Ornament

Tropár, 1. hlas Keď ste prijali svetlo a silu Ducha Svätého, – začali ste hlásať Kristovo posolstvo svetu, – pre ktoré jedného z vás mečom sťali a druhého ukameňovali. – Stali ste sa ozdobou apoštolov, Bartolomej a Barnabáš! – Dnes sa k vám utiekame: – proste Boha za nás, aby nám odpustil všetky hriechy.

Kondák, 4. hlas Ako to veľké slnko nad oblohou, – zažiaril si svetu svetlom Kristovej náuky – a udivujúcimi zázrakmi. – Preto, keď ťa dnes uctievame a oslavujeme, – sprevádzaj aj nás na ceste k Svetlu, svätý Bartolomej!

Kondák, 3. hlas Pánovi si slúžil v úprimnosti srdca, – preto ťa ako prvého zaradil medzi svojich sedemdesiatich učeníkov. – Spolu s Pavlom si sa preslávil v hlásaní Kristovej blahozvesti, – preto aj my dnes spievame piesne – na tvoju svetlú pamiatku, svätý Barnabáš!

Bohorodičník, 3. hlas Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen, 8. hlas

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament