Ornament Ornament Kňaz: Požehnaný Boh náš [v každom čase,] teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov, zmiluj sa nad nami.)

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 83; v UTOROK A PIATOK ŽALM 84; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 85.

Žalm 83

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; * túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i moje telo * vznášajú sa k Bohu živému.

Veď aj vrabec si nájde príbytok * a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:

tvoje oltáre, Pane zástupov, * môj kráľ a môj Boh.

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome * a bez prestania ťa velebia.

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, * keď sa chystá na svätú púť.

Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, * lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

Stúpajú a síl im stále pribúda, * až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, * vypočuj ma, Bože Jakubov.

Bože, náš ochranca, pohliadni * a pozri na tvár svojho pomazaného.

Jeden deň v tvojich nádvoriach * je lepší než iných tisíce.

Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha * ako prebývať v stanoch hriešnikov.

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; * neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.

Pane zástupov, * blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Žalm 84

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, * Jakuba si zbavil poroby.

Svojmu ľudu si odpustil vinu * a zakryl si všetky jeho hriechy.

Všetok hnev si v sebe potlačil * a zmiernil svoje rozhorčenie.

Obnov nás, Bože, naša spása, * a odvráť od nás svoj hnev.

Vari sa chceš hnevať na nás naveky * a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, * aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo * a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu

a svojim svätým * a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba.

Veď Pán dá požehnanie * a svoje plody vydá naša zem.

Pred ním bude kráčať spravodlivosť * a po stopách jeho krokov spása.

Žalm 85

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, * lebo som biedny a chudobný.

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; * zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, * veď k tebe volám deň čo deň.

Obveseľ, Pane, svojho sluhu, * veď k tebe dvíham svoju dušu.

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý * a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

Pane, počuj moju modlitbu, * všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

V deň svojho súženia volám k tebe, * lebo ty ma vyslyšíš.

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, * a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe * a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.

Lebo si veľký a robíš zázraky, * iba ty si Boh.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu * a budem kráčať v tvojej pravde.

Daj, aby moje srdce bolo prosté * a malo bázeň pred tvojím menom.

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, * a tvoje meno oslavovať naveky;

Veď si bol ku mne veľmi milostivý * a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; * nechceli ťa mať pred očami.

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, * zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; * daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice.

Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

A znova:

Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 109

Pán povedal môjmu Pánovi: “Seď po mojej pravici, * kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: * panuj uprostred svojich nepriateľov.

Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. * Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

Pán prisahal a nebude ľutovať: * “Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.”

Pán je po tvojej pravici, * v deň svojho hnevu kráľov porazí.

Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; * po šírej zemi hlavy rozdrví.

Cestou sa napije z potoka * a potom hlavu zdvihne.

Ornament Žalm 110

Z celého srdca chcem oslavovať Pána * v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

Veľké sú diela Pánove; * nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

Nádherné a vznešené sú jeho diela, * jeho spravodlivosť platí naveky.

Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; * Pán je milosrdný a milostivý.

Pokrm dal tým, čo sa ho boja; * svoju zmluvu má stále na mysli.

Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu * a dal im dedičstvo pohanov;

pravdivé a spravodlivé * sú diela jeho rúk.

Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené naveky, * založené na pravde a spravodlivosti.

Vykúpenie poslal svojmu ľudu, * zmluvu uzavrel naveky.

Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; * bohabojnosť je počiatok múdrosti

a múdro robia všetci, čo ju pestujú; * jeho chvála ostáva naveky.

Ornament Žalm 111

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána * a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Jeho potomstvo bude mocné na zemi, * pokolenie spravodlivých bude požehnané.

V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * jeho spravodlivosť ostane naveky.

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * milosrdný, milostivý a spravodlivý.

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, * čo svoj majetok čestne spravuje; nikdy nezakolíše.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * nebude sa báť zlej zvesti.

Jeho srdce je pevné, * dôveruje v Pána,

bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * kým nepokorí svojich nepriateľov.

Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky * a jeho moc a sláva budú stále rásť.

Hriešnik to uvidí a zanevrie, * zubami bude škrípať a hynúť závisťou.

Želanie hriešnikov * vyjde nazmar.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 112

Chváľte, služobníci Pánovi, * chváľte meno Pánovo.

Nech je velebené meno Pánovo * odteraz až naveky.

Od východu slnka až po západ * nech je oslávené meno Pánovo.

Vyvýšený je Pán nad všetky národy * a jeho sláva nad nebesia.

Kto je ako Pán, náš Boh, * čo tróni na výsostiach,

a predsa dbá o všetko nepatrné * na nebi i na zemi?

Z prachu dvíha chudobného * a zo smetiska povyšuje bedára

a dáva mu sedieť vedľa kniežat, * vedľa kniežat svojho ľudu.

Neplodnej dáva bývať v dome * ako šťastnej matke detí.

Ornament Žalm 113

Keď Izrael vyšiel z Egypta, * dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

Judea sa stala jeho svätyňou, * Izrael jeho kráľovstvom.

More to videlo a zutekalo, * Jordán sa naspäť obrátil;

vrchy poskakovali ako barance * pahorky ako jahňatá.

Čo ti je, more, že utekáš, * a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

Vrchy, prečo poskakujete ako barance * a vy, pahorky, ako jahňatá?

Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, * pred tvárou Boha Jakubovho,

čo skalu mení na jazerá vôd * a kameň na pramene vôd.

Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv * pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

Prečo majú hovoriť pohania: * “Kdeže je ten ich Boh?”

Veď náš Boh je v nebi * a stvoril všetko, čo chcel.

Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk.

Majú ústa, ale nehovoria, * majú oči, a nevidia.

Majú uši, ale nepočujú, * majú nozdry, a nečuchajú.

Majú ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a nechodia, * z hrdla nevydajú hlas.

Im budú podobní ich tvorcovia * a všetci, čo v ne veria.

Dom Izraelov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita.

Dom Áronov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita.

Všetci bohabojní dúfajú v Pána, * on je ich pomoc a záštita.

Pán na nás pamätá * a žehná nás.

Požehnáva dom Izraelov, * požehnáva dom Áronov.

Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, * malých i veľkých.

Nech Pán aj vás zveľadí, * vás i vaše deti.

Nech vás požehnáva Pán, * ktorý stvoril nebo i zem.

Nebesia si Pán vyhradil pre seba, * ale zem dal synom človeka.

Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, * ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania.

Lež my, živí, velebíme Pána * odteraz až naveky.

Ornament Žalm 114

Milujem Pána, lebo vypočul * môj prosebný hlas,

lebo svoj sluch naklonil ku mne, * kedykoľvek som ho vzýval.

Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, * keď som sa ocitol v súžení a trápení,

vzýval som meno Pánovo: * “Pane, zachráň môj život!”

Milostivý a spravodlivý je Pán, * náš Boh sa zľutúva.

Pán ochraňuje maličkých; * pomohol mi, keď som bol v biede.

Znova sa, duša moja, upokoj, * lebo Pán ti dobre urobil,

lebo môj život zachránil od smrti, * moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom.

Pred tvárou Pána budem kráčať * v krajine žijúcich.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 115

Dôveroval som, aj keď som povedal: * “Som veľmi pokorený.”

V rozrušení som vyriekol: * “Všetci ľudia klamú.”

Čím sa odvďačím Pánovi * za všetko, čo mi dal?

Vezmem kalich spásy * a budem vzývať meno Pánovo.

Pánovi splním svoje sľuby * pred všetkým jeho ľudom.

V Pánových očiach má veľkú cenu * smrť jeho svätých.

Pane, som tvoj sluha, * som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.

Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály tí prinesiem * a budem vzývať meno Pánovo.

Splním svoje sľuby Pánovi * pred všetkým jeho ľudom

v nádvoriach domu Pánovho, * uprostred teba, Jeruzalem.

Ornament Žalm 116

Chváľte Pána, všetky národy, * oslavujte ho, všetci ľudia;

lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá naveky.

Ornament Žalm 117

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovorí dom Áronov: * jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovoria všetci bohabojní: * jeho milosrdenstvo trvá naveky.

V súžení som vzýval Pána * a Pán ma vypočul a vyslobodil.

Pán je so mnou, * nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?

Pán je so mnou a pomáha mi; * nemusím si všímať svojich nepriateľov.

Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na človeka.

Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na mocnárov.

Obkľúčili ma všetci pohania, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Obkľúčili ma zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, * no Pán mi pomohol.

Moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom.

Hlas plesania nad záchranou * znie v stánkoch spravodlivých:

“Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.”

Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove.

Prísne ma Pán potrestal, * no nevydal ma smrti napospas.

Otvorte mi brány spravodlivosti, * vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú.

Ďakujem ti, že si ma vyslyšal * a že si ma zachránil.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným.

To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná.

Toto je deň, ktorý učinil Pán, * plesajme a radujme sa z neho.

Pane, spas ma; * Pane, daj mi úspech.

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. * Požehnávame vás z domu Pánovho.

Boh, Pán, je naším svetlom. * Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára.

Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; * ty si môj Boh, velebím ťa.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Verš: K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; * podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Verš: Nech dôjde k tebe moja žiadosť; * vysloboď ma, ako si prisľúbil.

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Sláva, i teraz, bohorodičník:

Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z Panny a pretrpel si ukrižovanie, * smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. * Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. * Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, * prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, * zachráň, Záchranca náš, skormútený ľud.

Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť, * a nezrušuj svoju zmluvu! * A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo * pre Abraháma, svojho miláčika, * pre Izáka, svojho sluhu, * a pre Izraela, svojho svätca.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropáre, 8. hlas

Keď zločinec videl visieť na kríži pôvodcu života, hovoril: * Keby ten, ktorý je ukrižovaný s nami, nebol Boh vtelený, * Slnko by svoje lúče neukrylo * ani zem by sa s chvením netriasla. * Ty však, Pane, ktorý všetko znášaš, * spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Sláva:

Medzi dvoma zločincami * objavil sa tvoj kríž ako váhy spravodlivosti: * Prvého pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia, * druhého odľahčili od prehrešení * a priviedli k poznaniu náuky o Bohu. * Kriste Bože, sláva tebe.

I teraz:

Keď teba, Baránka, Pastiera a Spasiteľa sveta, * videla na kríži tvoja Rodička, v slzách volala: * Svet sa raduje, lebo prijíma vyslobodenie, * ale moje vnútro horí, lebo vidí tvoje ukrižovanie, * ktoré znášaš za všetkých, môj Syn a môj Boh.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (40x)

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen. )

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

A znovu celú modlitbu svätého Efréma s jednou veľkou poklonou na jej konci:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Potom nasleduje táto modlitba svätého Bazila Veľkého:

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou si zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle svojich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste, Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom, ktorý nemá počiatku, a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ornament