V stredu na šiestej hodinke:

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (2,3f – 11)

Toto hovorí Pán: Zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom! Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú. Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom. Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty: a kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpusť im to! Zájdi do skaly, schovaj sa do prachu od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy. Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí; len Pán sám bude povýšený v ten deň.

V stredu na liturgii vopredposvätených darov:

Čítanie z knihy Genezis (1,24 – 2,3)

Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Čítanie z Knihy prísloví (2,1 – 22)

Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť. Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene ,lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov. (Až) vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník, bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie, rozvaha bude bedliť nad tebou (a) rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, čo vraví mam a klam, od (tých), čo zanechali priame chodníky a vykračujú temravými cestami, ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejších výčinov, (od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia. zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami, čo zanecháva druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty (vedú) k nebohým. Nevráti sa nik z tých, ktorí zalietajú k nej,(nik z nich) viac nevkročí na chodník života. Preto sa cestou dobrých uberaj a zachovávaj spravodlivých chodníky! Lebo (len ľudia) správni budú býva ť v krajine a zostanú v nej (iba) počestní. Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa vykorenia z nej.