Ornament

15. novembra

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku (Lk 1, 5-7).

Čítanie z komentára nášho otca, svätého Jána Zlatoústeho, na 118. žalm (Expositiones in ps. CXVIII, 1)

Blažení tí, čo žijú bezúhonne, čo kráčajú podľa zákona Pánovho (Ž 118, 1). Povedali by sme: Blažení tí, čo v tomto pominuteľnom živote kráčajú podľa zákona Pánovho. Prorok nazýva tento život cestou, a to kvôli tomu, lebo v živote nie je nič pevné a stále. Náš život je tieň, rýchlo sa rozplýva podobne ako dym. Veď tak vraví apoštol Jakub: „Náš život je ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne“ (porov. Jak 4, 14). Podobne uvažoval aj Gregor Teológ: „Náš život sa otáča ako koleso a každý deň, ba dokonca každú hodinu prináša zmeny.“ A svätý Apoštol hovorí: „Nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť“ (1 Tim 6, 7). Venujme pozornosť budúcim dobrám, jedine ony pretrvávajú. Hľa, aj prorok nazýva blaženými tých, čo v živote kráčajú odhodlane kráľovskou cestou a od predpisov zákona sa neodkláňajú ani napravo, ani naľavo. Presne vysvetľuje, kto sú tí, ktorých nazýva blaženými: tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Cestou, ako som už spomenul vyššie, nazýva tento život. Po tejto ceste – od narodenia po smrť – kráčame všetci.

Kondák

Od pradávna vyvolený za predchodcu a krstiteľa Spasiteľa sveta, Krista, Boha, Ján, Boha oslavujúci; keďže oslavujeme Pána, čo teba oslávil, aj tebe prinášame piesne chvály, lebo si najväčší spomedzi tých, čo sa zo žien narodili: anjel v tele a hlásateľ pokánia. A ty, pretože sa tešíš veľkej priazni Pána, vyslobodzuj nás zo všetkých bied a povzbudzuj k pokániu, keď ti s láskou spievame:

Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ.

Ikos

Archanjel Gabriel, čo stojí pred Bohom, bol poslaný ku kňazovi Zachariášovi, keď tento podľa poriadku svojej triedy konal službu a vstúpil do Pánovho chrámu, aby zapálil kadidlo. Anjel zastal po pravej strane kadidlového oltára a ohlásil radostnú zvesť o tvojom narodení, veľký Ján, oznamujúc Zachariášovi, že z tvojho narodenia mnohí sa budú radovať. Aj my žasneme a tešíme sa z obdivuhodného Božieho plánu a chváliac ťa takto ti spievame:

Raduj sa, dôverník nevýslovnej Božej Rady.

Raduj sa, naplnenie jeho mimoriadneho plánu.

Raduj sa, už pred mnohými rokmi proroctvom Izaiáša ohlásený.

Raduj sa, hlásateľ pred tvárou Pána, pradávno predpovedaný.

Raduj sa, lebo si bol predurčený za veľkého proroka Najvyššieho.

Raduj sa, lebo si sa narodil, ako to anjel prisľúbil.

Raduj sa, ešte v lone svojej matky naplnený Svätým Duchom.

Raduj sa, lebo ešte pred tvojím narodením si bol posvätený na vznešené poslanie.

Raduj sa, rozviazanie neplodnosti rodičov.

Raduj sa, Božieho kňaza radosť a veselosť.

Raduj sa, výhonok Áronovej dcéry.

Raduj sa, Bohom darovaný plod modlitieb.

Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ.

Ornament