Ornament

Po úvodnom požehnaní raz spieva Tropár sviatku kňaz a dvakrát ľud. Tak sa berie do oddania sviatku.

1. antifóna

Jasaj Bohu, celá zem, – hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. – Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, – nech ospevuje tvoje meno.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, – a tvoja tvár nech žiari nad nami.

Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

Aby sa tvoja cesta stala známou na zemi – a tvoja spása medzi všetkými národmi.

Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

Bože, nech ťa velebia národy, – nech ťa velebia všetky národy.

Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, – spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

Kristus slávne vstal z mŕtvych:

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, – ako sa vosk roztápa ohňom.

Kristus slávne vstal z mŕtvych:

Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, – ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať.

Kristus slávne vstal z mŕtvych:

Vchod

Na zhromaždeniach Boha velebte, – velebte Pána, potomci Izraela.

Tropár Kristus slávne vstal z mŕtvych, – smrťou smrť premohol – a tým, čo sú v hroboch, – život daroval.

Kondák, 8. hlas Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.

Namiesto Svätý Bože

Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.

Prokimen, 8. hlas Toto je deň, ktorý učinil Pán. – Plesajme a radujme sa z neho.

Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Pane vstaň a zľutuj sa nad Sionom.

Verš: Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem.

Namiesto Dôstojné

Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos

Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten

Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.

Namiesto Požehnaný, ktorý prichádza: Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: Nech je požehnané Pánovo meno: a Sláva: I teraz: v prepustení sa berie Tropár sviatku až do zakončenia sviatku.

Tropár (cirkevnoslovansky)

Christos voskrese iz mertvych, – smertiju smerť poprav, – i suščym vo hrobich – život darovav.

Ornament