Ornament

Po úvodnom požehnaní raz spieva Tropár sviatku kňaz a dvakrát ľud. Tak sa berie do oddania sviatku.

1. antifóna

Jasaj Bohu, celá zem, – hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. – Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, – nech ospevuje tvoje meno.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, – a tvoja tvár nech žiari nad nami.

Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

Aby sa tvoja cesta stala známou na zemi – a tvoja spása medzi všetkými národmi.

Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

Bože, nech ťa velebia národy, – nech ťa velebia všetky národy.

Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, – spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

Kristus slávne vstal z mŕtvych:

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, – ako sa vosk roztápa ohňom.

Kristus slávne vstal z mŕtvych:

Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, – ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať.

Kristus slávne vstal z mŕtvych:

Vchod

Na zhromaždeniach Boha velebte, – velebte Pána, potomci Izraela.

Tropár Kristus slávne vstal z mŕtvych, – smrťou smrť premohol – a tým, čo sú v hroboch, – život daroval.

Tropár, 4. hlas Zošli, Kriste, milosti z nebies – tým, čo radostne slávia sviatok zosnutia tvojho svätiteľa. – Otvor bránu kráľovstva. – Rozviaž nám putá mnohých hriechov – na príhovor svojho svätého učeníka a nášho otca.

Kondák, 2. hlas Ospevujme, ľudia svätého a verného Metoda – a s láskou ho oslávme ako veľkého pastiera Slovanov. – Bol dôstojným služobníkom Trojice a bludy zaháňal. – Teraz sa prihovára za nás všetkých.

Kondák, 8. hlas Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.

Namiesto Svätý Bože

Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.

Prokimen, 3. hlas

Pán je moje svetlo a moja spása, – koho sa mám báť?

Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.

Prokimen, 1. hlas

Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

Aleluja, 5. hlas

Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

Verš: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.

Namiesto Dôstojné

Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos

Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten

Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Namiesto Požehnaný, ktorý prichádza: Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: Nech je požehnané Pánovo meno: a Sláva: I teraz: v prepustení sa berie Tropár sviatku až do zakončenia sviatku.

Tropár (cirkevnoslovansky)

Christos voskrese iz mertvych, – smertiju smerť poprav, – i suščym vo hrobich – život darovav.

Ornament