Hlavicka

V rámci pôstnej duchovnej aktivity NÁVRAT 40 prinášame zamyslenia k starozákonným čítaniam z knihy proroka Izaiáša, ktoré sa čítajú vo Veľkom pôste na 6. hodinke a k novozákonným čítaniam radových evanjelií v soboty a nedele počas obdobia Veľkého pôstu.


Iz 45, 11 - 17

Toto Božie slovo pred nás kladie obraz Boha, ktorý robí čo chce a ako chce a povoláva koho chce; je všemohúci a má autoritu a vládu nad všetkým. Kto má autoritu, má aj zodpovednosť, a tak prirodzene berieme Boha na zodpovednosť vo veciach, ktoré sa v našom živote nevyvíjajú podľa našich predstáv a nevieme ich vlastnými silami ovplyvniť. „Veď ako len môže Boh dovoliť, aby nevinní trpeli vo vojne?“ ...

Tento mocný Boh je však plný lásky, preto daroval život aj tebe. Jeho túžbou je, aby sme mali účasť aj na jeho nadprirodzenom živote a jeho autorite, no s vedomím, že tento život a autorita pramení v Ňom – milujúcom Darcovi – a nie v nás. Veď „niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.“ (porov. Rim 13,1) Všetci, ktorí sme Božími deťmi máme podiel na Božej moci, no s jeho mocou aj účasť na Jeho zodpovednosti. Ľahko sa nám kritizujú skutky druhých, najmä tých vysoko postavených, a dokonca aj tie Božie a bez problémov berieme iných na zodpovednosť. Toto slovo z Knihy proroka Izaiáša nás však pozýva nanovo prijať dar Božieho života, ktorý sme dostali pri krstnom kúpeli, a s ním aj zodpovednosť za blížneho. Sme obdarovaní životom a od Boha sme dostali aj pomazanie pre spravodlivosť. To znamená nežiť len pre seba, ale byť pripravený myslieť na dobro iných a slúžiť im. „Veď sme Božie dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ (porov. Ef 2,10)

Nekritizujme Boha, nekritizujme bratov a sestry – pozývam ťa žehnať a modliť sa za druhých, lebo máme účasť aj na Božej moci. Stále viac sa pripodobňujme Kristovi – trpiacemu Božiemu služobníkovi, ktorý nás oslobodil od hriechu, „nie za kúpnu cenu ani za dar“, ale preto, lebo prijal zodpovednosť za tvoju aj moju spásu.

o. Dominik Rebják