Hlavicka

Žalm 118

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, * čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy * a celým srdcom ho vyhľadávajú.

To sú tí, čo nepáchajú neprávosť * a idú jeho cestami.

Ty si dal príkazy, * aby sa verne plnili.

Kiež by ma moje cesty viedli tak, * žeby som zachovával tvoje ustanovenia.

Veru nebudem zahanbený, * keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy.

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, * že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

Tvoje ustanovenia chcem zachovať, * len ty ma nikdy neopusť.

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? * Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; * nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.

V srdci si uchovávam tvoje výroky, * aby som proti tebe nezhrešil.

Pane, ty si velebený; * nauč ma svoje ustanovenia.

Svojimi perami * vypočítavam všetky výroky tvojich úst.

Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť * ako zo všetkého bohatstva.

Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, * rozjímať o tvojich cestách.

V tvojich ustanoveniach mám záľubu, * na tvoje slová nechcem zabúdať.

Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť * a tvoje slová zachovám.

Otvor mi oči, * aby som pozoroval divy tvojho zákona.

Hoci som na zemi iba hosť, * neskrývaj predo mnou svoje predpisy.

Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára, * umára jednostaj.

Pyšných zahriakuješ * a tí, čo bočia od tvojich príkazov, sú prekliati.

Oddiaľ odo mňa hanbu a potupu, * lebo ja dodržiavam tvoje ustanovenia.

Hoci mocnári zasadajú a radia sa proti mne, * tvoj sluha rozjíma o tvojich predpisoch.

Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou * a tvoje príkazy radcami.

Uviazol som v prachu, * oživ ma podľa svojho slova.

Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul; * pouč ma o svojich prikázaniach.

Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, * a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch.

Od zármutku je moja duša plná sĺz; * pozdvihni ma podľa svojho slova.

Odvráť ma od cesty lži * a milostivo mi daj svoj zákon.

Cestu pravdy som si vyvolil, * tvoje slová mám stále pred sebou.

Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom; * nezahanbi ma.

Pobežím po ceste tvojich príkazov, * lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní * a ja vždy pôjdem po nej.

Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám * a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.

Priveď ma na chodník svojich príkazov, * lebo som si ho obľúbil.

Nakloň mi srdce k svojej náuke, * a nie ku chamtivosti.

Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; * na tvojej ceste dopraj mi života.

Svojmu sluhovi splň svoj sľub, * čo vedie k bázni pred tebou.

Odvráť odo mňa potupu, ktorej som vystavený; * veď tvoja náuka je radostná.

Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; * nuž oživ ma v svojej spravodlivosti.

Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie, * tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil.

Potom odpoviem tým, čo ma potupujú, * že dôverujem tvojim slovám.

Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, * veľmi dôverujem tvojim výrokom.

Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, * na večné veky.

Tak budem kráčať bezpečnou cestou, * lebo dbám na tvoje príkazy.

O tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi * a nebudem sa hanbiť.

Budem sa tešiť z tvojich predpisov, * lebo som si ich obľúbil.

Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; * a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.

Pamätaj na slovo, čo si dal svojmu služobníkovi; * lebo ním si mi dal nádej.

To ma utešuje v ponížení, * že mi tvoje slovo vracia život.

Pyšní sa mi vysmievajú náramne; * ale ja sa neodchyľujem od tvojho zákona.

Mám v pamäti tvoje pradávne rozhodnutia, Pane, * a to je mi potechou.

Ovláda ma rozhorčenie voči hriešnikom, * čo zrádzajú tvoj zákon.

Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou * na mieste môjho putovania.

Na tvoje meno, Pane, v noci spomínam * a chcem dodržať tvoj zákon.

To je môj údel; * zachovať tvoje príkazy.

Pane, ty si moje všetko; * povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.

Celým srdcom ťa prosím; * zmiluj sa nado mnou, ako si prisľúbil.

O svojich cestách rozmýšľam * a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.

Ponáhľam sa a neváham * zachovávať tvoje prikázania.

Dostal som sa do osídel hriešnikov, * no predsa som nezabudol na tvoj zákon.

Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa * za tvoje spravodlivé výroky.

Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom, * k tým, čo zachovávajú tvoje príkazy.

Pane, zem je plná tvojej milosti; * nauč ma tvojim ustanoveniam.

Pane, svojmu služobníkovi si preukázal dobro, * ako si prisľúbil.

Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu, * veď verím tvojej náuke.

Pred svojím pokorením som blúdil, * no teraz už dbám na tvoje výroky.

Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia, * daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá, * no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy.

Ich srdce stučnelo a otupelo, * ja však mám radosť v tvojom zákone.

Že som bol pokorený, dobre mi, * aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.

Lepší je pre mňa zákon tvojich úst * ako tisícky v zlate a striebre.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. * Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku.

Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť, * že veľmi dôverujem tvojim slovám.

Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky * a že si ma právom pokoril.

Buď ku mne milosrdný a poteš ma, * ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.

Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, * lebo tvoj zákon je mojím potešením.

Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú, *ja však neprestanem rozjímať o tvojich príkazoch.

Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja * a čo poznajú tvoju náuku.

Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom proti tvojim príkazom, * aby som sa hanbiť nemusel.

Duša mi omdlieva túžbou za tvojou spásou * a tvojim slovám veľmi dôverujem.

Oči mi slabnú túžbou za tvojím výrokom * a hovoria: “Kedy ma potešíš?”

Hoci som ako mech v dyme, * predsa nezabúdam na tvoje ustanovenia.

Koľko dní ešte ostáva tvojmu sluhovi? * Kedy už mojich nepriateľov na súd predvoláš?

Jamu mi vykopali namyslenci, * tí, čo nežijú podľa tvojho zákona.

Všetky tvoje predpisy sú pravdivé; * prenasledujú ma úskočne: pomôž mi.

Bezmála ma zahubili na zemi; * no ja som ani tak neopustil tvoje príkazy.

A preto, že ty si milosrdný, dožič mi života * i budem sa pridŕžať tvojej náuky.

Pane, tvoje slovo * trvá naveky ako nebesia.

Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie; * upevnil si zem a ona trvá.

Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, * lebo všetko slúži tebe.

Keby mi tvoj zákon nebol rozkošou, * vari by som bol už zahynul vo svojom pokorení.

Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, * lebo nimi ma oživuješ. –

Polovička

Tvoj som: zachráň ma, * veď dbám na tvoje príkazy.

Hriešnici striehnu na mňa a chcú ma zahubiť, * ale ja rozjímam o tvojich príkazoch.

Videl som, že každá dokonalosť má medze, * iba tvoj príkaz platí neobmedzene.

Pane, tvoj zákon veľmi milujem, * rozjímam o ňom celý deň.

Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov, * ustavične sa jej pridŕžam.

Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov, * lebo o tvojich prikázaniach rozjímam.

Chápavejší som nad starcov, * lebo zachovávam tvoje príkazy.

Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty, * chcem dodržiavať tvoje slová.

Neodkláňam sa od tvojich predpisov, * lebo ty si mi zákon stanovil,

Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, * mojim ústam sú sladšie ako med.

Zmúdrel som z tvojich príkazov, * preto nenávidím cesty klamstva.

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy * a pochodeň na mojich chodníkoch.

Prisahal som a trvám na tom, * že budem zachovávať tvoje spravodlivé výroky.

Pane, vždy a všade ma ponižujú, * daj mi žiť, ako si prisľúbil.

Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst * a pouč ma o svojich zámeroch.

Môj život je stále v nebezpečenstve, * ale ja nezabúdam na tvoj zákon.

Hriešnici mi kladú nástrahy, * ale ja neopúšťam tvoje príkazy.

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, * lebo je slasťou môjmu srdcu.

Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy * navždy a naveky.

Nenávidím ľudí dvojtvárnych, * ale tvoj zákon milujem.

Ty si mi ochrana a záštita, * na tvoje slovo sa najviac spolieham.

Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci, * ja chcem zachovať príkazy svojho Boha.

Ujmi sa ma podľa svojho prísľubu a budem žiť; * a nezahanbi ma v mojej nádeji.

Podopri ma a to ma zachráni, * vždy sa budem tešiť z tvojich ustanovení.

Zavrhuješ všetkých, čo opúšťajú tvoje ustanovenia, * lebo ich zmýšľanie je klamné.

Ako odpad ničíš všetkých hriešnikov na zemi, * preto tvoje prikázania milujem.

Telo sa mi chveje od strachu pred tebou, * lebo sa bojím tvojich rozsudkov.

Podľa práva a spravodlivosti som si počínal; * nevydávaj ma do rúk krivých žalobcov.

Zaruč sa za svojho služobníka, * nech ma pyšní nehanobia.

Oči mi mrú túžbou za tvojou pomocou * a za tvojím spravodlivým výrokom.

Nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva * a pouč ma o svojich ustanoveniach.

Som tvojím služobníkom, * daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania.

Pane, už je čas, aby si zasiahol, * lebo sa porušuje tvoj zákon.

Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, * viac ako najrýdzejšie zlato.

Preto sa správam tvojimi príkazmi * a nenávidím cestu klamstva.

Tvoje príkazy sú obdivuhodné, * preto ich zachovávam.

Výklad tvojich slov osvecuje, * maličkým dáva chápavosť.

Otváram ústa a dych naberám, * lebo túžim za tvojimi predpismi.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, * ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú.

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; * nech ma neovláda nijaká neprávosť.

Chráň ma pred ohováračmi * a budem zachovávať tvoje príkazy.

Vyjasni tvár nad svojím služobníkom * a nauč ma svojim ustanoveniam.

Potoky sĺz ronia moje oči, * že sa nezachováva tvoj zákon.

Pane, ty si spravodlivý * a správne sú tvoje rozsudky.

V spravodlivosti si vyniesol svoje prikázania * a v dokonalej pravdivosti.

Spaľuje ma horlivosť, * lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvoje slová.

Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni * a tvoj sluha ho miluje.

Mladučký som a opovrhovaný, * no nezabúdam na tvoje príkazy.

Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky * a tvoj zákon je číra pravda.

Keď ma postihne úzkosť a súženie, * potešenie nájdem v tvojich príkazoch.

Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky, * daj mi to pochopiť a budem žiť.

Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma; * chcem zachovať tvoje ustanovenia.

K tebe volám, zachráň ma; * a budem plniť tvoje príkazy.

Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc, * na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči, * aby som rozjímal o tvojich výrokoch.

Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas * a oživ ma podľa svojho rozhodnutia.

Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú, * tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.

Pane, ty si blízko * a všetky tvoje predpisy sú pravdivé.

Odprvoti viem z tvojich prikázaní, * že si ich ustanovil naveky.

Pozri na moje poníženie a vysloboď ma; * veď nezabudol som na tvoj zákon.

Ujmi sa môjho sporu a zachráň ma; * daj mi žiť, veď si to prisľúbil.

Spása je ďaleko od hriešnikov, * lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, je nesmierne, * nuž oživ ma podľa svojich rozhodnutí.

Mnohí ma prenasledujú a sužujú, * no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní.

S odporom pozerám na odpadlíkov, * lebo nedbajú na tvoje výroky.

Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem; * oživ ma pre svoje milosrdenstvo.

Pravda je podstatou tvojich slov * a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.

Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič, * moje srdce si tvoje slová ctí.

Z tvojich výrokov sa radujem * ako ten, čo získal korisť bohatú.

Nenávidím klamstvo, protiví sa mi; * ale tvoj zákon milujem.

Cez deň ťa chválim sedemkrát * pre tvoje spravodlivé rozsudky.

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; * a nemajú sa na čom potknúť.

Pane, vyčkávam tvoju pomoc * a plním tvoje predpisy.

Moja duša uchováva tvoje ustanovenia * a ja ich veľmi milujem.

Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: * lebo pred tebou sú všetky moje cesty.

K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; * podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

Nech dôjde k tebe moja žiadosť; * vysloboď ma, ako si prisľúbil.

Z perí mi vytryskne chválospev, * že si ma naučil svoje ustanovenia.

Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch, * lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy.

Tvoja ruka nech mi pomáha, * veď som si vyvolil tvoje príkazy.

Pane, túžim za tvojou pomocou * a tvoj zákon je mi slasťou.

Ja budem žiť a teba chváliť * a tvoje rozhodnutia mi pomôžu.

Blúdim ako ovca, čo sa stratila; * hľadaj svojho sluhu, lebo nezabúdam na tvoje predpisy.

Sláva: I teraz: