Ornament Ornament

Bratia, nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné dobytčie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. A sú telesá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje sa telo duševné, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje duševné telo, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané: „Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou;“ posledný Adam oživujúcim duchom.

Ornament