Ornament

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Čtec: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Čtec: / Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Čtec: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Čtec: Pane, zmiluj sa. (3x)

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Čtec: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropár, hl. 7. Ako drahocenný poklad ukrytý v poli, * zažiarila v Klokočove tvoja ikona, Prečistá, * uprostred modliaceho sa chudobného ľudu, * ktorý na nej uzrel slzy hojne tečúce. * My ich, Matka, prijímame ako prejav tvojho súcitu v našich ťažkostiach * a zároveň ako výzvu k obráteniu; * preto k tebe pokorne voláme: * Pros, Dobrotivá, Krista z teba zrodeného, * aby spasil naše duše.

Sláva:I teraz: Kondák, hl. 8. Tebe, láskavá Vládkyňa, Bohorodička, * prinášame pieseň vďaky a chvály. * Viac než slová prihovárajú sa k nám tvoje slzy; * nachádzame v nich posilu, útechu i odvahu. * Zastávaj sa svojho ľudu, aby ti mohol stále spievať: * Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

Velebíme ťa, * Nepoškvrnená Bohorodička Panna, * a uctievame tvoje drahocenné slzy, * ktoré si v Klokočove súcitne ronila.

Verš 1: Povedzte Bohu: „Úžasné sú tvoje diela! * Toľká je tvoja moc, že aj tvoji nepriatelia pred tebou sa klonia.

Verš 2: Národy, oslavujte pravého Boha, * rozhlasujte všade jeho veľkú slávu!

Verš 3: Poďte, čujte všetci, čo si ctíte Boha, * rozpoviem vám všetko, čo pre mňa urobil.

Sláva: I teraz: Aleluja, Aleluja, Aleuja, Sláva tebe, Bože.

Diakon: Vnímajme!

Kňaz: Pokoj + všetkým!

Diakon: Premúdrosť, Vnímajme!

Ľud: Prokimen, hl.4. Sám Kráľ zatúžil za tvojou krásou * on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu.

Verš: Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.

Diakon: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Lebo ty si svätý, Bože náš, a medzi svätými prebývaš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Diakon: Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Diakon: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x)

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Diakon: Vnímajme!

Kňaz: V tom čase, kým Ježiš ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať." On však odvetil tomu, čo mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka."

Alebo:

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.

Kňaz: V tom čase Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Mária, Kráľovná, ktorá si našla milosť u Boha,

Mária, zatvorená a nedotknutá záhrada vyhradená Najvyššiemu, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

Ľud: Refrén: Klokočovska Božia Matka, pros Boha za nás.

Mária, nádherne voňajúci kvet čistoty,

Mária, ľahučký oblak plný pôvabu, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

Mária, od základov sväté, Božie mesto,

Mária, pokladnica dobier, anjelmi bedlivo strážená, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

Mária, ozdobená darmi Svätého Ducha sťa zlatými niťami,

Mária, spoľahlivá ochrankyňa Zemplína, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

Mária, svätosťou všetkých prevyšujúca,

Mária, ohnivý voz, na ktorom sa nieslo Slovo, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

Mária, odstránenie Eviných bolestí,

Mária, lampa milosťou ustavične žiariaca, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

Nasledujú stichiry, počas ktorých ľud prichádza uctiť si ikonu. Pri väčšom počte ľudí možno prichádzať k ikone už počas invokácií.

Hl. 5. Ty, Prečistá, si naozaj cherubínsky trón, * lebo prevyšuješ všetko tvorstvo. * V tebe sa ubytovalo Slovo Boha. * Z teba prišlo na svet v tele, * túžiac obnoviť našu podobu. * Kvôli nám sa podrobilo smrti na kríži * a pretože je Bohom, darovalo vzkriesenie nášmu rodu, * ktorý sa spreneveril a zasluhoval odsúdenie. * Preto, Božia Matka, tvojho Syna ako Tvorcu prosíme, * aby nám v čase súdu uštedril odpustenie a milosrdenstvo.

Verš: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.

Aký titul dám tvojmu chrámu, čistá Bohorodička? * Veď ho sám Boh oslávil. * Nazvem ho rajskou záhradou. * Dám mu meno Noemova archa, * v ktorej kvôli Bohu našlo záchranu kráľovské kňazstvo, * všetok svätý ľud a zhromaždenie Krista, nášho Boha. * Prirovnávam ťa k Mojžišovmu stánku, * kde sa nachádzalo umývadlo a palica, ktorá sa zazelenala, * kde stál svietnik, nádoba s mannou a zlatá kadidelnica. * Každý veriaci doň prichádza * a vyprosuje si hojné milosrdenstvo.

Verš: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.

Beznádejných jediná si nádej, * pripravená pomáhať bezradným. * Ty si porodila blahosklonného Ježiša; * maj súcit s mojou slabosťou, Čistá, * a mojim myšlienkam daruj skrúšenosť. * Prúdmi sĺz potop neprekonateľnú hlbinu mojich hriechov. * Zažeň búrku mojich nespočetných vášní. * Božským pokojom naplň moje zarmútené srdce * a pros Krista, aby mi daroval dokonalé odpustenie.

_S_láva: I teraz: hl. 8. Pristúpte, veriaci, zíďte sa zo všetkých končín * na oslavu presvätej Matky Krista, nášho Boha, * spoločne volajme podobne ako prorok Micheáš, hovoriac: * A ty, Klokočov, na úpätí Vihorlatu učupený, * nijako nezaostávaš za poprednými obcami slovenskej krajiny, * lebo v tebe dobrotivá Vládkyňa Bohorodička, * prejavila blízkosť svojmu vernému ľudu, * vyjadrenú slzami stekajúcimi po jej tvári, * na ikone v malom Božom chráme. * Preto jej ikonu s láskou uctievajme a bozkávajme, * no ešte viac jej čnosti nasledujme, * aby sme s jej pomocou došli do nebeských príbytkov, * a mohli sa sýtiť krásou trojjediného Boha.

Diakon: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Kňaz prednáša modlitbu: Dobrotivá, láskavá a milosrdná Matka, Presvätá Bohorodička, už po stáročia veriaci ľud uctieva s láskou tvoju ikonu na posvätnom mieste, kde kedysi zázračne slzila. V tých slzách na ikone sme spoznali dôvernú blízkosť, súcit, posilu, láskavú starostlivosť, opateru a nehu pravej Matky. Netúžime po tom, aby sa slzy na ikone znova objavili; túžime však, dobrá Matka, po tvoje ustavičnej blízkosti, sprevádzaní a láske. Sprevádzaj nás a vyučuj, teš a povzbudzuj, chráň a ukazuj smer, aby sme poslušne a ochotne robili všetko, čo od nás žiada tvoj Syn a náš Pán, Ježiš Kristus, aby sme boli živými svedkami toho, čo žil a učil, a to rovnako vo chvíľach pokoja ako aj v čase tvrdých skúšok. Nech nám tvoje prosby pred trónom Vládcu celého sveta dopomôžu k večnej spáse, aby sme mohli spolu s tebou, so zbormi anjelov i so všetkými svätými radostne oslavovať a ospevovať Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Kňaz: Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a láskyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

Kňaz: Ešte sa modlime k Pánovi, Bohu nášmu, aby sa zmiloval nad nami, svojimi služobníkmi i nad všetkými kresťanmi, ktorí prichádzajú do tohoto svätého chrámu, aby nám odpustil hriechy a udelil nám hojné milosti a vždy vypočul naše prosby.

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín zeme, i tých, ktorí sú ďaleko na mori. Odpusť milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ktorej divotvornú klokočovskú ikonu s láskou uctievame, prepodobných a bohonosných našich otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.