Ornament

Vchod

...čo si slávne vstúpil na nebesia...

Tropár, 4. hlas Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies – a naplnil si radosťou svojich učeníkov, – lebo ako svoj požehnaný dar – prisľúbil si im Svätého Ducha. – Veď ty si Syn Boží – a Vykupiteľ sveta.

Tropár, 2. hlas Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

Kondák, 3. hlas Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

Kondák, 6. hlas Splnil si svoje poslanie na zemi – a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. – Slávne si vystúpil na nebesá. – Ale nás si neopustil. – Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“

Prokimen, 7. hlas

Bože, vznes sa nad nebesá. – A tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi.**

Verš: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; budem ti spievať a hrať.

Prokimen, 7. hlas

Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Krista, Darcu života, – ktorý sa vzniesol od zeme k nebesiam.

Irmos, 5. hlas

Matka Božia, – ty si vyvýšená nad všetko pomyslenie. – Ty si v čase zázračne porodila večného Boha. – My veriaci, ťa jednomyseľne oslavujeme.

Pričasten

Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Aleluja.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Namiesto Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: a Nech je požehnané Pánovo meno: sa berie Prokimen sviatku až do zakončenia sviatku.

Ornament