Ornament Ornament (Kňaz, vo všetkých bohoslužobných rúchach tmavej farby, si umyje ruky a ide k prestolu, kde začína: )

K:Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom našim.

Žalm 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. – Odel si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa zahalil ako do rúcha. – Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty. – Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa prechádzaš. – Vetry sú tvojimi poslami, * ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. – Zem si postavil na jej základoch, * nevychýli sa nikdy, nikdy. – Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali. – Pred tvojou hrozbou odtiekli, * zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým. – Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si im vyhradil. – Položil si hranicu a neprekročia ju * ani viac nepokryjú zem. – Prameňom dávaš stekať do potokov, * čo tečú pomedzi vrchy – a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom hasia smäd. – Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. – Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi svojich diel sýtiš zem. – Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli, aby slúžila človeku. – Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, * čo obveseľuje srdce človeka; – olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu človeka. – Sýtia sa stromy Pánove * aj cédre Libanonu, čo on zasadil. – Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na ich vrcholcoch bývajú bociany. – Vysoké štíty patria kamzíkom, * v skalách sa skrývajú svište. – Na určovanie času si Mesiac utvoril; * Slnko vie, kedy má zapadať. – Prestieraš tmu a nastáva noc, * a povylieza všetka lesná zver. – Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm žiadajú od Boha. – Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v svojich dúpätách. – Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za svojou prácou až do večera. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva. – Tu more veľké, dlhé a široké, * v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. – Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. – Všetko to čaká na teba, * že im dáš pokrm v pravý čas. – Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; * otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. – Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; * odnímaš im dych a hneď hynú, a vracajú sa do prachu. – Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, * a obnovuješ tvárnosť zeme. – Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší Pán. – Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia dym. – Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.– Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem tešiť v Pánovi. – Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. * Dobroreč, duša moja, Pánovi. – Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc. – Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Počas toho, ako ľud prednáša 103. žalm, kňaz sa modlí nasledujúce, tzv. svitilničné modlitby

PRVÁ MODLITBA

Pane, štedrý a milosrdný, plný dobra a trpezlivosti, zhliadni na našu modlitbu a prijmi hlas našich prosieb. Daj nám znamenie lásky, uveď nás na svoju cestu, aby sme kráčali v tvojej pravde. Naplň naše srdcia radosťou, aby sme mali bázeň pred tvojím svätým menom: lebo ty si veľký, ty robíš zázraky. Ty jediný si Boh a niet ti rovného medzi bohmi. Pane, mocný v milosti a dobrotivý v sile, pomáhaš, utešuješ a zachraňuješ všetkých, čo dúfajú v tvoje sväté meno.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

DRUHÁ MODLITBA

Pane, nekarhaj nás vo svojom rozhorčení a netrestaj nás vo svojom hneve, ale zaobchádzaj s nami podľa svojho milosrdenstva, lekár našich duší. Priveď nás do prístavu tvojej vôle, osvieť oči našich sŕdc na poznanie tvojej pravdy a daj nám zvyšok dnešného dňa i celý náš život prežiť bez hriechu a v pokoji pre modlitby Bohorodičky a všetkých svätých.

Lebo tvoja je vláda a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

TRETIA MODLITBA

Pane, Bože náš, rozpomeň sa na nás hriešnych a nepotrebných služobníkov, keď vzývame tvoje sväté a poklonyhodné meno. Nezahanbi nás, lebo čakáme od teba milosti, ale daj nám všetko, o čo prosíme, na spásu a dovoľ nám, aby sme ťa milovali celým srdcom, mali bázeň pred tebou a vo všetkom konali tvoju vôľu.

Lebo ty si dobrý a človeka milujúci Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

ŠTVRTÁ MODLITBA

Neutíchajúcimi piesňami a ustavičnými chválospevmi ťa ospevujú sväté anjelské mocnosti. Aj naše ústa naplň svojou chválou, aby ju vzdávali veľkoleposti tvojho svätého mena. Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých nám daj nasledovať ťa spolu so všetkými, ktorí žijú v opravdivej bázni pred tebou a zachovávajú tvoje prikázania.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

PIATA MODLITBA

Požehnaný si, Pane, Bože vševládny, ty poznáš myšlienky človeka, poznáš aj naše potreby a spĺňaš ich v oveľa väčšej miere, než prosíme alebo by sme sa nazdali. Láskyplný Kráľu, nadovšetko dobrý, dovoľ nám podľa množstva tvojej štedrosti s čistým svedomím vzývať tvoje sväté meno. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, a všetko vykonaj na náš úžitok podľa svojej prozreteľnosti.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

ŠIESTA MODLITBA

Pane, Pane, svojou prečistou rukou udržiavaš všetko, si voči nám trpezlivý. Ty si sa kajal za našu zlobu. Rozpamätaj sa na svoju štedrosť a milosrdenstvo, navštív nás svojou dobrotou a daj nám aj vo zvyšku tohto dňa uniknúť pred rozmanitými nástrahami zlého. A milosťou svojho Svätého Ducha zachovaj náš život bezúhonný.

Skrze milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

SIEDMA MODLITBA

Veľký a obdivuhodný Bože, nevýslovnou dobrotou a nesmiernou múdrosťou riadiš všetko a dávaš nám pozemské dobrá ako záruku sľúbeného kráľovstva. Ty si dal, že sme sa v uplynutej časti dňa uchránili od zla. Daj, aby sme aj zostávajúcu zakončili bez poškvrny pred tvojou svätou slávou a ospevovali teba, nášho jediného, dobrého a láskyplného Boha.

Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

ÔSMA MODLITBA

Veľký, najvyšší Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v neprístupnom svetle. Svojou premúdrosťou si všetko stvoril, oddelil si svetlo od tmy, slnko si ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Nám hriešnym dovoľuješ v túto hodinu stáť pred tvojou tvárou vo vyznávaní a spievať ti večerný chválospev. Ty sám, láskyplný Vládca, učiň našu modlitbu ako kadidlo a prijmi ju ako ľúbeznú vôňu. Daj, aby nastávajúci večer a nasledujúca noc boli pokojné. Zaodej nás zbraňami svetla. Osloboď nás od nočného strachu, od všetkého, čo prichádza s tmou. A daj nám spánok, ktorý si daroval nám na upokojenie našej slabosti, zbavený všetkých nástrah diabla. Ach, Vládca, darca dobra, nech sa kajáme aj na lôžkach, spomínajúc aj počas noci tvoje meno. Nech osvietení tvojimi prikázaniami vstaneme s duchovnou radosťou oslavovať tvoju milosť. Prednášame modlitby a prosby tvojmu milosrdenstvu za naše hriechy a za všetkých ľudí. Navštív ich svojou láskou a na orodovanie Bohorodičky.

Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša veľkú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva: I teraz:)

Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe)

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Zvolanie:

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

(Kňaz berie kadidlo a okiadza všetko podľa poriadku. Počas spevu stichír robí proskomídiu.)

Ľ: 1. hlas: Pane, ja volám k tebe: * Vyslyš ma, vyslyš ma, Pane. * Pane, ja volám k tebe, * vypočuj môj hlas. * Keď volám k tebe, * vyslyš ma, Pane. Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo, * a pozdvihnutie mojich rúk * ako obeť večerná. * Vyslyš ma, Pane.

Verš: Z hlbín volám k tebe, Pane. Pane, vypočuj môj hlas.

Prijmi, svätý Pane, naše večerné modlitby * a udeľ nám odpustenie hriechov, * lebo ty jediný si ukázal svetu vzkriesenie.

Verš: Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.

Vystúpte, ľudia, na Sion * a pobozkajte ho. * Vzdajte na ňom slávu Kristovi, ktorý vstal zmŕtvych, * lebo on je náš Boh. * On nás zbavil našich neprávostí.

Verš: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, Pane, kto ob- stojí? Ale u teba je odpustenie hriechov.

Poďte, ľudia, a spievajme. * Kristovi sa klaňajme. * Oslavujme jeho vzkriesenie, * lebo on je Boh náš. * On zbavil svet nástrah nepriateľa.

Verš: Spolieham sa na teba, Pane. Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. Moja duša dúfa v Pána.

8. hlas: Dnes narieka Predpeklie * „Prečo som prijal narodeného z Márie. * Zaútočil na mňa a rozvrátil moju ríšu. * Rozbil moje me- dené brány. * Ako Boh vzkriesil pradávnych väzňov.” * Sláva tvojmu krížu, Kriste, * i tvojmu vzkrieseniu.

Verš: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, nech dúfa Izrael v Pána.

Dnes narieka Predpeklie * „Prečo som prijal narodeného z Márie. * Zaútočil na mňa a rozvrátil moju ríšu. * Rozbil moje me- dené brány. * Ako Boh vzkriesil pradávnych väzňov.” * Sláva tvojmu krížu, Kriste, * i tvojmu vzkrieseniu.

Verš: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Dnes bolestne stená vládca pekla: * „Stroskotala moja ríša! * Prijal som Krista ako mŕtveho, * ale nemám moci, aby som mu rozkázal. * Strácam aj tých, ktorým som doteraz vládol. * Veky boli v mojej moci, * ale on ich vyslobodil.” * Sláva, Pane, tvojmu krížu i tvojmu vzkrieseniu.

Verš: Chváľte Pána, všetky národy. Oslavujte ho, všetci ľudia.

Dnes bolestne stená vládca pekla: * „Stroskotala moja ríša! * Prijal som Krista ako mŕtveho, * ale nemám moci, aby som mu rozkázal. * Strácam aj tých, ktorým som doteraz vládol. * Veky boli v mojej moci, * ale on ich vyslobodil.” * Sláva, Pane, tvojmu krížu i tvojmu vzkrieseniu.

Verš: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá na veky.

Dnes plače vládca pekiel: * „Už je koniec mojej moci! * Pastier sa dal ukrižovať, aby vzkriesil Adama. * Strácam všetkých, ktorým som kraľoval. * Donútil ma prepustiť tých, ktorých som pohltil.” * Ukrižo- vaný hroby otvoril * a zosnutým vystúpiť dovolil. * Bezmocná je vláda smrti. * Sláva, Pane, tvojmu krížu i tvojmu vzkrieseniu.

Sláva. I teraz.:

6. hlas: Na dnešný deň myslel Mojžiš, keď povedal: * „Siedmy deň Boh požehnal.” * To je tá blahoslavená sobota! * To je sľubovaný deň pokoja. * Dnes jednorodený Syn Boží * odpočíval od všetkej svojej námahy. * Po bolestnej smrti zachoval sobotňajší odpočinok. * A po svojom vzkriesení znova žil na zemi. * Vo svojej dobrote a láske * daroval nám večný život.

(Kňaz s kadidlom a svätým evanjeliárom robí vchod.)

Kňaz prednáša potichu modlitbu vchodu:

Dobrý Kráľu, ty miluješ ľudí a všetko požehnávaš. Vrúcne ťa prosíme so srdcom skrúšeným a duchom pokorným: požehnaj aj naše vchody a východy, Kriste, pravý Bože náš. Lebo tvoj príchod na zem i odchod na nebesia, i tvoje spolužitie s ľuďmi sú požehnané teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Potom diakon hovorí ku kňazovi: Požehnaj, vladyka, svätý vchod.

Kňaz: Požehnaný vchod tvojich svätých teraz i vždycky, i na veky vekov.

Diakon: Amen.

K: Premúdrosť! Stojme úctivo!

Ľ: Svetlo tiché, * svätej slávy, * nesmrteľného Otca nebeského, * svätého, blaženého. * Ježišu Kriste, * keď sme prišli k západu slnka * a videli žiaru večernú, * ospevujeme * Otca * i Syna i Svätého Ducha, Boha. * Je dôstojné * preľúbeznými * hlasmi * oslavovať teba, * Synu Boží, * ktorý dávaš život celému svetu. * Preto ťa celý * vesmír velebí.

K: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

(nasledujú čítania bez prokimenu)

[1. Gn 1, 1 – 13; 2. Iz 60, 1 – 16; 3. Ex 12, 1 – 11; 4. Jon 1, 1 – 16; 2, 1 – 11; 3, 1 – 10; 4, 1 – 11; 5. Joz 5, 10 – 15; 6. Ex 13, 20 – 22; 14, 1 – 31; 7. Sof 3, 8 – 15; 8. 1 Kr 17, 8 – 24; 9. Iz 61, 10 – 62, 5; 10. Gn 22, 1 – 18; 11. Iz 61, 1 – 9; 12. 2 Kr 4, 8 – 37; 13. Iz 63, 11 – 65, 5; 14. Jer 31, 31 – 34; 15. Dan 3, 1 – 56 (pieseň Dan 3, 57 – 74)]

(Po 6. čítaní sa spievajú verše so zakončením: „Spievať budem Pánovi,” a ľud odpovedá na 5. hlas:)

Ľ: Lebo sa preslávil.

(Po 15. čítaní sa spievajú verše a ľud po každom verši odpovedá:)

Ľ: Ospevujte Pána a vyvyšujte ho po všetky veky.

K: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K:Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K:Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľ: Tebe, Pane.

K:Lebo ty si Svätý, Bože náš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

Ľ: Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja. (3x)

K: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľ: prokimen, 8. hlas: Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva. Nech oslavuje tvoje meno, Najvyšší.

Verš: Jasaj Bohu, celá zem, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdá- vajte mu chválu.

(Rim 6, 3 – 11)

Bratia, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako Kristus vstal z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Ak sme sa mu totiž stali podobnými v jeho smrti, budeme mu podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Veď keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Namiesto Aleluja, 7. hlas:

Ľ: Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy ti patria ako dedičstvo.

Verš: Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd.

Verš: Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom.

Verš: Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte po níženým a chudobným.

Verš: Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika.

Verš: Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách.

Verš: Hýbu sa všetky základy zeme i povedal som: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho. Ale aj vy ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš.

Namiesto Cherubínskej piesne, 8. hlas:

Zmĺkni, každý človek! * Stoj v bázni a chvej sa! * Na nič pozemské- ho nemysli! * Hľa, prichádza Kráľ kráľov. * Pán všetkých mocnárov, * aby seba obetoval * a za pokrm veriacim sa dal.

Po veľkom vchode, namiesto „Veď máme prijať...”:

Pred ním anjelské zbory kráčajú. * Kniežatstvá a Panstvá ho spre- vádzajú. * Na tróne ho nesú mnohookí cherubíni. * Piesňami ho ospevujú šestorokrídli serafini. * Aleluja, aleluja, aleluja mu spievajú.

Namiesto Dôstojné:

Neplač nado mnou, Matka, * keď ma vidíš v hrobe. * Panensky si ma počala, * pod srdcom si ma chovala. * Vstanem zas a preslávim sa. * Ako večný Boh slávne vzkriesim všetkých, * ktorí ťa s láskou a vierou uctievajú.

Pričasten: Pán z mŕtvych vstal, ako by len spal. Spasil nás svojím vzkriesením. Aleluja.

(Po modlitbe za anbónom ľud nespieva „Nech je požehnané...”, ale hneď nasleduje požehnanie litijných darov:)

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ty si požehnal päť chlebov a nasýtil si päť tisíc ľudí, preto aj teraz, Vládca, požehnaj tieto chleby, pšenicu, víno a olej a rozmnož ich v tomto meste (alebo v tejto obci) i po celom svete. Posväť veriacich, ktorí z nich budú požívať, lebo ty, Kriste, Bože náš, žehnáš a posväcuješ všetkých. Preto vzdávame slávu tebe i tvojmu Otcovi, ktorý nemá počiatok i tvojmu presvätému, dobrotivému a životodarnému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.
Nech je požehnané Pánovo meno odteraz až na veky. (3x)Ornament