Ornament

Vchod

Deň čo deň zvestujte spásu – nášho Boha.

Tropár, 4. hlas Dnes je začiatok našej spásy. – Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: – Syn Boží sa stáva Synom Panny. – Gabriel zvestuje milosť Božiu. – Preto aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke: – Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou.

Kondák, 8. hlas Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – vyslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať. – Raduj sa, panenská Nevesta.

Prokimen, 4. hlas

Deň čo deň zvestujte – spásu nášho Boha.

Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi celá zem!

Aleluja, 1. hlas

Verš: Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje.

Verš: Jeho meno nech je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.

Namiesto Dôstojné

Zem, s jasotom – zvestuj veľkú radosť. – Vychvaľujte, nebesia, – slávu Božiu.

Irmos, 4. hlas

Ako sa nesmela hriešna ruka dotknúť archy, – tak nech sa nedotýka živého stánku Božieho. – S nadšením spievaj Cirkev pozdrav anjela: – „Raduj sa, Mária, Pán s tebou!“

Pričasten

Pán si vyvolil Sion: – želal si ho mať za svoj príbytok. Aleluja.

Ornament