Hlavicka

Žalm 125

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * boli sme ako vo snách.

Ústa sme mali plné radosti * a jazyk plný plesania.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * “Veľké veci urobil s nimi Pán.”

Veľké veci urobil s nami Pán * a máme z toho radosť.

Zmeň, Pane, naše zajatie * ako potoky na juhu krajiny.

Tí, čo sejú v slzách, * s jasotom budú žať.

Keď odchádzali, idúcky plakali * a osivo niesli na siatie.

No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom * a svoje snopy prinesú.

Ornament Žalm 126

Ak Pán nestavia dom, * márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

Ak Pán nestráži mesto, * nadarmo bdejú jeho strážcovia.

Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; * lebo on dáva svojim miláčkom spánok.

Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, * jeho odmenou je plod lona.

Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, * tým sú vám synovia z mladých liet.

Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil: * neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

Ornament Žalm 127

Blažení všetci, ktorí sa boja Pána, * ktorí kráčajú po jeho cestách.

Budeš jesť z práce svojich rúk; * blažený si a budeš sa mať dobre.

Tvoja manželka je sťa úrodný vinič * na stenách tvojho domu.

Tvoji synovia sú ako mládniky olivy * okolo tvojho stola.

Hľa, takto bude požehnaný človek, * ktorý sa bojí Pána!

Kiež ťa požehná Pán zo Siona * a budeš vidieť dobro Jeruzalema po všetky dni svojho života.

A budeš vidieť synov svojich synov. * Pokoj nad Izraelom!

Ornament Žalm 128

Často dorážali do mňa od mojej mladosti, * nechže povie Izrael:

Často dorážali do mňa od mojej mladosti, * a nič nezmohli proti mne.

Po mojom chrbte orali oráči, * ťahali dlhé brázdy.

Ale spravodlivý Pán * rozsekal postroje hriešnikov.

Nech s hanbou ustúpia * všetci, čo nenávidia Sion.

Nech sú sťa tráva na streche, * čo uschne prv, ako ju skosia.

Kosec si ňou nenaplní hrsť, * ani viazač snopov náručie.

A čo idú okolo, nezavolajú: * “Pán vás požehnaj; žehnáme vás v mene Pánovom.”

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 129

Z hlbín volám k tebe, Pane; * Pane, počuj môj hlas.

Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe.

Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, * Pane, kto obstojí?

Ale ty si milostivý * a my ti chceme v bázni slúžiť.

Spolieham sa na teba, Pane, * moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

moja duša očakáva Pána * väčšmi ako strážcovia dennicu.

Väčšmi ako strážcovia dennicu * nech očakáva Izrael Pána.

Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. * On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Ornament Žalm 130

Pane, moje srdce sa nevystatuje, * moje oči nehľadia povýšene.

Neženiem sa za veľkými vecami * ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

Ale ja som svoju dušu * upokojil a utíšil.

Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, * ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.

Dúfaj, Izrael, v Pána * odteraz až naveky.

Ornament Žalm 131

Pane, pamätaj na Dávida * a na jeho veľkú ochotu,

že prisahal Pánovi * a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub:

“Do príbytku svojho domu nevkročím, * ani sa neuložím na svoje lôžko;

svojim očiam nedoprajem spánku * ani svojim viečkam zdriemnutia,

kým nenájdem miesto pre Pána, * príbytok pre mocného Jakubovho Boha.”

Počuli sme, že archa je v Efrate, * a našli sme ju na jaarských nivách.

Vstúpme teda do Pánovho príbytku * a padnime k podnožke jeho nôh.

Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, * ty a archa tvojej všemoci.

Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti * a tvoji svätí nech plesajú.

Pre svojho služobníka Dávida * neodmietaj tvár svojho pomazaného.

Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; * je pravdivá, nikdy ju neodvolá:

“Potomka z tvojho rodu * posadím na tvoj trón.

Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím, * aj ich synovia budú sedieť na tvojom tróne naveky.”

Lebo Pán si vyvolil Sion, * želal si mať ho za svoj príbytok:

To je miesto môjho odpočinku naveky; * tu budem bývať, lebo som túžil za ním.

Štedro požehnám jeho komory, * chlebom nasýtim jeho chudobných.

Jeho kňazov odejem do rúcha spásy * a svätí budú plesať v radosti.

Tu Dávidovej moci dám vypučať, * svojmu pomazanému pripravím svetlo.

Jeho nepriateľov hanbou zakryjem, * no na jeho hlave zažiari diadém.”

Ornament Žalm 132

Aké je dobré a milé, * keď bratia žijú pospolu.

Je to sťa vzácny olej na hlave, * čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. * Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

Ornament Žalm 133

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, * čo bdiete v noci v dome Pánovom.

Zdvíhajte svoje ruky k svätyni * a zvelebujte Pána.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, * ktorý stvoril nebo i zem.

Sláva: I teraz:

Žalm 134

Chváľte meno Pánovo, * chváľte ho, služobníci Pánovi,

ktorí ste v dome Pánovom * a na nádvoriach domu nášho Boha.

Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; * ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;

veď si Pán vyvolil Jakuba, * Izraela za svoje vlastníctvo.

Ja viem, že Pán je veľký, * že náš Boh je nad všetkými bohmi.

Čokoľvek Pán chce, * urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.

Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, * zo svojich komôr vypúšťa vetry.

On pobil prvorodených Egypta, * ľudí aj zvieratá.

Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky * proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.

On porazil mnohé národy * a pozabíjal mocných kráľov:

Sehona, kráľa amorejského, * a Oga, kráľa Bášanu, a všetkých kráľov kanaánskych.

A ich krajinu dal do dedičstva, * do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.

Pane, tvoje meno trvá večne; * tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.

Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu * a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.

Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk.

Majú ústa, ale nehovoria, * majú oči, a nevidia.

Majú uši, ale nepočujú, * nie sú schopné ani dýchať ústami.

Nech sú im podobní ich tvorcovia * a všetci, čo v ne veria.

Dom Izraelov, zvelebuj Pána; * dom Áronov, zvelebuj Pána.

Dom Léviho, zvelebuj Pána; * všetci bohabojní, zvelebujte Pána.

Nech je zvelebený Pán zo Siona, * čo sídli v Jeruzaleme.