takto teba, svojho verného služobníka, preslávil Vládca Kristus, lebo ti dal porozumieť všetkým tajným ľudským skutkom, aby si mohol zahanbiť tých, čo žijú nespravodlivo. Mnohým, ktorí žili v biede a nedostatku, si usilovne pomáhal a biedny ľud si štedro nasýtil v čase hladu. Aj mnohé iné znamenia si vykonal silou Božieho Ducha, ktorý žil v tebe. Preto ani nás neopusť, Kristov svätiteľ, pamätaj na nás, svoje deti, pred prestolom Vševládcu a upros Pána, nech nám daruje odpustenie našich početných hriechov, nech nám dá šťastný a pokojný život, jeho koniec nech je bez zahanbenia a v pokoji. Nech nás učiní hodnými večnej blaženosti v budúcom veku, nech vždy vzdávame slávu a vďaku Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Kňaz: Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a láskyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

Kňaz: Ešte sa modlime k Pánovi, Bohu nášmu, aby sa zmiloval nad nami, svojimi služobníkmi i nad všetkými kresťanmi, ktorí prichádzajú do tohoto svätého chrámu, aby nám odpustil hriechy a udelil nám hojné milosti a vždy vypočul naše prosby.

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín zeme, i tých, ktorí sú ďaleko na mori. Odpusť milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, svätého otca nášho Spiridona, trimituntského biskupa a divotvorcu, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.