Ornament

22. novembra

Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi” (Lk 1, 24-25)

Čítanie z komentára nášho otca, svätého Ambróza, na evanjelium podľa Lukáša (Exp., I, 43, 45):

Svätí si strážia svoj ostych s veľkou starostlivosťou až do takej miery, že sú často zdržanliví a nechcú ukázať, že sa ich túžby naplnili. Vidíme to aj teraz, keď svätá Alžbeta, ktorá veľmi túžila po deťoch, ukrýva sa po dobu piatich mesiacov. Z akého dôvodu sa skrývala, ak nie z ostychu?Lebo každá činnosť sa má uskutočňovať podľa veku, ktorý je jej primeraný a to, čo je vhodné v určitom období, už nie je vhodné v ďalšom období. Rozdielnosť veku totiž často mení povahu našej činnosti. Aj manželstvo má svoje etapy presne definované, kedy je správne mať deti, kým je človek pri plnej sile a je nádej, že sa deti narodia. Plodenie detí je tak príkladom pre iných a túžba po telesnom spojení je značná. Ale keď vek dosiahol zrelú starobu a nastala doba, kedy je vhodné viac vychovávať deti než ich plodiť, je zahanbujúce pre ženu, aby ukazovala na verejnosti znaky tehotenstva, hoci je ono legitímne. Hanbí sa, že je ťarchavá, nakoľko ťarchavosť sa hodí k inému veku. Preto mala svätá Alžbeta pravdu, keď sa červenala v dobe milosti, hoci nebol žiaden dôvod, aby sa cítila byť vinná. Lebo hoci aj počala dieťa so svojím mužom – a nebolo by správne uvažovať ináč, ak ide o narodenie človeka – predsa len jej tvár pokryl rumenec vzhľadom na vek, v ktorom mala porodiť.

Kondák: Od pradávna vyvolený za predchodcu a krstiteľa Spasiteľa sveta, Krista, Boha, Ján, Boha oslavujúci; keďže oslavujeme Pána, čo teba oslávil, aj tebe prinášame piesne chvály, lebo si najväčší spomedzi tých, čo sa zo žien narodili: anjel v tele a hlásateľ pokánia. A ty, pretože sa tešíš veľkej priazni Pána, vyslobodzuj nás zo všetkých bied a povzbudzuj k pokániu, keď ti s láskou spievame: Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ.

Ikos: Archanjel Gabriel, čo stojí pred Bohom, bol poslaný ku kňazovi Zachariášovi, keď tento podľa poriadku svojej triedy konal službu a vstúpil do Pánovho chrámu, aby zapálil kadidlo. Anjel zastal po pravej strane kadidlového oltára a ohlásil radostnú zvesť o tvojom narodení, veľký Ján, oznamujúc Zachariášovi, že z tvojho narodenia mnohí sa budú radovať. Aj my žasneme a tešíme sa z obdivuhodného Božieho plánu a chváliac ťa takto ti spievame:

Raduj sa, dôverník nevýslovnej Božej Rady. Raduj sa, naplnenie jeho mimoriadneho plánu. Raduj sa, už pred mnohými rokmi proroctvom Izaiáša ohlásený. Raduj sa, hlásateľ pred tvárou Pána, pradávno predpovedaný.

Raduj sa, lebo si bol predurčený za veľkého proroka Najvyššieho. Raduj sa, lebo si sa narodil, ako to anjel prisľúbil. Raduj sa, ešte v lone svojej matky naplnený Svätým Duchom. Raduj sa, lebo ešte pred tvojím narodením si bol posvätený na vznešené poslanie.

Raduj sa, rozviazanie neplodnosti rodičov. Raduj sa, Božieho kňaza radosť a veselosť. Raduj sa, výhonok Áronovej dcéry. Raduj sa, Bohom darovaný plod modlitieb.

Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ. Ornament