Ornament

PRESVÄTÁ BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA

Tropár, 6. hlas Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

Kondák, 4. hlas Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

Prokimen, 4. hlas

Prehorko plače v noci, – líca má zaslzené.

Verš: Niet, kto by ju potešil, zo všetkých, čo ju ľúbia.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Klesá mi sila, lebo Pán naplnil moje ruky bolesťou.

Verš: Lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by posilnil moju dušu.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, pri Pánovom kríži – trpiacu panenskú Bohorodičku.

Anjeli užasli, keď videli bolesti Najčistejšej, – ako Panna spolu so Synom trpí.

Irmos, 6. hlas

Ľudia nemôžu vidieť Boha, – ani anjeli sa neodvážia naň pozerať. – Ale skrze teba, Najčistejšia, – zjavil sa ako vtelené Slovo. – Keď ho s anjelmi velebíme, teba oslavujeme.

Pričasten

Všetci, ktorí prechádzate okolo, pozrite, či je bolesť, ako bolesť moja. – Kvôli tomu búri sa moje vnútro, srdce sa vo mne zviera. Aleluja.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

Tropár, 2. hlas Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

Kondák, 8. hlas Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

Prokimen, 8. hlas

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi – a plesajte.

Verš: Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament